E-learning eller IT-stött lärande har bidragit till en ny marknad för utbildningen, menar Berner Lindström, professor i pedagogik. Det finns flera verksamheter som är inriktade mot lärande och kompetensutveckling. Deras koncept är inte bara ett uttryck för lärande i sig utan för ett slags samhällsförändring.

- IT används av dessa företag för att leverera det som tidigare varit institutionaliserade former för lärande. On-linetjänster utnyttkas främst för träning inom industriföretag och andra företag. Längst fram ligger väl USA.

- Det finns en växande marknad för detta även inom högskolevärlden. Det skapas idag gigantiska organisationer för att hantera detta. Det finns rationella utbildningar som omfattar 20-30.000 personer.

Berner Lindström menar att modern teknik ofta förstärker traditionell pedagogik. Bara enstaka gånger är undervisningen problembaserad. Han arbetar själv med att utveckla plattformar som ska leda till nya lärande miljöer i IT-miljöer. Men han aktar sig själv för att använda begreppet e-learning, eftersom det har blivit alltför starkt knutet till ett marknadstänkande.

- Mycket av det som erbjuds på marknaden är gammal skåpmat i kunskapshänseende. Ofta är det bara traditionella läromedel som har fått ny förpackning i webbformat, exempelvis enkla powerpointprodukter. Ofta är det läromedel som bygger på 60- och 70-talsfilosofi om lärande. Med bilder som utsmyckning utan att tillföra något.

- Jag jobbar mycket med den högre utbildningen och är övertygad om att det traditionella utbildningssystemet kommer att ha stor användning för IT. En del av detta perspektiv återspeglas i en utredning om den högre utbildningen som jag ingår i.

Men det är ändå skillnad på hur IT används. Berner Lindström anger Open University i England som exempel på mycket traditionell undervisning. Medlen har skiftat från radioprogram och TV-program, över kassettbandspelare till Internet. Utbildningen håller hög klass men är inte speciellt innovativ. Berner Lindström sätter etiketten "singel mode" på denna form av utbildning, en distansutbildning som inte har det sociala rum som ett campus utgör.

- Den kanske intressantaste aspekten på IT i undervisningen är att det möjliggör mer flexibelt lärande. Här har vi fått redskap som stöttar kunskapsbildandet så att det blir mindre viktigt var du befinner dig.

Många högskolor som har givit sig in i konkurrensen om att erbjuda utbildningar antingen i form av distansutbildning eller i den traditionella campusmiljön. Samma kurs på två olika sätt. Berner Lindström kallar detta undervisning i "dual mode". En tredje variant är att blanda dessa bägge former så att utbildningen innehåller moment av både distansutbildning och möten med andra studenter. Vissa delar av undervisningen sker på egna premisser, andra delar innebär att man konfronterar sitt lärande med andra studenters. Detta kallar han flexibelt lärande.

- Denna ansats hör framtiden till, menar Berner Lindström bestämt. Den kommer att omstrukturera institutionernas sätt att fungera, men det kommer väl att ta några år att komma dit.
- Jag tillhör de som ser positiva element i den nya teknologin. Samtidigt präglas vår tid av mångfald. I den stora marknaden för utbildning kan man förutse en kamp mellan marknaden och de traditionella utbildningsinstitutionerna. Det finns en logik i institutionernas sätt att fungera som ger dem stor överlevnadskraft.

Samtidigt som Berner Lindström säger detta anger han själv något som liknar en motbild. De största pedagogiska förändringarna sker på lågstadiet. Ju högre upp i utbildningssystemet vi kommer, desto mindre blir frihetsgraderna. Ämnena definierar i stor utsträckning vad som är giltig kunskap. Det låter som det kommer att bli ett hårt arbete att förverkliga den tvärvetenskaplighet som forskare av olika slag upplever som nödvändig för att utveckla kunskapen. Det tycks inte räcka med djup kunskap inom ett smalt område. Det behövs inte bara många djup, det behövs stor bandredd över hela kunskapsfältet. Och förståelse för sociala samband.

Själv brukar jag kalla det kunskapssamhället. I det perspektivet är vi förstås bara i början av en utveckling åt det hållet.

Text: Christer Wigerfelt
2001.02.01