FEM FRÅGOR

Svar från Lars Johansson (s)...
... samt några kommentarer
från Jan Björklund (fp)
Albas redaktion tyckte att det verkade vara lite genant att vara göteborgare vid den refererade debatten (se separat artikel; klicka här) och ville därför ge Lars Johansson (s), ordförande i SDN-delegationen, chansen att ytterligare förklara och försvara den göteborgska modellen. Och visst svarade han på frågorna. Fast inte till belåtenhet för alla. Jan Björklund, oppositionsborgarråd (fp) i Stockholm, som nyss infört stadsdelsnämnder, hade några kommentarer. Nedan kan du läsa både Johanssons och Björklunds synpunkter. Och sedan kan du själv kasta dig in i debatten.

  FRÅGOR LARS JOHANSSONS SVAR
Fråga: Har ni inom kommunledningen diskuterat öppna SDN-möten och frågan om direktval, i ljuset av vad som framkommit under diskussionerna på konferensen?

Svar: Nej

 

Fråga: Varför skulle olika politisk majoritet i stadsdel kontra kommun skapa större lojalitetskonflikter än olika politisk majoritet i kommun kontra stat? Svar: Därför att stadsdelsnämnderna (SDN) är beroende av ekonomiska bidrag från den politiska majoritet som styr i kommunfullmäktige. Om det blir olika majoritet mellan kommunfullmäktige och SDN finns risken att kommunfullmäktiges majoritet vill detaljstyra i SDNs verksamhet. Därmed skulle det lokala inflytandet över versksamheten gå förlorad. Med samma majoritet i alla 21 SDN som kommunfullmäktige finns större möjlighet till följsamhet för det politiska program som majoriteten i kommunfullmäktige har gått till val på utan detaljstyrning från de centrala politikerna. Diskussionen kan då föras inom partierna för att åstadkomma samordning av politiken. Denna samordning är viktig för att åstadkomma en helhet i politiken. Med SDN kan vi arbeta med lokala lösningar och kontakt för människor med politiker och inflytande över verksamheter, samtidigt som vi använder storstadens fördelar i frågan om helheten. Om det inte är någon mening med denna samordning är det bättre att storstaden bryts upp och 21 kommuner bildas.
Fråga: Är en av anledningarna till oviljan till direkta val en rädsla för att lokala listor, som till exempel Valbylisten i Köpenhamn, skulle kunna sätta den vanliga partipolitiken ur spel? Svar: Se ovan.
Fråga: Skrämmer den framväxande enfrågerörelsen dig som traditionell partipolitiker? Svar: Politiska partier ser till helheten i samhället och skall kunna ge besked till väljarna om hur en mängd frågor skall lösas. Dessutom skall partierna kunna styra stora kommunala organisationer på ett efffektivt sätt så att servicen till invånarna blir som det är sagt. Demokratin blir starkare om samhället styrs utifrån denna helthetslösning som demokratiska partier står för. Enfrågerörelser har denna begränsning och kan därför bara få ett begränsat inflytande.
Fråga: Är du beredd att omvärdera dina tidigare avståndstaganden till öppna SDN-möten och direktval till dessa? Svar: Jag är beredd att fortätta denna diskussion vid kommande tillfällen. Tycker däremot inte om den anklagande tonen i debatten. Jag är mån om att se till helheten och inte blunda för problem som kan uppstå.   
 
Jan Björklund:
 

"Lars Johanssons attityd
är bakåtsträvande"
 

"När jag läser Lars Johanssons svar på era frågor är jag inte förvånad över att göteborgarna är besvikna över SDN-reformen. Han verkar ha en obegriplig rädsla för att besluten inte ska bli som han vill. Är man rädd för att lokala beslut ska gå den centrala kommunen emot ska man inte ha stadsdelsnämnder.

Angående debatten om öppna möten kan jag berätta att vi i Stockholm haft tusentals besökare under den korta tid som försöken pågått. Enbart i Vällingby var det trehundra personer och lyssnade på budgetdebatten. Jag tycker att detta är viktigt, eftersom fler får lyssna på de argument som framförs, framför allt från dem som röstar nej till förslag. Oppositionen blir tvungen att redovisa sina alternativ. Det här kan föra den demokratiska debatten framåt och är ett sätt att skapa förståelse för att man ibland måste ta obekväma beslut. Det är politikernas plikt att upprätthålla och motivera ett långsiktigt perspektiv.

På det här sättet skapar man en öppnare politik och det i sig gör att det blir mindre risk för starka enfrågerörelser. De uppstår framför allt när människor känner att de inte har någonting att säga till om.

Det verkar tyvärr som om stadsdelsnämnderna i Göteborg kommit till mer för att administrera nedskärningar än för att fördjupa demokratin."

JAN BJÖRKLUND

 

Lars Johansson svarar: 

 

"Stockholmaren ger
en förenklad bild"

 

"Det är som vanligt en förenklad bild som stockholmaren Jan Björklund (fp) gör när han säger att göteborgarna är besvikna på SDN-reformen.
Mellan åren 1991 och 1994 när (fp) och (m) styrde Göteborg skar dessa partier ner i SDN:s verksamhet med 22 procent. Denna ekonomiska kärvhet har göteborgarna kraftigt reagerat mot.
Efter valet lyckades (s) genomdriva dels en skattehöjning med en krona och ett nytt statsbidragssystem som skapar klart bättre förutsättningar för SDN:s verksamhet.
Dessa förändringar fanns inte med i de undersökningar om hur göteborgarna upplever SDN 1993-94.

Jag är absolut inte rädd för lokala beslut, tvärtom. Hela SDN-reformen handlar om att flytta besluten så nära människorna som möjligt. Men det måste alltid finnas ett samband mellan lokala och centrala beslut, så länge som de lokala beslutsfattarna inte själva förfogar över intäkterna. Det skapar bara politikerförakt om vi som politiker inte vågar se denna verklighet.

Det är glädjande att det har varit välbesökta möten i Stockholm. Detta har vi haft i Göteborg sedan SDN infördes 1990. Skillnaden är att våra SDN-möten handlar om dialog och diskussion med medborgarna."

LARS JOHANSSON


  Synpunkter? Skriv! | Till innehållsförteckning