Webbtidskrifternas motsägelsefulla uppgift
  AV MAXIM GRIGORIEV
 

Den samtide läsaren, liksom författaren och skribenten, verkar i dag i en flerhundraårig tradition. Denna tradition dikterar läs- och skrivaktens villkor, mönster och konstitution: redan från barnaåren indoktrineras människan in i traditionens tyranni -klassikernas skelett kastar kalla, auktoritära blickar på den unga flickan eller pojken, följer henne oavvänt genom uppväxten, gymnasiet, den eventuella akademiska utbildningen, in i den litterära debuten. De dikterar mönster för hur litteraturen skall skapas; hur denna, efter deras mönster skapade litteratur, skall läsas; hur samma litteratur skall bedömas och analyseras - ett pyramidalt tankesystem i vilket vi alla verkar.

Det är dags att bryta denna despoti.

Det har, under förra seklet, gjorts två mer ansenliga försök att ta sig ur detta nät av underförstådda premisser, moraliska imperativ och outtalade, gömda estetiska värderingar: den modernistiska och den postmodernistiska rörelserna.

Den förstnämnda sökte accentuera framtiden, det ännu inte fixerade och därigenom bryta med konventionen; den ville vara före sin samtid och samtidigt ge uttryck för samma samtidens känsla och livsuppfattning - detta resulterade i en framtid bestämd och gestaltad, deklarerad redan innan den hunnit ta form - det revolutionära avantgardet som ville göra upp med institutionerna blev i och med detta själv institutionaliserat, konventionellt.

Den andra rörelsen, den postmoderna, av vilken vi tyvärr i Sverige inte sett så mycket av, tog en motsatt riktning. I stället för att negligera traditionen, blicka framåt och där söka något nytt, ville den förändra denna tradition inifrån, genom insiderbrott, sabotage, respektlöshet. Den botaniserade på historians fält; förvrängde, parodierade, ironiserade över den konventionella slätstrukenheten och den moderna utopin. Det förflutna blev därför för postmodernismen flytande, diffust, gåtfullt, mångtydigt. Men rörelsen gick vilse bland sina överfulla bokhyllor med mossiga klassiker, hostande upp biblioteksdammet förvillade den sig i sina egna skarpsynta ironier och sarkasmer, tappade bort nuet, samtiden, sig själv. Även den blev en autonom tidsfördriv att förströ sig med under lediga stunder, en tankeövning utan relevans, utan aktualitet.

Vi måste återfinna nuet, eller, om nödvändigt, uppfinna det - detta ständigt pågående ögonblick i det mikroskopiska, det eviga glappet mellan det förflutna och framtiden; mellan före och efter; mellan det som upphört att existera och det som ännu inte börjat med det; mellan minnet och fantasin; mellan verkligheten och fiktionen.

Det är vår uppgift att förena dessa båda; att inkorporera motsatserna, acceptera kontradiktionerna; att alltid vilja - både och - i stället för - antingen eller - att älska varje bisarr paradox. Jag kallar detta för postironi. Du kan kalla det för vad helst annat.

Det är inte en revolution som måste göras; vi skall inte bryta med traditionen, för att i bästa fall bli en del av den; vi skall vara traditionella och innovativa samtidigt - ett bakåtsträvande
avantgarde, en framåtrusande konvention.

Vi måste sluta tänka i dikotomier, sluta värdera utifrån binära kontraster - men i stället hitta nya, absurda, motsägelsefulla och otänkbara sätt att läsa, skriva, tänka.

För att genomföra detta måste vi gå bortom de föråldrade institutionerna, och samtidigt använda oss av dem: att publicera text på internet är i sig en hänförande motsägelse, en remarkabel gestaltning av samtidens ambivalens och självmotsägelse: en bok som inte är tryckt, en text som aldrig tar slut, en dagbok som är helt och hållet fiktiv. Det skrivna ordet återuppstår starkare än någonsin, den epistolära genren som bas för kommunikation återtar sin betydande ställning, nu i form av epost.

Internet ger oss denna möjlighet och vi tar den; besjunger pluralismen och svär över densamma för dess oöverblickbara hög med skräp. Som läsare utövar vi en hänsynslös selektivitet och kanske går miste om mästerverk - men vi väljer själva, vi väljer slumpvist, vi väljer bland en enorm massa information, så voluminös att vi aldrig kan få en helhetsbild av den. Som skribenter skriver vi för några få, kanske inte för någon alls, men vi skriver vad som faller oss in, utan hänsyn till läsarens krav och åsikter, traditionens begäran av vissa standardmönster, konsekvenser, logiska vulgariteter.

Vi är både och - läsare och skribenter, sändare och mottagare, brukare av ett fast, konventionellt språk och dess samtidiga förändrare.

Det är vi som är nuet, motsägelsen, absurditeten. Om vi blir nonchalerade eller hyllade är de facto likgiltigt - vi har förändrat oss själva och kanske ett par av våra besökare.

 

Maxim Grigoriev
webbtidskriften Banan
2002.09.12