Vad är JO till för? Frågan uppstår hos mig när min väns anmälan till ämbetet - som jag skrev om i del 2 och 3 av min artikelserie i föregående Albanummer - behandlats med en sidomanöver, och ett ungefär: "Godda' yxskaft!"

Jag citerar ett utdrag ur beslutet:

"Föredraganden har per telefon inhämtat upplysningar från socialsekreterare NN vid socialförvaltningen i Mölndals kommun, varvid framkommit bl a att Ni efter länsrättens dom erhållit begärt försörjningsstöd för lokala resor.

...Vad vi nu har anfört samt vad som i övrigt framkommit föranleder inte någon annan bedömning. Beslut: Jag kommer inte att utreda Er anmälan ytterligare."

Undertecknat av Stf justitieombudsmannen Leif Ekberg och Mari Heidenborg, varav endast den sistnämnda är anträffbar.

Det visar sig lyckligtvis att hon handlagt ärendet - ensam uppenbarligen, då hon minns det direkt och inte begär något ärendenummer.

På min fråga varför de inte gått längre än till socialsekreteraren med frågor, och låtit bli att kontakta Nämnden för individärenden (NIM) mot vilka JO-anmälan var riktad, får jag ett häpnadsväckande svar:

- Länsrätten har bifallit överklagan och pengarna har betalats ut retroaktivt, säger hon.

Ja, men...det intressanta var ju att ta reda på om NIM (i realiteten socialnämnden i kommunen) brutit mot socialtjänstlagen genom att genomföra försämringen av socialbidragsnormen, där resor för arbetslösa socialbidragstagare tagits bort - och inte om länsrättens bifall har verkställts av socialtjänsten.

- Vet du om socialtjänsten fortfarande inte betalar ut respengar? frågar Mari Heidenborg.

Ja, svarar jag. Hela tiden. En försämrad socialbidragsnorm innebär ju mindre pengar - vilket vi anmälare anser och ansåg vara ett brott mot socialtjänstlagen.

- Jaså, svarar hon. Ja, men i detta fall gjordes inga fel utan den fortsatta utbetalningen verkställdes enligt länsrättens beslut.

Jo, det är förvisso riktigt, replikerar jag - men personen som JO-anmält behövde bara söka socialbidrag en gång till, lyckligtvis!

Alla andra arbetslösa socialbidragstagare då, som hela tiden förnekas rätten till resor?

- Ja, men detta fall är det är det enda jag har behandlat. Och jag har gjort bedömningen att NIM inte gjort något fel!

???

Så talar en nitisk tjänsteman/ämbetsman som inte lägger två fingrar i kors och inte har ambitionen att se saker i ett större sammanhang eller med ett vidare perspektiv.

Jag trodde i min enfald att riksdagens ombudsmän tog ett större samhällsansvar än så! Men fortsatt diskussion är lönlös, visar det sig, och någon ytterligare möjlighet till upprättelse för en enskild medborgare finns inte.

JO är vår enda chans.

Men vilken liten chans det är...

Text: LEIF WILEHAG