- Det skulle vara billigare att bussa överklassdamerna till Stockholm gratis än att bygga en opera i Göteborg. Så drastiskt uttryckte sig en motståndare till operabygget för drygt tio år sedan.

Nog kan man många gånger undra vad kulturen ska vara bra till. Coctailkonversation eller samhällsfernissa? Från min barndoms barnrikeområde minns jag två statyer i brons. Den ena var en sköldpadda som sprutade vatten ner i en plaskdamm. Den var varm och go' när solen låg på under sommaren. Den andra var utplacerad i en vägkurva. Den ägnade vi kanske en förströdd blick då och då.

FRÅN MODERNISMENS GULDÅLDER
har vi lärt oss att betrakta kultur som något vid sidan om. Spännande och provokativ emellanåt. För den bildade medelklassen viktig som social markör. Myten om den kreative dåren passar också väl in som en pusselbit i ett alltmer specialiserat samhälle. Trots dåren har kultur fått oss att känna oss skilda från djuren.

Idag börjar vi tala om kultur med en helt annan betydelse. Modernismen är döende. Industrisamhället håller på att övergå i kunskapssamhället. Alltså är det viktigt med kreativitet. Vad faller sig då naturligare än att snegla åt kulturen? Det var utgångspunkten för ett möte i Linköping för några år sedan. Christos (han som förpackar broar, hus och natur) förste store mecenat Torsten Lilja ville skapa en möte mellan konstnärer, vetenskapsmän och företagare, med förhoppningen att se nya sammanhang växa fram. Det blev ett vältaligt kulturbrus men några broar byggdes knappast.

DÄR STÅR VI IDAG,
fortfarande fångar i gamla tankestrukturer. Var finns frihetstörsten? Var finns de banbrytande visionerna? Hur blir kulturen en kraft i samhällsutvecklingen?

Vad säger storföretagare? De har väl i bästa fall insett betydelsen av att vara kulturellt orienterad i sina internationella affärskontakter. För dem är fortfarande kultur något som på sin höjd leder tanken till sponsring och reklam.

KULTURARBETARE I DEN PROFESSIONELLA
fållan har inte oväntat oftast mycket lite att säga om kulturens roll i samhällsutvecklingen. De fokuserar fortfarande alltför mycket på själva produkten.

Medvetenheten tycks vara störst i distributionsledet. Störst samordnare av kultur är idag samhället på statlig och kommunal nivå. Den statliga kulturpropositionen i våras befäster statens roll som kulturdistributör. Viktigaste förändringen är en tyngdpunktsförskjutning från statlig till regional nivå. Vilket givetvis fick delar av kulturetablissemanget i huvudstaden att tala om kulturförstörelse.

STOCKHOLMS DOMINANS
inom den institutionella kulturen är lång. Till och med när det regnar i Stockholm får vi veta att det regnar i Sverige. Och visst har Stockholm varit banbrytande på många sätt när det gäller kultur. Kulturhuset vid Sergels torg var imponerande under många år. Många museer ute i landet har samma ansatser som exempelvis Vasamuseet, men det är Stockholm som har den stora publiken.

Monopolsituation leder i många sammanhang till stagnation. Kulturen inom den institutionella fållan är inget undantag. Stockholms kulturrapport 1996, exempelvis, är tyvärr kliniskt befriad från visioner.

Bara marginellt bättre blir det i proklamationerna inför nästa års arrangemang som Europas kulturhuvudstad. Kulturdistributionen ska bli större och vackrare på alla sätt. Mest långtgående är målsättningen att stärka banden mellan "Stockholms kulturliv, kulturlivet i övriga delar av landet och kulturlivet i andra länder", samt att "stimulera en förnyelse av staden som kulturmiljö". Men några spår av nytänkande märks inte.

NITTIOTALETS ROOKIE
inom kulturområdet hittar man i Skåne. Malmö har på ganska få år gått från ryktet att vara Sveriges tråkigaste stad till att bli ett föredöme. Dokumentet Vision 2015 är ett brett anlagt försök att ange en möjlig riktning på utvecklandet av Malmö de närmaste decennierna. Till formen är Vision 2015 en rapport från framtiden. Var fjärde malmöbo har då invandrarbakgrund: "Den viktigaste följden var emellertid att invandrare släpptes in i kulturinstitutioner och på andra skapande områden, reklam, design, medier, arkitektkontor osv. Kulturen visade sig verkligen ha sprängkraft"...."Malmös förändring, åtminstone symboliskt, började med kulturen".

För oss i Göteborg med vår teaterkris, väcker naturligtvis passagen om framtidens teater särskilt intresse. I malmövisionen har institutionsteatern blivit fyraåriga projekt. Den konstnärliga ledaren och teaterensemblen blir kontrakterad för den tiden med stor konstnärlig frihet vid sidan om vissa gästspel utifrån.

År 2015 har i Malmö ordet "konst" fått samma definitiva, avslutade karaktär som "klassisk musik". Konst betecknar en måleritradition som "börjar med renässansen och slutar med - varför inte - Picasso".

IDAG KÄNNS TJUGO ÅR
som en vanskligt lång tid att sia om. Mycket i Vision 2015 är framskrivningar av dagens gryende kulturformer. Som möjligheten att trycka ut en bok direkt från datorn, förpackad och klar. Eller tanken att biblioteken omvandlas till informationscentraler.

Museivärlden hänger med bra i utvecklingen: "Förr kunde en basutställning stå oförändrad i tjugo år. Nu förnyas de flesta var artonde månad. De unika föremålen finns kvar men är insatta i en snabbt föränderlig scenografi. Kunskapsinnehållet finns i multimediapresentationer som snabbt kan byggas upp i museets IT-avdelning".

DET FINNS ÄVEN EN DEMOKRATISK STRÄNG
i malmövisionen: "Den politiska sprängkraften ligger dock i att se till att hela befolkningen har tillgång till både apparater och kompetens".

Vi stannar kvar på behörigt avstånd från Stockholm och finner i Göteborg Kulturpolitisk strategi. I Kulturpolitisk tidskrift 2/97 förtydligar författarna till strategin lite närmare sina tankegångar. Äntligen finns ett anslag att försöka placera kulturen utanför reservaten:

"Vi formulerade en del av våra uppfattningar om Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:84) i ett trettiosidigt remissvar, som vi skrev på uppdrag av Göteborgs stad. I vårt remissvar förhöll vi oss starkt kritiska; vi saknade visioner och nytänkande - men kanske framförallt en kulturpolitik som var anpassad till de nya förutsättningar som skapats, delvis av ett tätare internationellt samarbete, delvis på grund av EU och kanske främst av det nya kunskapssamhället".

I KULTURPOLITISK STRATEGI
ges begreppen konst och kultur en central betydelse. Men konst är i Göteborg någonting annat än i Malmö. I Göteborg är konst ett vidare begrepp. Här betyder det något kvalitativt, som i sin tur är kopplat till professionell konstnärlig verksamhet. Som förutsätter självständighet, nytänkande och experiment. Men eftersom konst betyder helt olika saker i Malmö och Göteborg skapas en allmän begreppsförvirring på kommunikationens bekostnad.

Det tredje centrala begreppet i Göteborg är kulturplanering. Den "bör ha ett helhetsperspektiv och utgå från stadens samlade resurser. Kulturplanering bygger på en ännu bredare, antropologisk definition av "kultur" som "ett sätt att leva". Detta kulturbegrepp innebär ett tvärfackligt synsätt, där kunskap från skilda håll kopplas samman i ett holistiskt perspektiv på staden som livsmiljö. Syftet är att utforma övergripande och effektiva strategier för att skapa en kreativ livsmiljö".

Den proklamationen ställer jag absolut upp på. Men vad betyder den? Detsamma frågade sig fysikerna om sina matematiska lösningar i kvantmekanikens barndom. Det andliga skelettet behöver klädas i konkreta handlingar.

Text: CHRISTER WIGERFELT
Ill: HENRIK LANGE
 

 
 
 

Läs även Malmö stads kulturvision som ingår i en övergripande vision

Göteborg Kulturpolitisk strategi, version 1.0 hittar du här