Län du designade
 
 

1999 bildades storlänet Västra Götaland bestående av - Älvsborgs län som likt ett timglas inrymde de Dalsländska skogarna i norr och Sjuhäradsbygden i söder - Skaraborgs län med sitt stora jordbruksområde - Göteborg och bohus län med sin karga västkust och storstad.
På samma sätt som företag måste också regioner profilera sig på "regionernas marknad". Starka regionala "varumärken" skapar attraktivitet, som gör att företag lockas att etablera sig, vilket i sin tur skapar grund för ny sysselsättning och kompetens, som ger nya etableringar o.s.v. En förutsättning för ett starkt varumärke är att regionen utvecklar speciella kompetenser vid sidan av det som får betraktas som grundläggande, dvs infrastruktur och utbildning.

Ett nytt geografiskt område som söker sin identitet behöver således synliga symboler för gemensamhet, på samma sätt som t.ex. ett fotbollslag. Symboler vi ser som bärare av något vi vill identifierar oss med, känna trygghet inför, o.s.v. Detta gäller naturligtvis även för det nya storlänet som skapar sig en ny identitet genom ett nytt länsvapen, så väl som en ny egen logotypen för regionen.

Länet började arbeta med grafisk design och förhoppningsvis utformades dessa symboler av skickliga grafiker utifrån länets visioner och handlingsplaner. Dessa nya symboler som i framtiden blir bärare av länets image, vilken uppstår utifrån vad man gör och inte utifrån vad man säger sig vilja göra, eller påstår sig ha gjort. En god image måste man förtjäna.

Viktigt för den framtida imagen och därmed regionens dragningskraft blir förmågan att hantera design i sin vida bemärkelse. Vem är det då som fyller den där logotypen med image? Jo, det är alla i och från länet, genom sitt sätt att behandla varandra så väl som besökare. Det är alla företag och myndigheters förhållningssätt till kunder och samhälle. Det är arkitekter, skogsvårdare och vägbyggares förmåga. Det är ..

Likt hamburgerrestaurangkedjan behöver ett län således arbeta med Design Management, vilket vi på svenska kan kalla Verksamhetsdesign. Dessa begrepp är samlande för de olika designdisciplinerna:
Miljödesign - den fysiska miljön som Arkitekter och Inredningsarkitekter arbetar med.
Produktdesign - produktens eller tjänstens utformning som bl.a. Industridesigner och Produktdesigner har som specialitet.
Kommunikationsdesign - information och marknadsföring där bl.a. grafiska Designer arbetar.
Personaldesign - som främst managementspecialister försöker hjälpa till med.

 Verksamhetsdesign
Avgörande för verksamheters utveckling är att berörda personer har en gemensam uppfattning om vad man gör, varför och vart man strävar. Avgörande är också att alla delarna inom området verksamhetsdesign beaktas.
Om t.ex. en Tandläkarklinik utvecklar en kunden i centrum strategi så startas olika aktiviteter, såsom att miljön ses över och lokalerna görs välkomnande, organisationen trimmas samman m.m. Men om man glömmer att se över parkeringsplatsen så kan det övriga vara i det närmaste ogjort. För om besökaren inte kan hitta en parkering inom rimligt avstånd och när han skall gå in genom entrén ser flera tomma parkeringsplatser med skylten Reserverat Tandläkare. Ja då har han redan en icke i kunden centrum bild av verksamheten, som är svår att förändra.

Design Västra Götaland
Av ovanstående förstås att begreppet design blir ett viktigt område att arbeta med och utveckla inom länet, så 1997 initierades satsningen Design Västra Götaland. En satsning på bred front för att stärka näringslivets konkurrenskraft och utveckla länet till ett centrum för designfrågor. Satsningen riktar sig till alla som arbetar med verksamhetsledning, produktutveckling, profilering, utbildning, marknadsföring m.m. inom alla branscher som elektronik, inredning, fordon, turism, livsmedel och IT.

Många av länets företag är "designintensiva", inte minst den för länet livsviktiga bilindustrin. Andra sådana branscher är textilindustrin och möbelindustrin. Även livsmedelsindustrin kan betraktas som designintensiv, i den meningen att även livsmedel säljs via varumärken, som förmedlar speciella värden till kunden. Det finns redan många starka varumärken inom företagen i Västra Götaland.

Västra Götaland som geografiskt begrepp är ännu inte ett så välutvecklat varumärke att omvärlden genast förknippar det med vissa värden. I många fall vet heller inte omvärlden om att kända varumärken som stärker en region i övrigt faktiskt härstammar från regionen. För att stärka länets utvecklingsförutsättningar på designområdet måste således ett systematiskt arbete till för att skapa ett starkt varumärke kring Västra Götaland och design.

Design Västra Götaland är en kraftsamling i länet för att lyfta fram designfrågorna till den position de förtjänar. Satsningen är gemensam mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsarbetsnämnden i Västra Götaland, Business Region Göteborg och Stiftelsen Svensk Industridesign region Väst. Ordförande är Landshövding Göte Bernhardsson.

Syftet är att samla beslutsfattare och designexperter inom näringsliv, myndigheter och organisationer för att gemensamt stärka näringslivets konkurrenskraft och utveckla länet till ett centrum för designfrågor.

Vision för satsningen Design Västra Götaland
"Västra Götaland" skall vara ett internationellt känt och respekterat varumärke inom designområdet och betraktas som ett nordiskt/internationellt kompetenscentrum för designutveckling.
För att lyckas behöver utbildning och forskning vara både bred och spetsig med hög kvalitet.
Framstående företag måste finnas, vilka är kvalificerade designköpare som ställer höga krav på designkompetens och vars framgångar ger synlighet över världen. Det behövs framstående designer som uppmärksammas av utställningar, museer och därmed media. Intressanta mötesplatser runt om i länet är viktigt, liksom en bred bas inom olika kulturområden.

Med utgångspunkt i ovanstående vision och mål samt viktiga framgångsfaktorer skall Design Västra Götaland genom strategiska insatser och nätverksarbete bidra till utvecklingen inom följande områden:
Information och marknadsföring av Västra Götaland som designcentrum
Designutveckling i företag
Designutbildning och forskning
Lokala/regionala mötesplatser
Internationalisering
Det offentliga rummet som "skyltfönster" för länet
Kultur, media och design

Text: KAJ ABBESTAM
00.03.15
Svensk Industridesign region Väst
Projektledare Design Västra Götaland