RIKSDAGSLEDAMOTENS VARDAG
LARS GUSTAFSSON (kd)
 
 

ALBAS FRÅGOR:
Beskriv dig själv.
Vad gör du i riksdagen?
Hur kommer Västsverige in i ditt riksdagsarbete?
Ge exempel ur din agenda för tiden 13 dec - 13 dec.

Mitt namn är Lars Gustafsson och jag bor i Laholm. Jag är 49 år och är gift och har 2 barn, en dotter och en son, 17 resp. 15 år gamla.
Till yrket är jag bilmekaniker och driver en mindre bilverkstad, för restaurering av veteranbilar sedan 1985. Verksamheten ligger i stort sett vilande sedan jag blev riksdagsledamot hösten 1998.
Jag har sysslat med politik inom kommun och landsting sedan 1988 för kristdemokraterna.

Sedan valet 1998 är jag ledamot av socialutskottet och sysslar särskilt med frågor som rör folkhälsa, alkohol och droger. Jag är också suppleant i trafikutskottet med huvudsaklig inriktning på bilen och bränslen.

Eftersom jag representerar väljare från Halland bevakar jag frågor som rör Halland och västsverige. Detta gäller särskilt gränsöverskridande frågor som kommunikationer, näringsliv och sjukvård.

En fråga som är högaktuell är västkustbanan och tågtunneln genom Hallandsåsen, som nu tillställts regeringen för slutgiltigt avgörande. Ett färdigställande av västkustbanan är en förutsättning för att få en fungerande tågtrafik på hela västkusten med snabbförbindelser från Malmö till Oslo.
Det är också viktigt med investeringar för upprustning av vägnätet i västsverige. Därför har jag tre år i rad motionerat om ökade resurser till tvärförbindelserna i Halland som sträcker sig in i omgivande län. Detta är nödvändigt för trafiksäkra transporter till gagn för både glesbygdsbefolkningen och näringslivet.