Vi får den framtid
vi förtjänar

 Bo D@hlbom, professor i informatik vid Handelshögskolan i Göteborg, surfar och e-mailar sig gärna fram i tillvaron.
Men samtidigt tycker han att det är dags att vi intar en mer kritisk attityd till den högteknologiska utvecklingen.
Det kan bli avgörande för vilket typ av samhälle vi får i den framtid som rycker allt närmare.
  Bo Dahlbom är optimist. Det nya IT-samhällets framväxt ger visserligen övergångsproblem men rymmer också stora möjligheter till välstånd.

 Den tekniska utvecklingen formar och förändrar vårt samhälle i en allt snabbare takt. Det nya digitala informations- och kunskapssamhället väller in över oss och det är svårt att hänga med i svängarna. Det som är nytt idag är gammalt redan i morgon.
Det är lätt att låta sig förföras och bländas av den nya tekniken och alla de produkter och möjligheter som den tycks medföra. Men hur kommer det nya samhället att se ut? Finns det plats för alla, hur blir det med jobben och hur ska det nya samhället organiseras?
- Vi befinner oss mitt i en brytningstid mellan maskinteknologins samhälle och det nya samhälle som IT-tekniken formar. Det borde vara självklart att vi intresserar oss mer för framtiden och de konsekvenser som den tekniska utvecklingen får för samhället. Själv kan jag känna en barnslig förtjusning över ny teknik men nu tycker jag att det är dags att vi betraktar den med vuxna ögon, menar Bo Dahlbom.
Han har själv sina akademiska rötter i filosofin, men det är utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv som han har intresserat sig för sambandet mellan teknisk utveckling och social förändring. Ett intresse som går tillbaka till mitten av 1980-talet. Dahlbom menar att det informationssamhälle som nu tar form innebär långt större och mer djupgående förändringar än vad de flesta av oss är benägna att tro.

Tvingande kraft

Bo Dahlbom påpekar hur tvingande tekniken hittills har varit för samhällets utveckling. Tekniken påverkar och formar i stort sett hela vår vardag. Hur vi organiserar och definierar vårt samhälle i stort som i smått efter de krav som den förhärskande teknologin ställer.
- Teknikens betydelse som samhällsförändrare är enorm. Vad vi nu upplever är en samhällsrevolution. IT-teknologin kommer att förändra vårt nuvarande samhälle från grunden. Det blir en lika stor omställning som när vi lämnade landet och flyttade in till städerna för att jobba i fabrikerna. Skillnaden är bara att nu går det mycket snabbare. När vi gick från bondesamhälle till industrisamhälle tog förvandlingen cirka 100 år. Nu får vi betydligt kortare tid på oss att ställa om till ett samhälle som fokuserar på information- och tjänsteproduktion istället för den traditionella industriproduktionen, konstaterar Dahlbom.
Han tycker det är underligt att tekniken fortfarande tillåts ha en så dominerande position i vårt samhälle. En position och ett egenvärde som aldrig ifrågasätts.
- Det är förvånande hur undfallande kulturen har varit inför teknikens framfart. De riktigt viktiga frågorna, som till exempel det ekonomiska systemet eller den tekniska utvecklingen blir aldrig föremål för demokratisk debatt eller prövning. Frågan är om vi ska styra tekniken eller låta den styra oss även i fortsättningen? Det beror på vad vi vill ha för samhälle i framtiden. Vi får den framtid vi förtjänar, menar Bo Dahlbom.

Enorma möjligheter

Industrin producerar mer och mer samtidigt som den sysselsätter allt färre människor. Vissa prognoser hävdar att år 2010 kommer den sammanlagda livsmedels- och varuproduktionen endast att sysselsätta cirka tio procent av den arbetsföra befolkningen.
- Hela vårt nuvarande samhälle är uppbyggt på maskinteknologin. Centrala begrepp i vår kultur, t ex arbete, arbetsplats, fritid, pension, sjukkassa, semester och utbildning existerade i princip inte före industrialiseringen. IT-samhället kommer att förändra hela denna grundval. Mycket av det som idag uppfattas som självklarheter kommer vara föråldrade inom inte alltför många år. För många betyder det att tillvaron kommer att upplevas som otrygg, instabil och traumatisk.
För Bo Dahlbom är det självklart att vi ska använda alla de mänskliga resurser som frigörs till forma framtidssamhället. Ett tjänstesamhälle som prioriterar utbildning, vård, service, underhållning och handel.
- Än så länge är vi så låsta av industrisamhällets organisation att vi har svårt att se de nya möjligheter som erbjuds. Vi har idag en nästan ofattbart hög materiell levnadsstandard och behöver allt färre för att producera den. Det ger oss väldigt stora möjligheter att höja kvaliteten på många områden. Men då krävs att vi verkligen intressera oss för vilken typ av samhälle vi vill ha. Vi måste intressera oss mer för framtiden och hur vi ska använda våra högteknologiska verktyg på bästa sätt.

Framtidsarkeologi

Dahlbom menar att alla våra gamla ideologier har förlorat sin relevans. De tar inte hänsyn till tekniken och kan därför inte längre ge oss något stöd. Han efterlyser en ny ideologi som tar tekniken på allvar, är framtidsinriktad och vilar på en vetenskaplig grund.
- Ska vi kunna forma framtiden måste vi veta något om den. Vi behöver en vetenskap som studerar framtiden. Inte för att leverera sanningar utan för att hålla diskussionen levande. En framtidsarkeologi som utifrån dagens förutsättningar skisserar möjliga framtida kulturer.
- Under alla förhållanden behöver vi en fristående institution för reflektion, ett slags framtidsseminarium som på ett demokratisk sätt diskuterar våra möjligheter.
Själv är han optimist och tror att vi kan skapa ett gott samhälle i framtiden. Ett pratsamhälle som bygger på interaktion och kommunikation mellan fria och självständiga individer.
- Jag tror att vi kan stärka demokratin och utnyttja vår materiella rikedom till att ge alla en guldkant på tillvaron. Men då måste vi först lösa de övergångsbesvär och organisationsproblem som vi upplever idag. Det viktiga är alla blir delaktiga. Ett samhälle som ställer vissa grupper utanför har misslyckats, menar Bo Dahlbom.

PETER WERNBOM

Till Bo Dahlboms hemsida
Synpunkter? Skriv till Alba!
Tillbaka till innehållsförteckning