Gänget - hot eller möjlighet?
 

Sommaren 2001 var i många avseenden en turbulent och omskakande period för Göteborg. Under några veckor utvecklades en dramatik som gjorde att staden inte riktigt gick att känna igen. Göteborg blev denna sommar indragen i kraftmätningar mellan polariserade intressen från skilda 'världar' av högst skilda dignitet. Det startade i juni med de omfattande kravallerna i samband med EU-toppmötet. Detta resulterade i massförstörelse och i att svensk polis för första gången på 70 år sköt med skarpladdade handeldvapen mot demonstranter.

Hundratals unga göteborgare arresterades och omhändertogs av polisen. En av demonstranterna, en ung man, blev skjuten i magen. Under några dygn svävade hans liv i fara. Den beslutsamhet, respektlöshet och auktoritetshat som dessa maskerade, stenkastande medelklassungdomar visade var en chock för politikerna, medierna såväl som för allmänheten. Initialt gav press, radio och TV bilden att alla stenkastare var tyska eller danska yrkesprovokatörer och terrorister. Vem kunde tro att den frustration och den vrede som måste till för att utmana polisen på detta sätt också kunde finnas hos ungdomar i 'det goa Göteborg'?
Krutröken hade knappt lagt sig på Vasagatan innan medierna ånyo kunde rapportera om skottlossning. På Näsets badplats i väster, på Magasinsgatan i centrum och i Gamlestaden i öster ägde uppgörelser med skjutvapen rum. Under de veckor dessa händelser dominerade tidningarnas löpsedlar väcktes göteborgaren slutgiltigt ur sin slummer. Denna gång var det inte polisen som sköt. Nu handlade det om krig mellan olika brottssyndikat, mellan kriminella gäng eller ligor. 'Albanligan' mot 'Original Gangsters', OG. Båda dessa konstellationer påstås ha sina rot- och rekryteringssystem bland unga 'invandrarmän' i de nordöstra förorterna. Det utanförskap, den maktlöshet och bristande framtidstro som frodas här utgör grogrunden för dessa brottssyndikat. De är uttryck för en desperation som är minst lika stark som den hos stenkastarna från stadens välbärgade områden.
Hur skall vi förstå vad som hänt? Vid en ytlig betraktelse framstår dessa två våldsamma utbrott, kravallerna vid EU-mötet och kriget mellan de kriminella ligorna, som helt åtskilda och utan samband. Men synar vi dem lite närmare i sömmarna tycks ändå vissa mönster tona fram. De är båda möjliga att läsa som uttryck för en sviktande tilltro för det den etablerade politiska ordningen. De är båda möjliga att förstå som reaktioner på upplevelser av utanförskap, maktlöshet och politiskt hyckleri. Bland de demonstrerande unga göteborgare som uttalade sig efter kravallerna betonades känslan av att som ung 'inte räknas'. Ja, man talade om omöjligheten att påverka överhuvud. Marknadens makt och den formella demokratins oförmåga att varken förändra globala skeenden eller lokala förhållanden har skapat misstro och frustration. I intervjuerna kopplas inte sällan deltagandet i demonstrationerna också ihop med de lokala politikernas svek. Än en gång kommer vreden över det utlovade Ungdomens Hus upp i diskussionen.
Det senaste svenska valet (1998) visade på ett generellt mönster av sjunkande valdeltagande, inte bara bland ungdomar. Det finns idag en tendens till främlingskap inför och avståndstagande i förhållande till den officiella politikens former och institutioner hos olika grupper i det svenska samhället. Denna allt tydligare tendens har i debatten framställts som ett 'demokratiskt underskott' och ibland som en 'kris för demokratin'. Även om dessa utvecklingsmönster alltså inte enbart är relaterade till ungdomar är de kanske tydligast här. Den parlamentariska demokratins bristande relevans är också framträdande för många som bor i miljonprogrammets 'invandrartäta' förorter. Det finns valkretsar nordöstra Göteborg där valdeltagandet endast nådde upp till 40% 1998. Också i dessa områden visar de unga den etablerade partipolitiken och den formella demokratin ryggen. Denna utveckling är i första hand ett resultat av att man inte upplever sig vara delaktiga i det svenska samhället. Det politiken handlar om har här inte någon större grad av angelägenhet. Det senaste årtiondets utveckling har delat upp Sverige i 'vi' och 'dom' på ett sätt som vi för 25 år sedan inte trodde vara möjligt. Den solidaritet och de jämlikhetsideal som vägledde det svenska samhällsbygget efter det andra världskriget har i Det Nya Sverige ersatts med Bingolotto, Ekonomi-Aktuellt och Securitas. Övergivandet av den svenska välfärdspolitiken har inte bara ställt grupper utanför samhället, den har också urholkat visionen om ett solidariskt och jämställt samhälle. Enligt en EOCD-rapport från 1998 är Göteborg, Stockholm och Malmö några av Europas mest segregerade städer. Tillsammans med Storbritannien är Sverige det land i Europa där ojämlikhet och inkomstklyftor ökar mest. Varje samhälle som släpper solidariteten med de utsatta, som sviker sina unga genom bristande respekt och frånvaro av visioner tvingas förr eller senare möta de krafter som därigenom frigörs.
Sommaren 2001 innebar att bilden av Göteborg krackelerade. Men för den som följt utvecklingen i staden under senare år kom ändå inte sommarens händelser som en fullkomlig överraskning. Situationen i miljonprogrammets förorter har under lång tid varit sådan att organiserad kriminalitet utgör en del av den verklighet många unga människor tvingas leva med. Jag vill här ta upp några aspekter av de förhållande som utgör en bakgrund till närvaron av dessa ligor. Vad som är viktigt att komma ihåg är att såväl 'Albanligan' som OG inte är ungdomsgäng utan sammanslutningar bestående av vuxna, kriminellt belastade individer. Den 30 september 2001 hade Göteborgs Tidningen en genomgång av de ledande individerna i dessa 'ligor'. Det var en skrämmande läsning. Artiklarna signalerade om ett nytt skede i svensk samhällsutveckling. Alla de presenterade individerna saknade varje form av anknytning till samhället, ingen hade någonsin haft någon form av 'normalt liv' i form av arbete eller studier. Artikeln gav en signal om hur segregation och hopplöshet format individer beredda att göra vad som helst för 'respekt' och 'upprättelse'. Artikeln gav signaler om hur viktigt det är att handla NU och hur viktigt det är att göra distinktioner mellan dessa kriminella och förortens 'vanliga ungdomar'. Mediernas rapportering gör ibland gällande att den kriminella organiseringen är direkt ramvuxen ur eller en fortsättning på de gäng- och kamratbildningar som hänger på gathörn och fritidsgårdar.

Demoniseringen av förortens unga
Under hela efterkrigstiden har ungdomar betraktats som svårhanterliga och hotfulla. I mediernas värld har kategorin ungdom i det närmaste gjorts liktydig med de unga män som genom att utveckla eller ansluta sig till olika former av gäng- och subkulturer utgjort en aldrig sinande källa till indignation från den äldre generationen. Oftast har det handlat om arbetarklassungdomar som av olika anledningar haft svårigheter att hitta plats och tillhörighet i ett föränderligt samhället. Diskussionen om den 'hotfulla ungdomen' (Ohlsson 1997) har ofta fått medier och myndigheter att alltför kategoriskt hänföra hela grupper av ungdomar till 'samhällets fiender'. Att på detta sätt bli utpekad har snarare förstärkt det utanförskap och den vilsenhet som utgör bakgrunden till att dessa unga haft behov att utveckla egna tillhörigheter och identiteter. Det startade med swingpjattar och 'dansbandeländet' redan på fyrtiotalet, under femtiotalet var det rock n' roll, knuttar och raggare. På sextiotalet kom droger, mods och hippies och under sjuttiotalet var det punkens radikala avståndstagande till all samhällelig ordning som skapade oro. Sedan mitten av åttiotalet har rejvarnas extatiska danskultur, skinnskallarnas våldsfascination, hip-hopkulturens graffitimålare och förorternas gängkulturer stått i centrum för den moraliska paniken.
Det svenska samhället genomgick under 1990-talet en ekonomisk strukturomvandling. Samtidigt ömsade hela samhället skinn och ett flertal debattörer är beredda att betrakta dessa förändringar som ett 'epokskifte' (Bengtsson & Wirtén 1996). Nya mönster av arbetslöshet, segregation, fattigdom, marginalisering och diskriminering gjorde Sverige till vilket annat europeiskt land som helst. Denna samhällsutveckling har också skapat nya förutsättningar för debatten om ungdomsproblem och ungas gängkulturer. En debatt som i hög utsträckning jämställt ungdomsgrupper med gäng och gäng med kriminalitet och som i allt väsentligt handlat om miljonprogrammets betongförorter. Ingen som följer med i medierna kan ha undgått diskussionen om 'invandrarförorternas kallhamrade rånarligor'. Att vara ung man, 'invandrare' och att bo i ett 'utsatt' bostadsområden har i det närmaste blivit liktydigt med att vara farlig. Inte minst de i medierna uppmärksammade mobiltelefonrånen har demoniserat alla unga 'invandrarmän'. Sanningen är att det i Stockholm hösten 1998 var 0,1 promille av alla ungdomar med 'invandrarbakgrund' som var misstänkta för rån. (Expressen 17.3 2000). Många unga från de 'utsatta förorterna' talar upprört om att debatten lett till att allmänheten tror att de alla är ständigt beredda att begå brott. Många kan vittna om den specialbevakning man blir utsatt för så fort man går in i en butik, hur människor man möter på gatan går omvägar när man kommer osv. En annan aspekt av samma demoniseringsprocess är att alla unga som finns ute i offentliga miljöer ses som tillhörande 'gatugäng' - vilka i sin tur betraktas som kriminella. Psykologen Stefan Sandström (2000 s 166) menar t ex. att man i 'mångkulturella förorter' "börjar se unga män som efter de amerikanska männens förebild, går omkring med tjocka guldkedjor om hals och handleder. Detta är ett tydligt tecken på att de är kriminella, eftersom de inte på ärligt sätt skulle kunna tjäna ihop till sådana dyrbarheter". Denna typ av skrivningar utgör en del av den moraliska panik som skapar föreställningar om att de 'invandrartäta' förorterna mer eller mindre styrs av kriminella gäng, att man omedelbart blir rånad om man besöker en sådan stadsdel, att alla unga där bär vapen osv.
Stockholmspolisens 'Rapport om kriminella gäng, rasism och främlingsfientlighet i Stockholms län' publicerades 1997. Den hävdade att det i Stockholms län då fanns mellan 60 och 70 ungdomsgäng, att dessa företrädelsevis fanns i 'invandrartäta' bostadsområden och att de flesta gängmedlemmarna var 'invandrarpojkar'. När polisen i Göteborg intresserar sig för ungdomsbrottsligheten är det också 'förortsgängen' som hamnar i fokus. I Göteborgs Posten kunde man för en tid sedan också läsa om oroväckande utvecklingsmönster och att "varje stadsdel har sitt gäng" (GP 29.5 1999). Medierna har sedan första halvan av 1990-talet talat om 'etniska gäng', om maffialiknande ligor och organiserad kriminalitet i de göteborgska 'invandrarförorterna'. Angered intar här en särställning. Detta framkom inte minst i anslutning till skriverierna om bakgrunden till Backaplansbranden. Men redan i polisens rapport 'Ungdomsbrottslighet i Göteborg 1996' framgår att Angered tillsammans med stadsdelarna Bersjön, Kortedala och Biskopsgården (alla bostadsområden med hög andel 'invandrare') hade bort emot 45% av all beivrad ungdomskriminalitet i Göteborg detta år. Rapporten sa dock inget om huruvida dessa unga brottslingar tillhörde organiserade kriminella gäng. Den kopplingen gjordes av de debattörer som kommenterade rapporten (se t ex. GP, 14.4 1997). Men när rapportens statistik skärskådades fann förespråkarna för krafttag mot ungdomskriminaliteten att antalet brottslingar var förhållandevis få till antalet och att de flesta brotten måste betraktas som 'mindre allvarliga' samt att de 'förorsakar jämförelsevis liten skada'. Polisens egen rapport innebär i realiteten ett ifrågasättande av den allmänt spridda föreställningen om de 'invandrartäta' förorterna som styrda av kriminellt organiserade gäng.

Behovet av socialpedagogiskt nytänkande
Generaldirektör Sture Korpi presenterade våren 2001 tre rapporter från Statens Institutions Styrelse (SIS) på DNs debattsida (9.3 2001). Dessa visar att antalet unga som döms till sluten ungdomsvård ökat kraftigt under senare tid, att strafftiderna blir allt längre, att de som döms blir allt yngre samt att 2/3 av de som döms har 'utländsk bakgrund'. Korpi diskuterar inte gängkulturer men av hans artikeln framgår att den häpnadsväckande ökningen på 78% av dömda till sluten ungdomsvård mellan 1999 och 2000 - utgör en ökning från 49 till 87 personer för riket i sin helhet. Rapporten om intagningen till den slutna ungdomsvården kan ses som en seismograf. Det finns bakom denna statistik viktig information om vad som händer i de 'invandrartäta' eller 'svenskglesa' förorterna runt Stockholm, Göteborg och Malmö. Situationen för de unga i många förorter ÄR i högsta grad allvarlig men det är viktigt att vi inte grips av panik. Istället måste vi hitta nya vägar att närma oss den verklighet och de kulturer de unga i de 'utsatta' stadsdelarna lever i. Utan att förringa problemens omfattning och dignitet är det uppenbart att det finns en diskrepans mellan de faktiska förhållandena och de bilder av farlighet och kriminalitet som medierna presenterar. Den dominerande mediala diskursen - främst skapad av kvällstidningar och TVs debattprogram - gör gällande att våra storstäder i det närmaste håller på att tas över av kriminella gäng. Jag menar att bilderna av den 'hotfulla ungdomen' i den farliga förorten trängt så djupt in i det allmänna medvetandet att också socialarbetare, fritidsledare, lärare och andra som arbetar i dessa 'utsatta' områden långt ifrån är opåverkade. Förutsättningarna för att utveckla nya pedagogiska strategier lider en uppenbar risk att begränsas när också de professionella ungdomsarbetarna läser de ungas kulturer och livsstilar genom de linser mediernas bilder skapar.
I anslutning till analysen av bakgrunden till den i de senaste SIS-rapporterna presenterade utvecklingen skriver Korpi att socialtjänsten misslyckats. De frivilliga insatserna har inte nått fram och han menar att "det krävs nytänkande inom socialtjänsten om denna negativa trend skall brytas". Han har utan tvekan rätt. Det måste utvecklas alternativ till den kriminalisering av unga som nu växer sig allt starkare. Det krävs en ny 'approach' - en socialpedagogik som förmår lokalisera möjligheterna och den kreativa dynamik som också finna i dessa områden. En sådan strategi förutsätter kunskap om de komplexa sociala och kulturella förhållandena dessa unga tvingas handskas med. Men minst lika viktigt är att utveckla en större känsligheten för de behov som härrör ur de ungas många gånger fragmenterade existentiella livsvillkor.

Socialpedagogik och kulturforskning
Mellan 1997 - 1999 vistades jag i Angered. Det SFR-finansierade forskningsprojekt om 'invandrarungdomars' kulturformer som jag under denna tid var anställd vid var förlagt dit.1 Min utgångspunkt handlade om hur unga i dessa miljöer använder sig av afroamerikansk kultur för att uttrycka sin egen situation. Även om jag inte trodde att de ungas intresse för det svarta gettots kulturella uttryck skulle ha sin rot i deras egen kriminella orientering så var mina tankar långt ifrån opåverkade av mediernas bilder av dessa ungdomars farlighet - om gängkulturer och kriminalitet. De förhållningssätt vi går in med, de frågor vi ställer, de svar vi förväntar oss finna och de uppgifter vi tror oss behöva för att utföra vårt arbete - oavsett om det handlar om forskning eller pedagogik - är i hög grad relaterad till de förutfattade meningar eller den 'förförståelse' vi bär med oss. Det krävs ibland ett stort mått av självförtroende och mod för att lita på sina egna iakttagelser och att inte 'läsa' allt man möter genom den dominerande diskursens linser.
Det är uppenbart att det måste finnas en spänning mellan samhällets korrigeringsstrategier och en kulturforskares ansats. Medan socialtjänstens uppgift är att via olika former av insatser anpassa de unga till den rådande sociala ordningen handlar kulturforskarens arbete om att utveckla kunskap om sociala och kulturella grammatiker. Kulturforskaren ser människan som en meningsskapande och kommunicerande varelse. Alla kulturer och mänskliga gemenskaper kan beskrivas som meningsbärande strukturer. Detta innebär att de också kan 'läsas' eller dechiffreras. Ungas gemenskaper och kulturer har under senare tid varit föremål för tämligen omfattande forskning. Resultaten av denna forskning kan i korthet sägas handla om att dessa kulturer ger uttryck för ungas behov att bearbeta sociala, psykiska, kulturella och existentiella villkor. Att växa upp i ett föränderligt och högt 'utvecklat' senmodernt samhälle innebär att det inte längre är möjligt att orientera sig i den egna samtiden genom att ta över föräldragenerationens kulturer, livsmönster och identiteter - detta är inte minst uppenbart i de 'invandrartäta förorterna'. Olika ungdomsgrupper utgör olika former av kollektivt strukturerade svar eller reaktioner på specifika levnadsvillkor. Gruppen eller gänget är en sådan arena. Här kan de behov som föräldrar och samhälle inte förmår tillgodose kompenseras - gruppen eller gänget handlar om varje individs behov av att tillhörighet, trygghet, närhet, mening, identitet och respekt. Gäng eller 'stökiga ungdomsgrupper' kan därför inte 'per se' uppfattas som hotfulla eller farliga. De kan tvärtom mycket väl utgöra en form av 'organisering' som det förebyggande ungdomsarbetet har allt att vinna på att ta sin utgångspunkt i. Detta måste inte och får inte innebära en form av kolonisering och därmed oskadliggörande av de unga. Snarare om att tillsammans med de unga hitta former för att kreativt och produktivt kanalisera den energi och frustration som är bakgrunden till att man söker sig till ett 'gäng'. Detta kan naturligtvis utvecklas i destruktiv riktning, inte minst av denna anledning är det viktigt att de i området verkamma socialarbetarna har kontakt med och förtroende hos dessa unga. Detta perspektiv har blivit än viktigare med framväxten av det Nya Sverige. Socialarbetaren måste idag på ett än mer accentuerat sätt reflektera över sin egen roll. Lojaliteten med de strukturer han eller hon ingår i är långt ifrån självklar eller oproblematisk.

Nya fattigdomsmönster i Europa och Sverige
Sedan mitten av 1980-talet har det bland sociologer och andra samhällsforskare förts en intensiv debatt om nya marginalisering- och fattigdomsmönster i Västeuropa. I många länder har utvecklingen mot det 'post-industriella' samhället inneburit en tilltagande social polarisering. Framväxten av nya former för 'social exclusion' har lett till att olika grupper marginaliserats och hamnat utanför samhället. Formerna för och intensiteten i dessa processer mot allt tydligare mönster av utestängning varierar, men tendensen är entydig. Europa är idag en kontinent där miljoner människor är hänvisade till utanförskap och fattigdom. Enligt officiell statistik 1998 fanns det 52 miljoner fattiga, 17 miljoner arbetslösa och 3 miljoner hemlösa inom EU. Lyx och armod har alltid existerat sida vid sida. Det nya för dagens situation är att varken miljonärerna eller de fattiga aldrig - i modern tid - varit så många.
Den direkta fattigdom och det armod som under perioden närmast efter andra världskriget var knuten till olika arbetarklassmiljöer kunde kureras genom marknadens och lönesektorns expansion. Ekonomin gick vid denna tid in i en ny utvecklingsfas och arbetarklassen införlivades i den framväxande konsumtionskulturen. Den i Norden framgångsrika socialdemokratiska arbetarrörelsen (framför allt den svenska) hade nu sin glansperiod. Genom ett gynnsamt internationellt konkurrensläge och stegrad produktivitet kunde man med sin politik tillgodose industrins behov samtidigt som arbetarklassens löner kunde höjas. Fattigdomen var också under de goda decennierna efter kriget mer eller mindre på väg att förpassas ut ur historien.
En konsekvens av det senaste decenniets utvecklingsmönster är att fattigdomen, eller det som den franske sociologen Pierre Bourdieu (1999) kallar för det 'moderniserade eländet' återvänt. De sämst ställdas situation förbättras inte trots att de högst utvecklade industriländernas ekonomier i sin helhet befinner sig i ett dynamiskt utvecklingsskede.

Svensk gettoisering?
En annan viktig aspekt av den moderna fattigdomen är naturligtvis knuten till urholkningen av välfärdsstatens institutioner. Denna utveckling har, med den brittiske sociologen Scott Lash (1994), skapat ett institutionellt underskott som är särdeles påtagligt i de urbana miljöer där det 'moderna eländet' är mest manifest. Forskare som t ex den amerikanske sociologen William Julius Wilson (1993) har betonat mönstren av samstämmighet mellan utvecklingen i USA och Europa. Fransmannen Loic Wacquant (1996) har tvärtom pekat på avgörande skillnader. En viktig sådan är att europeiska "getton" är etniskt heterogena och att den avgörande demarkationslinjen mellan de socialt exkluderade och det övriga samhället inte lika entydigt som i USA följer kategorierna ras- eller etnicitet. Om vi skall följa de strikta definitionerna av vad som konstituerar en klass eller vad som är kännetecknande för ett getto (dvs. en social och rumslig formation för en stigmatiserad, avgränsad och homogen etno-racial kategori) är det kanske inte möjligt att tala om framväxten av en ny 'underklass' eller om 'gettoisering' i dagens Europa. Men utan tvekan har rasismen och de sociala konfliktytorna i många västeuropeiska blivit allt tydligare och Scott Lash menar att det inte längre är en fråga Om, utan en fråga om När och i vilken stad som den europeiska versionen av 'Rodney King-upploppen' i Los Angeles 1992 kommer att äga rum. Berlin, Marseille eller Rotterdam?
I Europa har alltså de senaste decenniernas strukturella förändringar av ekonomi och samhälle haft avgörande betydelse för hur de migrationsströmmar, som fört tredje världen rakt in i de europeiska metropolernas hjärtan, tagits emot av olika grupper i olika länder. Över hela kontinenten pågår en utveckling som segregerar och avskiljer de stora städernas immigranttäta bostadsområden från det övriga samhället. De socialdemokratiska välfärdsstaterna i Skandinavien var länge förskonade från denna utveckling. Även om utvecklingen i Sverige inte kan beskrivas som att välfärdsstaten gett upp sina ambitioner så menar jag att vi i vissa avseenden till Moss Side i Manchester, Bobigny i Paris och Gutleutviertel i Hamburg kan foga Rinkeby i Stockholm, Angered i Göteborg och Rosengård i Malmö.
Alla dessa områden är inbegripna i vad som brukar beskrivas som en territoriell stigmatiseringsprocess. Med Loic Wacquants terminologi så har den samhälleliga och mediala diskursen demoniserat livsvillkoren på ett sätt som skapar rädsla och osäkerhet, såväl inne i som utanför dessa områden. Stereotypa föreställningar om kriminalitet, om ras-, kultur- och religionsmotssättningar skapar en moralisk panik som ytterligare försvårar villkoren för dessa redan till fattigdom och utanförskap förpassade människor.
Situationen i Sverige är den att 40% av alla barn och ungdomar i åldern 0 - 17 år i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö bor i vad den paralementariskt tillsatta utredningen Storstadskommittéen betecknar som 'utsatta stadsdelar'. Majoriteten av människorna i dessa stadsdelar har utländsk bakgrund. Högst andel unga med invandrarbakgrund återfinns i stadsdelar med extremt låga inkomster. I Göteborg och Malmö finns områden med extremt låga inkomster där invandrarna utgör mer än 80% av befolkningen och där mer än 50% av barnen mellan 0 - 6 år har arbetslösa föräldrar. Det svenska folkhemmet krackelerar. Även om ekonomin befinner sig i en expansionsfas och arbetslösheten minskar har människorna i de mest utsatta stadsdelarna endast i marginell utsträckning fått skörda frukterna av denna utveckling. Under de senaste åren har en rad studier visat att framför allt flyktingar och 'invandrare' från utomeuropeiska länder har avgjort sämre förutsättningar i det svenska samhället - det gäller arbetsmarkanden, bostadsmarknaden, det juridiska systemet, utbildningssystemet, möjligheterna att låna i banker m m. Förra året publicerades t ex. alarmerande siffror gällande antagningen till Göteborgs universitet. Endast 68 personer av de ca 2 500 göteborgare som antagits till Göteborgs universitet var mantalsskrivna i Angered, ett område med över 40 000 invånare. Vicerektor - med ansvar för jämställdhetsfrågor - ville inte tro den journalist från Göteborgs Postens som ringde upp för att få en kommentar till de siffror kommit över. (GP, 28.3 2000).

AlieNation is my nation
Diskussionen och forskningen om de europeiska storstädernas nya fattigdomsområden har hävdat att dessa, i kontrast till de traditionella arbetarklassområden där fattigdom var en integrerad del av kulturen, lider brist på solidaritet och gemenskap. Den lokala, kollektiva och territoriella identitet som tidigare gav trygghet och självkänsla har i dessa nya områden ersatts av instabilitet. Det finns här, menar man, en osäkerhet och ett utanförskap i förhållande till det övriga samhället, samtidigt som de interna villkoren är präglade av konkurrens och konfliktfyllda motsättningar mellan olika grupper. Aspekter av dessa mönster är naturligtvis också möjliga att skönja i Sverige. De nya 'invandrardominerade bostadsområdena i de tre storstadsregionerna är sköra gemenskaper, karakteriserade av extrem etnisk heterogenitet. För många vuxna, vilka ser sitt boende i området som en tillfällig lösning, utgör området som socialt rum en tämligen svag utgångspunkt för gemenskap. Här är det istället familjen och gemenskapen i den egna etniska eller religiösa gruppen som laddas och görs betydelsefull.
För de unga förhåller det sig däremot annorlunda. På dagis leker alla med alla och för de allra flesta innebär grundskolan att man läser tillsammans med klasskamrater som har annan etnisk bakgrund och 'ras'. På fritiden är man ute på gatan och utvecklar gemenskaper där föräldrakulturens etniska gränsdragningar i många avseenden överskrids. Att vara ung i det moderna innebär att befinna sig i en position av ett komplext, såväl yttre som inre sökande och identitetsarbete. Detta gäller alla unga, oavsett klass, kön och etnisk bakgrund. För många unga i de 'multietniska' bostadsområdena runt Stockholm, Göteborg och Malmö är detta identitetsarbete kännetecknat av villkor som skiljer dessa ungdomars situation från majoriteten av unga i dagens Sverige. Deras identitetsarbete präglas av ett många gånger alienationsskapande möte med det officiella Sverige.
Många av de ungdomar jag haft kontakt med lever i en värld präglad av känslan att inte vara önskvärd, att inte passa in, att inte ha en respekterad plats att utgå från. Dessa unga återkom i samtalen med mig ofta till den frustration de känner över att 'inte vet vad man skall göra med sitt liv'. En aspekt av denna vilsenhet kommer också till uttryck när vi har diskuterat deras framtidsutsikter och upplevelse av tillhörighet. Dessa diskussioner har ofta handlat om tveksamheter inför sin egen nationalitet. Man är svensk men ändå inte. De flesta är svenska medborgare men upplever sig sällan vara svenskar och man ser inte heller att man har någon framtid i Sverige. Att flytta till föräldrarnas ursprungsland är inte heller en framkomlig väg. Även om man har släkt och vänner där och även om man trivs när man är där och hälsar på (om detta är möjligt) så är en flytt till föräldrarnas hemland inte möjligt. Man kanske ser sig som t ex chilenare snarare än som svensk, men trots detta är Chile en annan värld än den man har växt upp i och har ett invändigt förhållande till. Många av de unga män jag intervjuat har mot denna bakgrund sett invandraskapet som deras primära identitet. Det är då inte konstigt att den plats man knyter an till och upplever som det egentliga hemmet är den egna förorten. Man är som man ofta själv säger - 'svartskalle' från den eller den förorten. Invandrarskapet är ett utanförskap som samtidigt ges en positiv laddning genom att det bidrar till att forma en 'föreställd gemenskap'. Det är mot bakgrund av denna gemenskap man kan fälla yttranden som 'AlieNation is my Nation'.
Som ett möjligt svar på denna situation av icke-tillhörighet blir det möjligt att förstå hur den egna stadsdelen och det egna 'gänget' kan hamna i fokus för de unga. Att potentiera eller symboliskt ladda den egna stadsdelen med betydelse och myter är en strategi som i främsta rummet gäller för pojkarna och de unga männen. När man inte uppfattar sig som 'hemma' i det svenska samhället kan platsen där man växt upp, där man bor, där man har sin vardag och där man har sina kamrater få en avgörande identitets- och trygghetsskapande faktor. Det finns bland de unga män jag mött ett starkt behov av att uppvärdera såväl den fysiska miljön som den lokala ungdomsgemenskapen. 'Bergslunden - vår plats på jorden'. Men detta Bergslunden är inte en del av Sverige, det är ett 'reservat', dvs. en plats dit man är förvisad samtidigt som det utgör ett undantag som tillåter andra former av liv än de som är föreskrivna i samhället utanför. Här frodas bland framför allt de unga männen en sorts 'nationalism of the neighbourhood'. En gemenskap som är grundad i behovet av att ha ett 'befriat område', ett existentiellt andningshål, en plats där man inte hela tiden tvingas möta det Sverige som ser ner på och betraktar mig som en andra klassens medborgare.
Relationen mellan Angered och resten av Göteborg beskrevs av några jag intervjuade som ett neo-kolonialt förhållande där man ser sig själv som en del av tredje världen mitt i den första världen. 'Vi är här för att Europa var och plundrade i våra länder och nu hålls vi inne i dessa reservat, precis som indianerna. Vi skall kontrolleras'. När alla socialarbetare, lärare, fritidsledare och administrativ personal efter dagens slut tar sina bilar och åker den dryga milen in till bostadsområdena i Göteborgs innerstad ersätts de av vaktbolag och polis - "ockupationsmakten har vaktavlösning". Polisen har utifrån denna förståelse en bestämd uppgift och i just Bergslunden har de ungas förhållande till polisen en lång och inflammerad historia. I intervjuerna berättar man om hur de sedan lång tid upplever sig provocerade och trakasserade av ordningsmakten. "Kommer dom upp hit med sina batonger och har en tyken attityd så har vi en tyken attityd tillbaka. Bara för att vi är nån sort underklass tolererar vi inte vad som helst, fattar du".

Tha Cholos - hotfull gängkultur eller social försvarsstruktur
I en av de miljöer där jag vistats fanns en grupp som närmast måste betraktas som ett löst sammanhängande kollektiv på mellan 50 och 75 ungdomar. Denna stora grupp - där det för övrigt inte ingick en enda 'etnisk svensk' - var uppbyggd av mindre konstellationer som sysslade med rap-musik och breakdans. Det sammanhållande elementet för detta stora kollektiv var hip hop och nästan alla var aktiva utövare av rap eller breakdans. En av de grupper jag följde på nära håll bestod av ett tiotal killar i åldern 17-25 år. De utgjorde rap-grupp men var samtidigt ett kompisgäng som hängt ihop i många år. Utöver sitt rykte som vassa rappare var också några kända som 'strul-pellar' med ett ansträngt förhållande till polis och sociala myndigheter. Med sina bakgrunder i Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och på Balkan såg de sig som en etnisk allians med uppgift att representera, inte bara de unga från Bergslunden - de menade sig tala för alla invandrarungdomar från alla förorter i hela Sverige. Gruppen kallade sig Tha Cholos. Detta innebar att man grep tillbaka på ungdomsgängen i Los Angeles så kallade chicano-kultur (Martinez 1998, Davis 1992). Här utgör en 'cholo' beteckningen på en gängmedlem. Definierar man sig själv som 'cholo' är man knuten till en lokal underavdelning av ett gäng där det ställs samma absoluta band av tillit som man har till sin ursprungsfamilj. Den mindre enheten utgör i därför också individernas ersättning för den familjestabilitet man aldrig haft. Det större gänget är sedan den stam eller 'tribe' man ingår i. Dessa större gäng är i Los Angeles stramt sammanhållna, närmast organisationsliknande gemenskaper som inte sällan utvecklar maffialiknande strukturer och som utövar kontroll över ekonomin i de stadsdelar man belägrar. Ett sådant gäng kan bestå av mer än tusen personer och medlemmarna i dessa gäng kan vara i åldern mellan 14 och 50 år.
Nu var den grupp av ungdomar som bar upp hip hopkulturen i Bergslunden inte att på något sätt betrakta som ett gäng i denna mening. Även om Tha Cholos, som i många hänseende var det nav runt vilket denna lokala ungdomskultur kretsade, hade hämtat beteckningen för sin egen grupp från Los Angeles och även om man tatuerade sina kroppar på samma sätt som 'börderna' på andra sidan Atlanten så innebär inte detta att man jämställde sina livsvillkor med unga chicanos i East Los Angeles. Att leva i ett 'utsatt' område i Sverige och Göteborg är något helt annat än att bo i USA och Los Angeles. Som så ofta i ungdomskulturen handlar detta släktskap mellan den egna situationen och den i Los Angeles mest om den symboliska nivån. Identifikationen med chicano-kulturen skall förstås i en överförd betydelse där attityd, utanförskap och motstånd är några av de bärande elementen.
Tha Cholos hade ingen formaliserad struktur, likafullt fanns det en intern arbetsdelning och ett för alla inblandade givet informellt regelsystem. Trots individernas olika ursprung och trots att de bekände sig till olika religioner utgjorde gruppen en stark sammansvetsad enhet. Var och en hade rätt att t ex hävda sin religiösa eller etniska särart, var och en hade rätt att företräda sin egen gren inom rap-musiken så länge man ställde upp på det som gruppen definierade som den gemensamma uppgiften. Denna bestod i att man - som de övriga grupperna från denna stadsdel - såg sig som förortssoldater. 'En som kämpar för något är en soldat. Vi är förortssoldater med musiken som vapen'. Man var som man sa 'microphone prophets'. Gruppens texter kretsade runt diskrimineringen och rasismen i det svenska samhället, om vänskap och gemenskap, om vördnaden inför Allah och Islam, om Latinamerikas historia, om vardagen i förorten osv. Den konfrontationsinriktade, militanta hållningen till 'det svenska samhällets institutioner' var förmodligen en av orsakerna till att polis, socialarbetare och viss fritidspersonal upplevde gruppen som hotfull och därför antingen ville kontrollera eller hålla den på avstånd. Denna hotfullhet blev påtaglig när SÄPO kontaktade mig i egenskap av forskare våren 1998. Man ville ha tillstånd ett samarbete för att, som man sa, lära sig 'käcka koderna' hos de ungas kulturer.

Gemenskap, lärande och solidaritet
Tha Cholos startade som en tät kamratgrupp och den hade många gemensamma drag med vad som är karakteristiskt för olika typer av exklusiva pojkgemenskaper. Merparten av de ursprungliga medlemmarna i gruppen har varit kamrater sedan de var små. Ett av kännetecknen för Tha Cholos, som också skiljde den från en vanlig kamratgrupp eller t ex. gemenskapen i ett rockband (Fornäs, Lindberg, Sernhede 1988), var att det ömsesidiga ansvarstagandet för varandra var så stark att sammanhållningen i gruppen i vissa avseende liknade den som finns inom en familj. Det ständiga talet om att man var bröder var inte bara retorik. Här fanns en verklig omsorg och ett omhändertagande individerna emellan. Hårda ord, gliringar, konflikter och spydigheter förekom naturligtvis och det fanns likaså exempel på personer som inte passat in och som därför lämnat gruppen, men den underliggande lojaliteten, samhörigheten och den gemensamma känslan för 'uppdraget' var starkare än hos någon annan ungdomsgrupp jag haft kontakt med.
Moderna ungdomsgrupper och gängkulturer har ofta framställts som maskulint dominerade gemenskaper vilka bygger på behov av avskärmning och trygghet i en osäker och kravfull värld (Willis 1977, Sernhede 1984, Bjerum-Nielsen & Rudberg 1991, Lalander & Johansson 1999). Genom det kollektiva-jag som gruppen utgör kan den som är marginaliserad och maktlös erövra styrka. Tillhörighet, att få vara med i den kollektiva värmen är det primära och i gänget kan var och en gömma sina osäkra jag. Relationerna inom gruppen har också ofta framställts som dominerade av ytliga kontakter. Spänningsfältet mellan å ena sidan en säker och hård yta och å andra sidan en svag självkänslan har lett till att kollektivet präglas av ett inre liv där en av förutsättningarna är att ingen öppnar sig och berättar om sig själv och sina egna tankar, känslor eller behov. Gemenskapen håller inte för att den enskilde ges utrymme att visa vem han eller hon 'egentligen' är. Denna typ av socialt och psykiskt strukturerade gäng är i de flesta fall också en sorts slutna befästningar präglade av separationsångest och rädsla, ibland också styrda av demoniska ledarfigurer.
Denna karakteristik har begränsad relevans för de grupper jag lärde känna i Angered. I en grupp som Tha Cholos utgör tvärtom kunskapen om varandra och möjligheterna att visa vem man är en av förutsättningarna för gemenskapen. Merparten av dessa unga var aktiva hip hopare och det är möjligt att just detta bidragit till det klimat som rådde mellan individerna. Hip hop är en expressiv kultur som bygger sina uttryck på att var och en lyfter fram sin egen subjektivitet och skapar sin egen stil som rappare, grafittimålare eller breakdansare. Den egna personligheten och vad som särskiljer de olika individerna från andra är av central betydelse i denna kultur. En innebörd av detta är att ingen kan gömma sig och åka snålskjuts på de andra. Varje individ har en egen uppgift och roll i gruppen. Men för att bära upp denna funktion krävs det inskolning. När det gäller musikskapandet, scenframträdanden såväl som när det gäller koderna i vardagslivet så finns ett fadderskapssystem som innebär att de nyinvigda - eller de som inte har lika lätt för sig - har en 'guide' eller kanske snarare 'storebror' i gruppen. Denna äldre broder hjälper, uppmuntrar, skolar in och leder den mindre bemedlade eller nya medlemmen in i hip hopens och rapmusikens hemligheter.
Under mer än ett år träffade jag regelbundet ett antal rap-gäng och jag har i mina fältanteckningar många noteringar om de sociala och musikaliska läroprocesser som ägde rum i dessa grupper. Den disciplin, det allvar och den intensitet med vilken man övade kände jag igen från andra sammanhang (Sernhede 1984; Fornäs, Lindberg, Sernhede 1988). Vad som var nytt för mig var den tydliga arbetsdelningen och den närmast skolliknande situationen. Alla individer avkrävdes insatser, främst i form av textskrivande men också på uppslag till melodier och 'beats'. Ibland kunde repetitionerna bli seminarieliknande tillställningar då någon av de äldre och initierade berättade om hip hopens historia, de svartas eller de latinamerikanska indianernas historia, någon redogjorde för en bok han hade läst osv. Perico från Tha Cholos berättar, i samband med att jag frågar honom om hur han trivs i skolan, om relationen mellan det lärande som äger rum i skolan och det som sker i rap-gruppen.

E: Skolan är inte min grej, men jag klarar mig ... man kan ju säga att gruppen också är en slags skola, fattar du...typ Immanuel han är ju muslim å han tar ju hand om sina då, Muhammed och Niladh som också är muslimer, du vet så han lär dom om sin historia så och jag lär Ronaldo och Pablo och de andra smårapparna som brukar hänga runt oss om Latinamerikas historia så, inte så att "kom hit eller dit klockan fem så skall jag förhöra läxan" så, utan det är mer när vi träffas då så snackar vi å jag kan snacka lite så som lektion då när jag snackar om att det var den å den indianstammen som levde då, å det var det eller det året som det hände å så, det var då spanjorerna kom å, indianerna hade den religionen å allt sånt. Det är roligt att snacka fattar du, nu skall dom göra en ny låt om Latinamerikas historia så fattar du, då sa jag att en kan inrikta sig på Inkariket en annan kan ta upp spanjorerna då när dom kom å utplånade en hel kontinent å den tredje kan snacka om situationen i Latinamerika idag. Ingen i Latinamerika gillar USA, även om vi rappar å det kommer från USA så är det ju skillnad mellan landet å dom svarta och fattiga, regeringen så e nåt annat sen kan det ju vara en del av texten om egna tankar om hur man skall lösa det ... du vet jag är ingen pacifist ... jag tror att krig är nödvändigt ibland, om man skall bekämpa våld måste man komma med våld ... folk säger typ, våld löser inget, så typ Gandhi å det var ju bra, men jag skulle aldrig låta mig få stryk av militären å sen gå hem å bli omplåstrad å sen gå tillbaka å få stryk igen, fattar du (skratt)

Diskussioner om religion var också vanliga i de grupper jag följde, likaså var det självklart att muslimer gick iväg mitt i repetitionen för att be. De kom sedan tillbaka och fortsatte jobba utan några kommentarer. Ibland var det intensiva diskussioner, t ex. om tidningsartiklar man läst eller TV-program man sett, dessa kunde ta hela repetitionstiden i anspråk. Vid flera tillfällen var det långa debatter om Striptease, Mosaik och olika dokumentärer som handlade om flyktingpolitik, polisbrutalitet, 3:e världen och liknande teman som de upplevde relaterade till den egna situationen.
Det utbyte som rådde i gruppen är inte bara synligt i relation till de läroprocesser som är orienterade mot att utveckla förståelsen för det omgivande samhället. En annan aspekt av den inre ordningen är relaterad till det lärande som rör demokratin i gruppen. Här finns en närmast institutionaliserad procedur som träder i kraft när man står inför konflikter eller när man skall bestämma vilka normer eller regler som skall gälla i gruppen, vilken framtoning och ideologi man skall stå för etc. När det uppstår problem, som t ex. att någon kommer för sent till eller uteblir från repetitionerna för många gånger, så kan detta bli föremål för en 'tribunal'. Personen i fråga sätts på en stol i mitten och de andra sitter runt och frågar ut 'den anklagade'. Tonen är inte direkt aggressiv eller fientlig, men personen avkrävs svar på hur intresserad han är av att vara med i gruppen, hur viktigt gemenskapen i gruppen är osv.

Konflikter och motsättningar
En aspekt av de läroprocesser som rör demokrati, konfliktlösning och normskapandet handlar om relationerna mellan de olika etniska grupperna i stadsdelen. Även om det - som Tha Cholos fall - ofta finns en uttalad ideologi om att gruppen skall utgöra en etnisk allians, så finns det spänningar med rötter i de olika individernas bakgrund. Ett exempel är vad som hände i en av de yngre rap-grupperna - The Young Barbarians - när jag tillsammans med dem såg på en video om hip hop i USA. Det blev slagsmål mellan Ali - med afrikansk - och Perro med latinamerikansk bakgrund. Perro menade att programmet gav alldeles för lite uppmärksamhet åt den betydelse som puertorikaner och mexikaner haft för hip hopkulturens framäxt. De motsättningar och spänningar som finns i stadsdelen och som hela tiden ligger och pyr under ytan (också i gruppen) blev genom denna händelse tydliga och resulterade i en öppen konfrontation. Även om medierna förstorar finns det ingen i stadsdelen som förnekar deras existens. Dessa spänningar finns också hos ungdomarna, men det är ändå i denna åldersgrupp som det mest medvetna arbetet med att överbrygga dem äger rum.

Ali: Vi har ju klasser här hos oss i vår stadsdel ... ras betyder något här också, alla är inte lika ... Om det har hänt något på torget ... somalierna då har lägst status så andra tittar snett på dom. Alla hatar oss somalier, som då när en assyrier bråkade med en somalier om en cykel så att en blev knivstucken då tyckte jag det kändes i gruppen även om igen sa något ... Latinamerikaner dom har högre status enligt vad de själva uppfattar ... och det är inte bara ras som spelar roll, religionen spelar roll. Att vara afrikan och muslim det är värst ... ni fattar ... jag blev så jävla arg på Perro när han blev så förbannad på programmet då när dom pratade ... han sa att vi kunde åka hem till Afrika om vi inte trivdes ... jag blev så jävla ... det slog slint i min skalle ... så jag hoppade upp och gav honom en du vet ... så hoppade alla på mig och stoppade mig.

Denna konflikt ledde till att situationen utreddes och diskuterades, gruppen var överens om att Perro agerat fel.

Rivera: Det var Perros fel, det var dumt av honom så ... men vi kommer bra överens ändå, det är inga kulturkrockar som dom säger, det finns kulturkrockar så bland äldre svartskallar här, men vi är en familj och vi har ... jag har växt upp med negrer, turkar, chilenare, spanskar, svenskar, iranier ... nu ... vi har musiken ihop, det är bara att vi har olika färg på huden och pratar olika språk ... Blir det problem så löser vi dom och är det någon som inte platsar så får han sluta i gruppen. Perro bråkade med Ali då. Dom bråkade om en skitgrej å det slutade i slagsmål ... dom slogs ... men det tog vi upp i gruppen och snackade igenom. Det var Perro som gjorde fel mot Ali.

Någon månad efter denna händelse slutade såväl Perro som Ali i gruppen. Ett av mina samtal med Ali från den tiden handlar om att han trots allt snack om att motarbeta rasism ändå upplever att det finns en dold rasism i gruppen.
Konflikter till trots, för den som vistats på 'insidan' i dessa grupper framstår ändå det emotionella klimatet som det mest anmärkningsvärda. Relationerna mellan killarna bygger såväl på verbala som rent fysiskt känslomässiga bekräftelser dem emellan. Kroppskontakt i form av hälsningsceremonier och kramar förekommer hela tiden, varje gång de träffas. Parallellt med den demokratiska ordningen finns också vad som skulle kunna beskrivas som ett 'socialt kontrakt'. Detta består i en överenskommelse om att alla skall bidra till att värna om ett inkännande och hänsynsfullt klimat mellan individerna i gruppen. Naturligtvis förkommer konflikter, avund och svek men det tycks som om de gemensamma erfarenheterna av utsatthet och flykt samt positionen av utanförskap i det svenska samhället i kombination med hip hopkulturens politiska undertoner ändå format vissa grundläggande principer för hur man uppför sig mot och värnar om varandra. De grupper jag följt praktiserar också något av en egen socialpolitik. Denna utgår från de olika individernas situation, behov och svårigheter. Den kunskap som finns om varje familjs specifika historia tas också tillvara. Man vet vad de olika individerna är bra respektive dålig på och ställer krav på individen i relation till detta osv. Under den konfrontationsorienterade och machoorienterade framtoning som dessa killar visade upp på gatan, på scenen och i medierna finns ett ansvarskännande för varandra som bygger på att alla visar sina svagheter, sina rädslor, sin litenhet, sin längtan, sina sår och sina familjers sargade historier. Dessa förhållanden gör att den karakteristik som ofta tonar fram i diskussionen om manligt dominerade gängkulturer - vilken i sin tur innebär att socialarbetaren ser som sin uppgift att 'bekämpa' gänget - inte kan överföras på de grupper jag haft kontakt med.
Med denna inblick i det inre livet i ett ungdomsgäng som av många betraktas som 'hotfullt' vill jag visa att det också i denna typ av grupper kan finnas utgångspunkter som det förebyggande arbetet kan ta sin utgångspunkt i.

Ungdomskultur och socialpedagogik
En bristande förståelse för den inre dynamiken i en ungdomsgrupp eller för de kulturella uttryckens funktioner leder inte sällan till att ungdomsarbetarens egna känslorna av obehag stigmatiserar gruppen på ett sätt som kan leda till att dess individer klientiseras. Korpi hävdar i sitt DN-inlägg att det sociala arbetet i de 'utsatta' förorterna 'misslyckats'. En av anledningarna till detta, menar jag, är det sociala arbetes allt för ensidiga inriktning på individen. Orsaken till att flertalet av de unga män jag hade kontakt med såg hip hop och gänget - och inte skolan - som vägen för att erövra respekt och erkännande är knutet till att grannarna har universitetsutbildningar som ekonomer och arkitekter från t ex. London och Bagdad men de får ändå inte några jobb. 'De har sökt mer än 100 jobb, men de är svartskallar, då får man inte jobb. Varför skall jag gå i skolan, jag har ju ändå så svårt att lära mig och jag kommer aldrig att komma in på universitet, finns det inga jobb för dom så finns det inga för mig'. Detta är den kontext skolan och det social arbetet är tvungen att verka i. Att denna situation enbart intressera sig för individernas barndomstrauman eller faderslöshet är otillräckligt.
I Göteborg fanns för 15 år sedan en yrkeskår (ca 50 personer) med lång tradition av områdesbaserat ungdomsarbete - fältassistenterna. Här fanns en diskussion om och erfarenhet av att arbeta med grupper och här fanns utrymme för att utveckla kollektiva pedagogiska strategier. Denna yrkeskår decimerades och försvann under 1980-talet helt som en självständig enhet. Det innebar att en kompetens som idag är av vital betydelse för att utveckla det sociala arbetet med de unga i dessa stadsdelar inte längre finns. Skall den frustration såväl som de konstruktiva potentialer som finns hos de unga kunna finna former som kan bidra till 'integration' måste dagens fokus på individen kompletteras med ett intresse för ungdomar som kollektiv. Det social arbetet måste utveckla mer kunskap om de ungas kultur och vardagsliv och, som Sture Korpi skriver, om hur man bygger relationer med individer och grupper som 'bär på en misstro emot myndighetspersoner'
Det är förödande att enbart se ungdomars ibland provokativa delkulturer som uttryck för hot som måste oskadliggöras. I själva verket bär dessa grupper ofta på för hela samhället värdefulla 'kunskaper' då de ofta i sina kulturella uttryck kommenterar och gestaltar samhälleliga problem och motsättningar. Genom att vägra lyssna på och ta tillvara de insikter och den kritik som utvecklas här kan vi gå miste om väsentliga bidrag till diskussionen om hur samhällsutvecklingen kan förstås eller hur samhälleliga problem kan hanteras.
Det sociala arbetets traditionella tveksamheter inför de uttryck som tar sin utgångspunkt i ungdomars egen kultur grundar sig på förenklade föreställningar om populärkulturen och obefogad rädsla för de ungas egna grupprocesser. Ungdomar är inte blott och bart 'offer för kommersialismen'. Kulturindustrins funktion är motsägelsefull. Också i masskulturen finns möjligheter till identitetsutveckling, också här aktiveras fantasin, också här döljer sig potentialer för mobiliserande strategier. Synen på ungdomarnas egen kultur som något hotfullt har ett starkt grepp om många poliser och andra ungdomsarbetare. Min utgångspunkt är att de ungas eget skapande innehåller många viktiga läroprocesser och jag menar att de olika formerna för ungdomsarbete, oavsett om det handlar om fritidsgårdar, skola, socialt arbete eller studieförbundsverksamhet, borde visa större förståelse och intresse för den kultur ungdomarna själva utvecklar och ser som sin egen. Den typ av självstyrande ungdomsverksamhet som en rap-grupp utgör kan ses som ett forum för läroprocesser där det utvecklas en rad viktiga kompetenser som det förebyggande arbetet kan knyta an till och finna integrativa kanaler för. Ungdomsarbetet måste för att utveckla sina möjligheter knyta an till de sociala och kulturella tendenser av motstånd. Det kräves för utvecklandet av samtidsrelaterade kollektiva pedagogiska strategier en utvidgning av pedagogikens traditionella intresseområde i riktning mot kulturanalys och kulturstudier. Socialarbetare och fritidsledare måste för att kunna möta och 'läsa' den flora av uttryck han/hon möter i arbetet med dagens unga ha kontakt med den forskning som är sysselsatt med dessa frågor. Jag hävdar att kulturstudier erbjuder en viktig aspekt av en nödvändig teoretisk diskussion för modern ungdomspedagogik som syftar till att frigöra och ta tillvara de krafter som de unga själva utvecklar. Med utgångspunkt i en mer övergripande kulturanalytisk förståelse blir också synen på pedagogik som en form av identitets- och kulturproduktion möjlig. Snarare än att vara en verksamhet för överförandet eller förmedlandet av vissa normer, färdigheter och värderingar måste det utvecklas en 'icke-korrigernade' och frigörande pedagogik som svarar mot de ungas behov. En pedagogik som inte ser sig själv som pedagogik i traditionell mening. En pedagogik som snarare syftar till att skapa förutsättningar för produktion av en kunskap och omvärldsorientering som inte syftar till att göra dem till 'svenskar' men som kan ge framtidstro och ingångar till det svenska samhället. Det är endast på detta sätt som det blir möjligt för de olika formerna av ungdomsarbete att utveckla den trovärdighet som krävs för att i de 'utsatta' förorterna bidra till att överbrygga misstänksamhet, kulturella och social klyftor. En sådan pedagogik skulle också ge möjlighet att kritiskt granska hur de befintliga institutionernas praktiker (skola, socialt arbete, fritidsgårdar o s v) utgör aspekter av den dominerande kulturens hegemonianspråk. Skall det utanförskap, den brist på framtidstro och det demokratiska underskott som är som mest påtagligt hos de 'invandrartäta' förorternas unga kunna motverkas krävs att de släpps fram och når erkännande och respekt utifrån vilka de är och utifrån att 'vi' har kunskap om den förståelsehorisont eller livsvärld som är deras.

Ove Sernhede
2001.11.29

Artikeln är identisk med ett föredrag på konferensen
Att förebygga brott och rädsla
- Perspektiv, problem, politik

Göteborg 6-7 dec 2001

   
 
   
 

Litteratur
Bjerrum-Nielsn, Harriet & Monica Rudberg (1991): Historien om flickor och pojkar. Lund. Studentlitteratur.
Bengtsson, Håkan A & Per Wirtén (1996): Epokskifte. En antologi om förtryckets nya ansikten. Stockholm: Rabén Prisma.
Fornäs, Johan, Ulf Lindberg & Ove Sernhede (1988): Under rocken. Musikens roll i tre unga band. Stockholm. Symposion.
Lash, Scott (1994): "The making of an underclass: neoliberalism versus corporatism", i Philip Brown and Rosemary Crompton, Economic Restructuring and Social Exclusion. London: UCL-Press.
Lalander, Philip & Thomas Johansson (1999): Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund. Studentlitteratur.
Ohlsson, Lars B (1997): Bilden av den 'hotfulla ungdomen'. Värpinge: Ord&Text
Sandström, Stefan (2000): Ungdomsvåldet. Stockholm. Liber.
Sernhede, Ove (1984): Av drömmar väver man. Stockholm/Malmö. Utbildningsproduktion.
Sernhede, Ove (1996): Ungdomskulturen och de Andra. Göteborg. Daidalos
Sernhede, Ove (1999): "Alienation is our nation - Reality is my nationality". I demokratiutredningen forskarvolym 6, Det unga folkstyret. SOU 1999:93.
Wacquant, Loic J.D (1996): 'Red Belt, black belt: racial division, class inequality and the state in the French urban periphery and the American ghetto' i Enzo Mingione: Urban poverty and the underclass. Oxford: Blackwell.
Willis, Paul (1977/1983): Fostran till lönearbete. Göteborg. Röda Bokförlaget.
Wilson, Williams Julius (1993): The Ghetto Underclass. Social Science Perspectives. Newbury Park: Sage.

 

1 Rapport kommer att publiceras på förlaget Ordfront under 2001.
SFR-ART. VERSION 1 - APRIL 2001