Mellan nytta och nöje
Ett bidrag till populärvetenskapens historia i Sverige
Johan Kärnfelt
Idé- och lärdomshistoria,
Göteborgs universitet 2000

Två dagar efter publicerandet av detta numer av Alba försvarar Johan Kärnfelt en avhandling om populärvetenskapens historia, med fokus på tiden kring sekelskiftet 1900.

Den är ett utmärkt komplement till de artiklar om populärvetenskap som publicerades i förra numret av Alba. Några slutord av Johan Kärnfelt själv:
"Vetenskapen populariseras inte av sig själv. Det behövs också människor som har något att vinna på saken. De vetenskapliga populariseringarnas historia är förvisso en historia som inte kan frikopplas från vetenskapernas utveckling, men som framför allt visar sig som en historia om de intressen som av olika skäl velat föra vetenskapen till folket. För den tidiga vetenskapsakademin var det landets ekonomiska utveckling som stod i centrum. De nyttiga rönen spreds med förhoppningen om att jordbruk, näringar och handel skulle bli mer rationella och därmed mer lönsamma. I förlängningen hoppades man förstås också att säkra den egna positionen."

/CW
14.06.00

 
 
 
  En sammanfattning på engelska finns att ladda ner som pdf-fil från universitetsbiblioteket, under rubriken Dagens avhandling. Avhandlingen finns åtminstone tills vidare bara som enklare tryck och kan lånas på universitetsbiblioteken. Det brukar ta några månader innan den blir tillgänglig.