Wittgenstein och Popper - ett eldfängt möte mellan filosofer
David J Edmonds
John A Eidinow
Svenska förlaget
2001
 

Det är inte utan tillfredsställelse jag noterar att ett ställningstagande förenar mig med Wittgenstein. I likhet med mig tog han bestämt avstånd från bruket av slips. Huruvida detta kvalificerar mig för att anse det vara min rättighet att även i andra avseenden låna auktoritet av honom låter jag vara osagt, men jag fruktar att argumenten för uppfattningen att det är fallet vore besvärande svaga. Tyvärr, kanske.

Förmodligen har ingen i så besvärande och oberättigad utsträckning som Wittgenstein kommit att bli en auktoritet som åberopas i syfte att hävda alla tänkbara ståndpunkter, eller rättare sagt alla tänkbara ståndpunkters relativa karaktär, och för det mesta sker det med hänvisning till "den sene Wittgenstein" som betonade språkets och begreppens verktygskaraktär. Den tilltagande akademiseringen av både det praktiska och det intellektuella livet skapar behov av ståndpunkter som erbjuder tillflykter undan det evinnerliga tjatter som blir följden när berg av systematisk teori med hela sin tyngd rasar ner över skäligen enkla problem och doktorer skall födas ur dammet. Då kan klarheten och enkelheten i de wittgensteinska satserna kännas ljuva som befrielser. De kommer lätt till en och är lätta att använda. I synnerhet om man kan avskärma sig från de ohyggligt hjärnbändande resonemang som ligger bakom, och samvetslöst och lättvindigt med stöd i den wittgensteinska auktoriteten hävda att det spelar ingen roll hur verkligheten är beskaffad för det finns ingen verklighet utanför språket. Dessutom och dessvärre kan man frestas att framställa sig själv som friare och rymligare i tanken än akademikerna, återigen genom att göra sin front gemensam med Wittgenstein som vid universitetet i Cambridge skrev: "Allt här är mig motbjudande. Människornas stelhet, förkonstling, självbelåtenhet. Universitetsatmosfären äcklar mig."

Var han galen? Frågan förekommer i Wittgenstein och Popper - ett eldfängt möte mellan filosofer, som utgår från ett vida berömt möte i Moral Science Club i Cambridge den 26 oktober 1946. Inbjuden gäst var Karl Popper, filosof och vetenskapsteoretiker liksom Wittgenstein, men i allt sitt tänkande alldeles annorlunda, åtminstone om man ser till vilka problem han ansåg värda att ägna sig åt och vilken roll i världen en filosof borde ha. Wittgenstein var, trots sin totala olämplighet för en sådan uppgift, ordförande i klubben, och utan tvekan kom Popper dit för att ge honom en förödande känga genom att tala över ämnet "Finns det filosofiska problem?" Wittgenstein hade fastnat för uppfattningen att så inte var fallet, vad filosofer kunde ägna sig var "bryderier", uppkomna ur språkets knaggliga förhållande till verkligheten.

Mötet är mytomspunnet. Närvarande var en järngäng av filosofer, som utan tvekan haft ett remarkabelt inflytande på 1900-talets tänkande. Jag säger bara Bertrand Russell. Han satt nära brasan med pipan i mun, och fick då på nära håll bevittna hur Wittgenstein tog eldgaffeln och högg med den i luften medan han försökte avbryta: "Du har fel Popper, du har fel.." En annan och blidare filosof försökte avleda konfrontationen genom att be Popper ge exempel på en moralisk princip. "Att inte hota gästföreläsare med eldgaffel" svarade Popper.

Wittgenstein och Popper var båda österrikare, båda växte upp i Wien, och båda hade judiskt påbrå. Familjen Wittgenstein tillhörde en merkantil överklass och hade enorma ekonomiska resurser. Pappa Popper var jurist och småborgare, hans pengar försvann i tjugotalets hyperinflation. Karl gick i möbelsnickarlära medan han studerade. Wittgenstein lämnade familjepalatset för att tänka bland de norska fjällen och vara dödsföraktande soldat i första världskriget och senare byskollärare. Många har grubblat över vad denna till synes inverterade elitism säger om honom, det är i varje fall svårt att tro att hans handlingar dikterades av social omsorg och patriotism.

Popper fick under stora svårigheter lämna Österrike medan nazismen växte sig stark. Han hamnade i Nya Zeeland, där han skrev på den bok som mer än någon annan haft betydelse för kritiken av de diktatoriska och auktoritära principerna för samhällets styrning som varit ett betydande och deprimerande stråk i den europeiska traditionen. Poppers Det öppna samhället och dess fiender är en klassiker till stöd för demokrati och rättssäkerhet, som på nytt kan aktualiseras när demokrati och öppenhet åsidosätts till förmån för ekonomistyrning och arrogant byråkrati.

Mötet mellan Popper och Wittgenstein är dokumenterat intill det absurda, vilket bl a givetvis beror på att så många flitiga filosofer och anekdotälskare var med eller kände någon som var med. Det egendomliga, vilket Edmonds och Eidonow på ett övertygande sätt visar, är hur den verklighet som förevarit ges olika versioner på den återberättande nivån. Vad hände egentligen? Går det att någonsin rätt förstå? Genom att ge bakgrunden, rivaliteten, kanske avunden och hatet, som spelar mellan de båda filosoferna, låter de ett intensivt skede i historien om tänkandet om tänkandet och förståelsen av förståelsen framträda. Miljöer som Wien på tjugo-trettiotal, där den logiska empirismen sökte rensa ut romantik och metafysik till förmån för på mer naturvetenskaplig grund baserade föreställningar mot en bakgrund av ökande nazistiskt hot träder fram. De frusna engelsmännen vid sina kolbrasor i Oxford och Cambridge som intensivt ägnar sig åt språk- och begreppsanalys i tobaksdimmiga rum bildar en kanske beklagansvärd men viktig instans för all senare forskning där språkliga utsagor om verkligheten ingår.

Wittgenstein och Popper är spännande lärdomshistoria. Edmonds och Eidinow är journalister vid BBC, och kan konsten att veckla ut en story så den fängslar. Men även de kan slira. Om de rum där Mötet skedde skriver de att där fortfarande pågår lysande forskning. Där sitter "hovastronomen Martin Rees och ekonomihistorikern Emma Rotschild, gift med Amartya Sen, som har belönats med priset i ekonomi till Alfred Nobels minne". Varför är det Emma Rotschild som måste nämnas i samband med den hon är gift med? Hon kunde väl få rum på egna meriter.

Christian Swalander
2002.03.07