Nätet revolutionerar synen på sex?

 

AV KRISTIAN DANEBACK


   
Extra

Internet håller på att i djupaste mening förändra sociala kommunikationsmönster och mellanmänskliga relationer i det senmoderna samhället. En rad olika företag publicerar kontinuerligt nya uppgifter om internets utbredning och utveckling. Trenden är att allt fler människor tar del av internet och spenderar mer av sin tid online samtidigt som uppkopplingshastigheten ökar. En aspekt av mänskligt beteende som på ett dramatiskt sätt tycks påverkas av internet är sexualiteten.

Faktum är att sex är det oftast sökta ämnet på internet. Och tillgängligheten är omfattande. En sökning på ordet ”sex” med sökmotorn Google ger en antydan vad det handlar om – drygt 139 miljoner träffar (den 18 februari 2003). Vid samma tillfälle ger en sökning på diskussionsgrupper om sex över 31 miljoner träffar. En begränsad sökning på svenska sidor ger, i sammanhanget, blygsamma 1,8 miljoner träffar.

Internationell forskning på området, framför allt amerikansk, tyder på att användarna inte utgör en homogen grupp utan snarare ett antal heterogena undergrupper. Kön tycks de facto utgöra en diskriminerande variabel. Enligt Cooper är det sex gånger fler män än kvinnor som använder nätet för sexuella syften (86 procent män respektive 14 procent kvinnor). Dessutom finns, enligt utländska studier, påfallande skillnader mellan män och kvinnor när det gäller preferenser för olika aktiviteter på nätet. Amerikanska kvinnor föredrar t.ex. interaktiva miljöer och är mindre intresserade av visuella sexuella stimuli, medan män använder nätet oftare än kvinnor för pornografitittande och sexuella kontakter. För närvarande saknas mer exakt kunskap om hur internet påverkat prostitutionen och tvärtom. Tentativa resultat från en svensk fallstudie, som analyserat innehållet i över 1 200 e-postmeddelanden till en prostituerad kvinna från olika män, tyder på att könsköparna på nätet är yngre och har en bättre socio-ekonomisk situation än t.ex. sina motsvarigheter på gatan.

Men nätet är förstås inte bara ett reklamfönster och en marknad för köp och försäljning av den globala sexindustrins tjänster och produkter. Internet erbjuder också sexuella kontaktmöjligheter av icke-kommersiellt slag. Människor kan vända sig till nätet för information i sexuella frågor eller för att söka romantiska och/eller sexuella kontakter med likasinnade via de gratis kontaktförmedlingar, samtalsrum och samtalsgrupper (t.ex. newsgroups) som finns. Vidare erbjuds möjligheter att på olika sätt reflektera kring och experimentera med sexuella fantasier och identiteter.

En del forskare talar om den påverkan som internet kan tänkas ha i termer av ”the next sexual revolution”. Ibland framhålls nätets betydelse för olika s.k. sexuella minoriteter. I dessa sammanhang pekar man på lättillgängligheten, anonymiteten, acceptansen och de förhållandevis låga kostnaderna som är förknippade med kontakttagande via nätet. I våra egna studier om svenska homosexuella mäns användning av s.k. gay chat rooms har vi bl.a. framhållit experimenterandet med sexuella fantasier och identiteter som individen, under anonyma och relativt skyddade former, kan ägna sig åt på nätet. Dessa inslag kan åtminstone i vissa fall liknas vid ett slags rites de passage på vägen mot en mer öppen homosexuell hållning.

Syftet med vårt forskningsprojekt är att öka kunskaperna om nätanvändning för sexuella syften i Sverige, närmare bestämt att undersöka dess omfattning, innebörder och konsekvenser. Som vi påpekat saknas baskunskaper på området. Ett första steg har varit att vända oss till en större grupp internetanvändare för att ta reda hur, varför och i vilken omfattning man använder nätet för syften som har med kärlek och sex att göra. Vi har medvetet valt en bred ingång, därför använder vi båda orden i våra frågor, alltså både kärlek och sexualitet. Här skiljer vi oss från en del större amerikanska studier som helt fokuserar på frågor kring sexuella aktiviteter.

En annan fråga som står centralt i vår forskning är hur svenskars internetanvändning sammanfaller eller skiljer sig från hur det ser ut i andra länder. I det här sammanhanget betyder ”andra länder” än så länge främst USA. Vid en gren av Stanforduniversitetet i Kalifornien pågår sedan flera år omfattande forskning kring Sex and the Internet under ledning av psykologen Al Cooper. Denne ingår också som medarbetare i vårt projekt. Det gör också socialpsykologen Mike Ross från Institutionen för folkhälsovetenskap vid University of Texas i Houston. Båda arbetar såväl med grundforskning på området som med utvecklingen av förebyggande, rådgivande och behandlande insatser för att motverka nätanvändningens negativa konsekvenser.

Webbsidor med sexuellt innehåll har redan berörts, men innan vi tar oss an presentationen av de resultat som erhållits genom enkätundersökningen, kan det passa bra att redan här i inledningen ge en kort beskrivning av de arenor på internet där själva samspelet kring kärlek och sexualitet pågår. Chattar och communities är de vanligaste kontaktytorna för att träffa en partner. Idag finns en tendens att de allmänna/öppna chattarna får stå tillbaka för olika communityn.

En av de största skillnaderna mellan de båda kontaktytorna är den tid och närvaro de kräver av en person. I en chat krävs ständig närvaro då all kommunikation sker i realtid, vilket innebär att man bara kommunicerar när man är online och framför en dator. När man inte är online så finns ingen möjlighet att samspela. En community har ofta ett eget mailsystem som gör att medlemmarna kan skicka e-post till varandra när som helst. I och med det utseende och funktion som communityn har krävs inte att man ständigt är online. Är man medlem och har en hemsida är man ändå närvarande hela tiden utan att vara uppkopplad och är därmed mindre beroende av att vara online. Man bestämmer själv när man vill söka någon och när man vill tömma sin e-brevlåda.

Exakt 80 procent av de 1 828 personer som fyllt i enkäten fullständigt uppger att de använder nätet för kärleks- och sexuella syften. Bland dessa är könsfördelningen relativt jämn (55 procent män, 45 procent kvinnor). Åldersmässigt är användandet av internet överlag starkt överrepresenterat bland yngre personer. Därför är det inte förvånande att de som även använder Internet för kärleks- och sexuella syften har en relativt låg medelålder, 31 år för män och 30 år för kvinnor. Förutom att den yngre generationen har vuxit upp med ett samhälle där nätet tillhör vardagen, är det också i denna livsfas som man oftast är intresserad både av att skaffa sig kunskaper om och erfarenheter av sexualiteten.

Drygt ena hälften av dem som använder nätet för kärleks- och sexuella syften (KSS) lever i ett stadigt förhållande, medan andra hälften är skilda eller ensamstående. Cirka 40 procent uppger att de är singlar nu, men har erfarenheter av stadiga förhållanden sedan tidigare, och ungefär var tionde person har aldrig haft en parrelation.

Vidare kan vi i grova drag konstatera att de medelålders- och äldre kvinnliga KSS-användarna är frånskilda, medan männen i samma åldersgrupp är gifta eller sammanboende. Bland de yngre åldersgrupperna är det istället männen som (hittills) inte har haft något förhållande, medan kvinnorna lever i en stadig relation. De kvinnliga KSS-användarna är också något mer sexuellt aktiva (erfarenhet av samlag de senaste 12 månaderna) än kvinnorna överlag i befolkningen. För männen förhåller det sig precis tvärtom, här är skillnaderna dessutom ännu större än bland kvinnorna. Den vanligaste orsaken till användandet av internet för kärleks- och sexuella syften är att man letar efter någon att flirta med.

Men bilden ser annorlunda ut när man tittar på män och kvinnor var för sig. Män är då betydligt mer sex- orienterade i sin användning av internet, medan kvinnor överlag är mer relationsinriktade. De yngre kvinnorna är dock lika sexorienterade som männen. Att titta på erotiska bilder och pornografi är den vanligaste aktiviteten bland männen, jämfört med drygt en tiondel av kvinnorna. Bland de äldsta kvinnorna är det istället kontaktsidorna som man är mest intresserad av.

Hur ska man då tolka och förstå de resultat som framkommit? I alla tider och kulturer har människor på varierande sätt sökt sexuell spänning, stimulans och kontakt i kärleksmässiga och/eller sexuella syften. I tidningar, konst, film och litteratur har sexualiteten och kärleken skildrats, både öppet och i det fördolda. Människor har mötts på danstillställningar, arbetsplatser och vid olika slags fritidssysselsättningar och blivit attraherade av och förälskade i varandra. Traditionellt sett har utseendet varit det dominerande och centrala sättet som man presenterar sig på, lockar med och förförs av. Med internet har mycket av detta förändrats. Här erbjuds helt nya former för kontakttagande och självpresentation. Man kan, både anonymt och öppet, söka sexuella eller kärleksmässiga kontakter av skilda slag, köpa sexuella produkter eller hjälpmedel, få tillgång till sexuella tjänster, flirta m.m.

Leiblum och Döring menar att internet har varit en manlig domän under de senaste tio åren. Sexualiteten på nätet har setts som ett erotiskt paradis för mannen, med lättillgängliga möjligheter för pornografi och prostitution, vilket även vår studie visar. Kvinnor å andra sidan ansågs inte ha många sexuella lockelser eller alternativ på nätet. Vid millennieskiftet skedde dock en dramatisk förändring och plötsligt var hälften av alla internetanvändare kvinnor. Den jämna könsfördelning som vår studie uppvisar är också en bekräftelse på detta. Leiblum och Döring påpekar att det här ger kvinnor både möjligheter till att använda nätet för sexuell stimulans och information, även om det fortfarande också innebär konfrontationer med den mer exploaterande sidan av sexualiteten som av många är mer oönskad. Den traditionellt könsmässigt uppdelade synen på kärlek och sexualitet, märks heller inte lika tydligt på nätet. Här finns t.ex. kvinnor som tydligt uttrycker ett sexuellt språk i sexuella chatrooms, samtidigt som män söker relationer där både kärlek och sexualitet ingår. Våra resultat tyder på att både köns- och generationsmönster gällande synen på sexualiteten håller på att lösas upp genom användandet av internet.

Att internet är ett kraftfullt medium som på ett dramatiskt sätt påverkar mänskliga relationer och sexualiteten är många forskare överens om. Komplexiteten i sexualiteten synliggörs också genom de olika former som uppstår, framställs och används på nätet. Här finns den kommersiella delen, där olika entreprenörer och profitörer driver rovdrift på andras ensamhet sida vid sida med den mer ”relationellt” styrda delen av sexualiteten där människor utan kommersiella förtecken söker partners för kortare eller längre förbindelser av olika slag.

Hur internet påverkar de individuella scripten vet vi idag mycket litet om, men säkert är att de förändringar av kulturella scenarier, som idag sker i en rekordartad takt, påverkar dessa. I ett samhälle där allt större krav ställs på perfektion och kroppsideal, vilket i sin tur pressar individer att förändra, påverka och ständigt arbeta med förbättringar av kroppen, växer nu parallellt fram en annan ”spelplan” med möjligheter att attrahera och attraheras av andra faktorer än det yttre. Personliga egenskaper, charm och humor är viktiga faktorer likväl som gemensamma intressen och värderingar. Samtidigt utkristalliserar sig också nya möjligheter att på ett rakt och konkret sätt uttrycka sexuella önskemål och/eller mötas sexuellt på nätet genom s.k. chatrooms. Här behövs inga utdragna förförelseritualer eller stegvisa närmande, utan båda parter är överens om de spelregler som gäller. Oavsett kön, ålder eller utseendet kan man leka sexuella lekar eller utväxla sexuella fantasier utan löften om fortsatt samvaro.

De nya möjligheter som internet öppnar upp, får troligen även konsekvenser för det övriga samhällets syn på relationer, kärlek och sexualitet. Ökande valmöjligheter vad gäller mötesplatser, partners, innehåll i relationer m.m. kan leda till att betydelsen av en enda faktor, utseendet, minskar. Människor kan även välja olika slags mötesplatser för skilda skeden i livet. Att som ung, frisk och ensamstående söka relationer på krogen kan te sig som ett givet alternativ, medan våra resultat har visat att nätet möjliggör nya sätt att möta partners för exempelvis den ensamstående föräldern, som annars kan ha svårt att komma hemifrån.

Internet är ett revolutionerande medium där både sexualitetens fria möjligheter, maktaspekter och lockelser existerar parallellt. Det är en värld som attraherar både unga och gamla, även om vuxna också på olika sätt försöker att skydda barn och ungdomar från den lättillgängliga pornografiska sidan av sexualiteten på nätet. Vad det innebär att växa upp och leva i en sexualiserad värld, där tillgängligheten finns bara ett ”musklick” bort, vet vi heller inte mycket om. Internet kan ses som ett tveeggat svärd. Utan att behöva lämna hemmet eller gå till biblioteket kan man få en enorm mängd information av varierande art på några sekunder. Men myntet har naturligtvis också en klar baksida. Vår studie visar att trots att internet i allmänhet beskrivs i positiva eller rentav mycket positiva ordalag av våra intervjupersoner, så finns det en hel del problem, framför allt bland en mindre grupp användare. Förhållanden bryts, nya sexuella problem uppstår och redan existerande svårigheter förvärras. Våra data visar klart att nätsexmissbrukaren existerar, även om han eller hon inte är särskilt vanligt förekommande.

Problemen behöver dock inte ha sin upprinnelse i medveten manipulation från någon annan, utan kan ibland helt enkelt handla om användarens egna bedrägliga förhoppningar om den ”perfekta partnern”, den ”fulländade sexualiteten” eller ”idealförhållandet”. Vad internet egentligen betyder, på ett djupare plan, i människors liv förblir en obesvarad fråga efter läsningen av denna rapport. Det betyder att vi tills vidare blir svaret skyldiga på många av de frågor som våra data väcker. Vad innebär t.ex. medvetenheten om den stora gruppen ”potentiella partners” på nätet, eller nyfikenheten inför oupptäckta sexuella fantasier eller upplevelser för den enskilde i det sociala vardagslivet? Kommer de samhälleliga restriktionerna kring sexualiteten att minska, tabun att brytas och normer att förlora sitt värde i ännu större utsträckning än hittills? Eller är uppståndelsen kring sex på nätet bara en storm i ett vattenglas; är det inte så att nya uttrycksformer och kommunikationsmöjligheter kring kärlek och sexualitet alltid skapat oro och ängslan i tider av förändring?

Än så länge har dessutom den yngre generationen större kunskap om datorer och internet än den äldre generationen, vilket bl.a. innebär att föräldragenerationen har förlorat sin position som mer kunniga och lärda. Nästa generation kommer troligen att ha integrerat en annan syn på sexualitetens mångfacetterade uttrycksformer och variationer. Olika sätt att kommunicera, mötas och utveckla sexuell intimitet skapar både nya kulturella scenarier och påverkar de mellanmänskliga relationerna på ett tydligt sätt. Här finns spännande och viktiga områden att undersöka närmare och forskningen är än så länge enbart i sin linda.

I projektets fortsättning kommer ett antal specialstudier att göras, vilka bland annat fördjupar kunskaperna kring cybersex, att dejta via internet, communitys samt sexuellt beroende på internet. Dessutom görs inom projektets ramar en studie som fokuserar på den kommersiella delen av kärlek och sexualitet på nätet samt en annan studie som bygger på ett antal intervjuer med människor som använder nätet för kärlek och sexualitet, där fokus ligger på den yngre generationen användare. Ytterligare en studie fokuserar på unga människor med utvecklingsstörning och deras användning av internet för kärleks- och sexuella syften

2004.03.11

Extra
Extra Kristian Daneback medverkar i forskningsprojektet Nätsexprojektet, som löper över tre år och som bedrivs på institutionen för socialt arbete i Göteborg och på avdelningen för socialt arbete i Malmö. Professor Sven-Axel Månsson är projektledare. Övriga medverkande är Ronny Tikkanen och Lotta Löfgren-Mårtensson.
alba avslöjar
 

ALBA.NU NR 2 2004

 
 

 

 
 
Internet är ett revolutionerande medium där både sexualitetens fria möjligheter, maktaspekter och lockelser existerar parallellt.