Kulturen får en allt större ekonomisk betydelse. Musiklivet räknas idag som en tillväxtsektor. Filmindustrin genererar exportintäkter. God design stärker industrins konkurrenskraft medan opera och teater anses viktiga för företagsetableringar och investeringar. Kulturturism leder till inflöde av kapital och regional utveckling.

Samtidigt förändras villkoren för kulturutövarna. De offentliga stödsystemen omformas och gamla sanningar sätts i fråga. Nya finansieringsvägar prövas och oväntade allianser sluts. . För kulturlivet likaväl som för näringsliv och stat, region och kommun håller spelreglerna på att förändras.

Frågorna är många. Hotas konstens frihet av privata pengar? Ska man kunna leva på sin lön - även om man är kulturutövare? Hur kan näringslivet stödja kulturen? Kan konsten stödja industrin? Vad bör staten göra? Måste alla konstnärer bli egenföretagare? På vilket sätt kan kommun och region göra det lokala kulturlivet internationellt konkurrenskraftigt?

Dessa och andra frågor diskuteras under konferensen i Göteborg den 27 mars. Med utgångspunkt i exempel och erfarenheter från andra europeiska regioner - från Manchester till Tbilisi - diskuteras kulturliv ets förändrade ekonomiska villkor. Fokus ligger på konkreta åtgärder för att stärka kulturlivets ekonomiska självständighet.

Mer om konferensen kan du läsa på en egen hemsida.

Läs även nyhetsbrev inför konferensen som pdf-dokument (86 kb).