Egenmakt

-nytt delbetänkande från Storstadskommittén

 Storstadskommittén har kommit med sitt andra delbetänkande. Det lanserar, redan i sin titel, ett förhållandevis nytt begrepp - egenmakt. För att bryta vanmakt och utanförskap i storstäderna vill kommittén ge medborgarna ett mer reellt inflytande. Istället för att besluta åt bör man besluta tillsammans med.

Själva ordet egenmakt dök för första gången upp i en artikel skriven av Karl-Petter Thorwaldsson inför den socialdemokratiska partikongressen 1993. Han sade där att den representativa demokratin skulle ersättas med mer direkt sådan. I sitt delbetänkande 1995 skriver storstadskommittén att "ökad vanmakt lämpligast skall mötas med vad vi kallar egenmakt". Där definieras också begreppet som "... den makt som medborgaren utövar i sin vardag". Som lämpliga områden för utövande av egenmakt nämner utredningen boende, skola och barnomsorg. De anser att det är viktigt att inflytande skall ske i konkreta och vardagliga situationer. Ett nyckelord i sammanhanget är "brukarinflytande".

Människorna ska ses som resurser som brukare är de
de verkliga experterna på de områden som skall
beslutas om.
Kommittén har till sin hjälp haft ett antal så kallade fokusgrupper, bestående av ett trettiotal människor bosatta i förorter till Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa grupper har fått samtala kring makt, vanmakt, syn på politiker och uppfattning om demokrati.

Delbetänkandet har titeln Egenmakt - att återerövra vardagen och är SOU 1996:177. Det kan beställas från Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm.


   Tillbaka till innehållsförteckning