Mediernas roll i samhället
  AV CHRISTIAN SWALANDER
 

Ett av de mer sällsamma inslagen i förra årets valrörelse var Göran Perssons plötsliga leende. Inbegripen i en debatt med Bo Lundgren, knappast någon muntergök, kunde Persson vända blicken inåt, liksom sökande ett minne och en maning, och så hämtade han upp ett leende och hängde det under näsan. Den som bevittnade skådespelet (för det var det ju) hörde i andanom imagekonsulternas trivseltillrop: var fryntlig för fan!

För Bo Lundgren måste det ha varit självklart att Perssons leende inte ägnades honom eller något i samtalet utan att det var riktat till en frånvarande men ändå närvarande tv-publik. För de flesta i tv-publiken var förhållandet lika självklart. Vad vi har att göra med är vad sociologen John B Thompson i Medierna och moderniteten kallar medierad kvasiinteraktion. I opportunistisk avsikt söker Persson övertyga tittarna om att han med sin glädje interagerar med dem, att de bör ta till sig och dela hans gudomligt överseende löje inför den allvarstyngde och av samhällets tillstånd oroade och därmed triste Lundgren.

Att kunna le med tillförsikt i en situation som böra vara rätt pressad inger förtroende och trygghet. Så är det tänkt. Och så funkar det tydligen ibland. För en känslig själ, som min, blir det absurt. Persson som ler mot/med tittarna, Lundgrens insikt om vilka som är leendets verkliga adressater och att den respons han får från Persson i deras interaktion egentligen är sekundär i förhållande till vad Persson vill kommunicera till de icke synliga närvarande, och som inte föranleds av den direkta interaktion som försiggår dem emellan, tittarnas insikt om leendets orsak och avsikt, allt formar sig till något Beckett kunde hittat på en regnig måndagsmorgon. Och varför tänker inte Persson på att det opåkallade löjet och omotiverade skrattet genom historien varit galenskapens mest utmärkande drag?

Att politiker väljer att agera så att de skall framstå i bästa möjliga dager är kanske inte så underligt, men frågan är vilken bild av verkligheten och vilken samhällssyn som ligger bakom det valet. Är man möjligen så övertygad om att massmediernas bild av verkligheten är detsamma som verkligheten att man ger upp sig själv och försöker inte bara signalera känslor som tänks samklinga med en - ofta genom medierna definierad - opinions uppfattning eller fördom, utan också så att man försöker framställa sig som en människa med andra egenskaper och åsikter än dem man har? Och vad är det i "mediesamhället" som gör personligheten så betydelsefull? Statsvetare kan visa att folk fortfarande röstar mer på idéer och sociala ambitioner än på personer. Men i samspelet mellan makt och medier blir det ändå personer som tillmäts avgörande betydelse.

Alldeles för ofta hör man i dag hänvisningar som "så är det nu", "det är sådana tider", "det är ingenting att göra åt, det ekonomiska utrymmet är begränsat". Det finns ett idiotiskt drag av ofrånkomlighet i de här attityderna, och jag vill också mena att de bygger på en falsk tolkning av vad ett rationellt förhållningssätt till samhället innebär. Thompsons analys av mediesamhället känns i det här läget befriande, inte minst för att han ägnar ett stort utrymme åt den historiska dynamik ur vilken dagens samhälle framträder, men inte som slutstation utan som inordnat i en påverkbar process, där villkor kan ifrågasättas och framtidens önskvärdheter göras möjliga.

Samtidigt vill Thompson alldeles uppenbart förnya analysen och beskrivningen av både det av kapitalistisk ekonomi styrda samhället och av mediernas funktioner och roller i det. Det kräver att han ägnar en del uppmärksamhet åt att förhålla sig till tidigare forskning och idéer. Den mediekritik som förekom bland Frankfurtskolans sociologer och filosofer, och som nu kan te sig statisk och otillräcklig med sin ofta negativa hållning till massmedierna, döms ut medan Habermas teori om den borgerliga offentlighetens betydelse för massmediernas framväxt och villkor klarar sig bättre i Thompsons ögon. Det råder ingen tvekan om att Thompson betraktar sig själv som en mer framstående analytiker än de flesta, också de flesta bland de största, men det känner man sig benägen att uthärda när så mycket som känns angeläget och viktigt också blir sagt.

Det finns långa linjer i mediesamhällets utveckling, lätta att bortse ifrån vid fixeringen av bilden av det närvarande som slutet och låst, en bild som naturligtvis har många intressenter som har något att vinna på att den handlingskraft som bygger på bedömningen av en situations historiska bakgrund kan förklaras irrelevant på grund av det rådande samhällstillståndets förmenta unicitet, som till exempel att vi befinner oss där historien "tagit slut". Thompsons förmåga reda ut de historiska sambanden och visa att de fortfarande pågår öppnar också handlingsvägar för opinion, utveckling och förändring.

Furstar och fältherrar har i alla tider riggat bilden av sig själva, så att de framstått som mäktigare och mer framgångsrika än vad som funnits fog för. Inom konsten har en komplex estetik utvecklats bara för den sortens exponering, som givetvis också varit medierad. Att denna världens perssöner försöker lysa medierat är alltså inte nytt, men relativt ny är mediernas stora sociala räckvidd som följt med industrialiseringen av såväl varuproduktion som medieproduktion. Perspektivet hos Thompson är alltså att mediesamhället funnits längre än industrisamhället, men att detta givetvis på många sätt produktionsmässigt och socialt radikalt förändrat villkor, möjligheter och påverkanskraft för medierna. Till skillnad från Manuel Castells, vars stora verk om nätverkssamhället kommit att dominera debatten om levnadsförhållanden i det datoriserade kommunikationssamhället blir Thompson aldrig sensationell, han ställer sig aldrig på en visionär bergstopp och hojtar om hur allt är nytt och förändrat. Han jobbar med grader, förskjutningar och sammanhang. Avslutningsvis ägnar han några sidor åt den politiska demokratin och vad som kan tänkas ske med den. Han lyfter fram den besynnerliga omständigheten att det ekonomiska livet domineras av verksamheter där demokratiska värderingar betyder mycket lite, medan politiken alltså är demokratisk, med vissa förbehåll, parlamentarism i stället för direktdemokrati osv.

Ingenting tyder enligt Thompson på att ekonomi och näringsliv kommer att demokratiseras. I stället blir den ekonomiska sfären förebildlig för den politiska. Effektivitet prioriteras framför folkvilja. Men än hålls allmänna val. Politiker som annars knappast ägnar omsorgen om demokratin särskilt mycket uppmärksamhet måste plötsligt vinna sin legitimitet av människor med vilka de annars inte har mycket gemensamt. Så föds Trivseltorsten i Rosenbad och häromdagen satt mysige Bosse från finansen och log, log, log i Ola Lindholms träiga talkshow.

Om den representativa demokratin säckar ihop under trovärdighetsproblemen - vad gör man då? Thompson tvekar och talar om en möjlig förändring i riktning mot en deliberativ demokrati, ett processinriktat inhämtande av upplysta och välinformerade människors uppfattningar som grund för ställningstaganden i olika frågor. Jag undrar om det är en vettig väg. Jag tycker det låter som snacket om en ny folkomröstning om inte den som anordnas ger det resultat som majoriteten bland den politiska och ekonomiska eliten önskar.

2003.02.06

   
 
   
 
   
 

 
 
Medierna och moderniteten

John B Thompson
Medierna och moderniteten
Daidalos
 

Thompsons förmåga reda ut de historiska sambanden och visa att de fortfarande pågår öppnar också handlingsvägar för opinion, utveckling och förändring