För tre år sedan gjorde Hans Ingvar Hanson tillsammans med Ingemar Bengtsson en utredning åt Göteborgs kommun om kulturen som ekonomisk faktor. De försökte visa att kultur inte ska ses som en ekonomisk belastning, utan snarare som en tillgång. Resultatet blev att näringslivssekretariatet tillsatte Brittmo Bernhardsson som projektledare på tre år för att utveckla kultur som en ekonomisk faktor i näringslivet. Går det efter tre år att dra några slutsatser av utredningens resultat?

Hans Ingvar Hanson är konsult i Carta i Göteborg och djupt delaktig i kulturutredningen. Han sammanfattar de slutsatser som drogs för tre år sedan.
- Vi hade tre hypoteser. För det första att det är möjligt att skapa mer sysselsättning än man tidigare trott. För det andra att om man stimulerar kultur så har det effekter även på andra sektorer i samhället. Dessutom främjar kultur kreativitet och nytänkande i ett större perspektiv. För det tredje finns det nya utvecklingsmöjligheter i skärningen mellan gamla kulturområden och ny teknik.
- Samtidigt trodde vi att denna utveckling skulle gå snabbare än den gjort. Ta verksamheterna runt tidskriften Ord&Bild och Nätverkstan. Där är utvecklingen ännu bara i sin linda. Men jag tror att den förr eller senare växer till sig ordentligt.

Finns det fler viktiga slutsatser ni drog av utredningen?
- Vi försökte bedöma hur livskraftiga de befintliga verksamheterna var i Göteborg. Bland de gamla institutionerna stod främst musiken stark. Museilivet däremot verkade stillastående. Gallerilivet var på nedåtgående. Här är beroendet av konjunkturläget ganska tydligt. Bland andra former av verksamhet utmärker sig Bokmässan, dans- och teaterfestivalen och filmfestivalen positivt. Här finns ofta också ett stort inslag av frivilliga initiativ.
- Mer än tidigare stod det klart att det finns mycket goda möjligheter att generera intressanta kulturproduktioner i Västsverige. Störst potential ansåg vi fanns inom musik, film/TV och design.

När utredningen gjordes var det turbulent på stadsteatern i Göteborg. Hans Ingvar Hanson upptäckte då en ny aspekt på kulturen.
- Även institutionerna är beroende av eldsjälar, som kan utnyttja de resurser som finns. Jasenko är en sådan person som har gjort teatern attraktiv för en stor grupp människor.

Resultatet av utredningen blev alltså att näringslivssekretariatet, eller Business Region Göteborg som det heter idag, ville under en treårsperiod pröva om det skulle gå att öka antalet kulturarbeten under en treårsperiod. Hans Ingvar Hansson tycker inte att man ska förvänta sig några drastiska förändringar på så kort tid.
- Brittmo Bernhardsson har gjort viktiga insatser när det gäller design. Inte heller här kan man förvänta sig utdelning på tre år. Men hon har lyckats visa att det finns mer design än vad kommunledningen känt till.
- Det har också blivit en olycklig fokusering på konkurrens mellan Stockholm och Göteborg på designområdet. Göteborg använder sig inte av Röhsska museets möjligheter. Ur ett konstnärligt perspektiv kan man mycket väl tänka sig flera centra i Norden inom designområdet, med olika inriktningar.

Har det hänt något i relationen mellan kultur och ekonomi sedan ni gjorde utredningen?
- Vi fick till stånd en ny diskussion om relationen mellan kultur och ekonomi. Tidigare sågs kultur enbart som en ekonomisk belastning. Det blir lätt så när man fokuserar på de offentliga kulturinstitutionerna och anslagsfrågor. X kronor till kulturen ställs mot Y kronor till vården.
- Så vi utgick ifrån och lyfte till viss del fram diskussionerna som fanns i Tyskland, England, USA och Italien, där man vågade tala om kulturens ekonomiska betydelse. Idag ser alla vilken betydelse exempelvis filmindustrin har haft för förnyelsen av Trollhättan. För att producera en film krävs insatser av hundratals personer.
- På detta område knyts även förhoppningar till verksamheten i Jonsered. Här har MTV:s produktioner till stor del varit såpor, men de är också en del av kulturlivet. Det finns en stor potential i Västsverige inom detta område. Men mycket mer finns att göra för att bryta ner koncentrationen till Stockholm.

Hans Ingvar Hanson vill gärna nämna orgelprojektet, som visar vägen till nya samarbetsformer för kulturen.
- Här har vi ett utmärkt exempel på samarbete mellan forskare från universitetet och Chalmers och musiker. Samtidigt visar projektet på vilken stor betydelse eldsjälen har för genomförandet, i det här fallet Hans Davidsson på musikhögskolan.
- Det började som en vag dröm och slutade med ett projekt av internationell betydelse som attraherar forskare från hela världen. Så nu är Göteborg etablerat som ett europeiskt orgelcentrum.

De projekt som utvecklats under senare år har skapat bredare förståelse för kulturens betydelse hos politikerna, menar Hans Ingvar Hansson. Det talas mer om kultur idag än på länge och om dess vitaliserande inverkan på en region. Men det finns även mörka moln på himlen.
- Många av de kulturellt verksamma kan bara försörja sig delvis på denna verksamhet. Det inverkar negativt på kulturlivet. Målet måste vara att förändra detta.

Text: Christer Wigerfelt
13.09.00

 

 

 
  Utredningen Kultur och media i Göteborgsregionen, en utredning om tendenser, problem och utvecklingsmöjligheter, skrevs 1997 av Hans Ingvar Hanson och Ingemar Bengtson, Carta. Du kan hämta dokumentet i programmet Word här (184k).