Carlssons
Lars Ingelstam
Ekonomi för ett mänskligare samhälle

"Tillväxten måste öka! Brassa på industrin så löser sig problemen"! Detta är vanligt förekommande inlägg i debatten för att rädda välfärdsstaten och lösa problemen med arbetslösheten. Men många europeiska forskare och samhällsdebattörer försöker visa på nya vägar ut ur massarbetslösheten.
I Sverige hävdar professor Lars Ingelstam att det skulle krävas en tillväxtpå 3% under en tio årsperiod för att ändra och minska arbetslösheten. Arbeten som kräver mänskliga tjänster kommer att debiteras högre pris i framtiden och under en 20-årsperiod blir dessa yrkesområden dubbelt så dyra.
Det råder grundläggande skillnader mellan mänskliga arbeten och industrin, men ändå jämförs dessa som två likvärdiga parter. Den offentliga sektorn kan inte rationaliseras i samma utsträckning som industrin utan
får en kraftig kostnadspress.
Ingelstam menar att den medmänskliga sektorn måste rustas upp först, innan det går att höja den industriella sektorn. En ökad tillväxt i BNP är inte lösningen utan förhållandevis höga skattekvoter måste till för att underhålla den offentliga sektorn.

Inställningen till arbetet måste ändras och här menar Ingelstam, det krävs en attitydförändring från främst männen. Den calvinistiska syn som idag råder där arbete och möda är människans medskapare, är föråldrad. På senare år har kravet på en kortare arbetstid växt sig allt starkare. Förkortad arbetstid är inte bara en fråga om välfärd utan handlar om rättvisa och möjligheten till arbete.
I Ekonomi för en ny tid (Carlssons) hävdar Lars Ingelstam att en ny svensk modell måste till för att klara den framtida utvecklingen. Här föreslås en jämnare fördelning av de arbeten som finns och en succesiv sänkning av arbetstiden till 30 timmar per vecka.
Detta måste ske snabbt innan Sverige hamnar i samma arbetslöshetssvacka som många europeiska länder sitter fast i.

Två riktlinjer för oavlönat arbete presenteras. I den ena linjen bör allt återgå till hushållen för i den stora världen kan man inte förvänta sig empati, utan detta återfinns i det lilla samhället; i kommunen och i familjen.
I den andra huvudlinjen däremot är det samhället som i stort och även lokalt som tar ansvar för de mänskliga yrkena eftersom de angår oss alla.
Lars Ingelstams syn på teknik och ekonomi i ett löpande sammanhang både framåt och bakåt i tiden ger en god överblick av samhällets utveckling fram till idag, och vad som krävs inför morgondagen.
Ekonomi för en ny tid är ett viktigt inslag i den så aktuella debatten om det framtida samhället. Det vore önskvärt om samtliga politiker tog sig tiden att läsa igenom Ingelstams bok för att visa på andra utvägar än enbart industriell tillväxt.

text: INA LARSSON
illustration: HENRIK LANGE