-data i skolan förändrar undervisningen
Den digitala undervisningen har tagit steget in i skolans värld. Demokratin och den enskilda elevens behov ska öka, men det gäller att kunna anpassa datorundervisningen så den inte fastnar i den gamla pedagogikens spår.

-Spräng klassrummen och flytta ut datorerna, föreslår Stefan Lundström projektkoordinator och ansvarig för Datatorgets verksamhet på Lindholmen.

Resan från Rosenlund till Lindholmen med Älvsnabben tar knappt tio minuter. Det är många av passagerarna som skall av vid Lindholmens hållplats. Förr var detta varvsindustrins domäner, idag har Lindholmen utvecklats till ett center för kunskap och utbildning.
I en av tegelbyggnaderna vid kajen huserar Datatorget. Det är en gemensam resurs och ett bollplank för alla gymnasie- och komvuxskolor i Göteborg. Här utvecklas det senaste inom IT, informationsteknologin för att lärare och elever ska kunna använda det som ett pedagogiskt hjälpmedel.

Datatorget är en plats där olika projekt och idéer utvecklas för att underlätta användningen av IT i utbildningssyfte. Här kan lärare och elever bland annat få hjälp med att söka i databaser och på internet, pröva datoriserade lektioner, lära sig hur man använder multimedia och CD-rom i undervisningen.
-Som den datorstödda undervisningen ser ut idag finns det mycket bra IT- hjälpmedel för låg- och mellanstadiet, säger Stefan Lundström.
Utmaningen ligger i att finna nya pedagogiska grepp för att utveckla IT främst för högstadiet, gymnasiet och komvux där den traditionella pedagogiken finns.

Målet för IT-användningen är att undervisningen ska anpassas efter varje elevs individuella behov och förutsättningar och där all ny kunskap ska snabbt bli tillgänglig för eleverna. Skolan ska demokratiseras och internationaliseras genom att minska avståndet mellan elever och lärare världen över. Elever med funktionshandikapp och elever med läs- och skrivsvårigheter ska stödjas.

Särskilt kvinnors kompetens inom data ska stärkas och stimuleras. Kitos är exempel på just ett sådant projekt, där 22 kvinnor fick en grundläggande datutbildning. Idag arbetar samtliga som ingick i projektet med data och utbildningen är numera permanent på Hisingens vuxengymnasium.

-Den nya skolan kommmer att förändra elevrollen och framför allt lärararrollen. Det kommer att bli svårt att få in elever i klassrummet i framtiden, säger Stefan Lundström. Och menar att det bästa vore att flytta ut datasalen till en öppen studiehall som är tillgänglig för alla. Den sociala gemenskapen är viktig, särskilt för arbetslösa som behöver bryta sin isolering och komma ut från hemmet.

Under hösten -97 kommer sju skolor i Göteborg att ingå i ett pilotprojekt där lärare och elever ska prova och granska allt som hitills är framtaget i digital form.
-Datorn är trots allt ett bra hjälpmedel för att bygga på dina kunskaper med, säger Stefan Lundström. Han tror att Utbildningsförvaltningen har en bra grund att stå på efter utvärderingen för att fortsatta arbetet med att hitta nya former för IT i undervisningen.

text: INA LARSSON
illustration: HENRIK LANGE