Kungsbacka

På gränsen till ett storlän


Hur kommer Kungsbackas regionala framtid att se ut? Frågan är mer aktuell än någonsin, då Halland har avvisat regeringens förslag om en utbrytning av Kungsbacka till ett västsvenskt storlän. Man har också beslutat att den halländska länsgränsen skall vara oförändrad. Det innebär för Kungsbackas del, att den naturliga tillhörigheten till Göteborg kommer att bli regionalt beskuren, när länssammanslagningen blir ett faktum.

Diskussionerna om Kungsbackas regionala framtid tog fart efter att Regionberedningen lämnat sitt förslag till den nya länssammanslagningen i slutbetänkandet Regional framtid (SOU 1995:27), där Kungsbacka föreslås ingå i ett västsvenskt storlän, Västra Götalands län. Länet omfattas av Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län samt Skaraborgs län med Vänersborg som residensstad. Förslaget mötte starkt motstånd, och ivriga protester framfördes från Hallands landsting och från de flesta kommunerna i länet. Missnöjet riktades främst mot utbrytningen av Kungsbacka, men även mot en ny länsindelning med ett regionförbund i toppen.

Motståndarna till Regionberedningens förslag befarade en ökad beslutscentralisering på regeringsnivå och en komplicerad beslutsprocess, där de små kommunerna skulle komma till korta och få minskat inflytande. Man motiverade också sitt avståndstagande med att hänvisa till ett redan befintligt regionalt samarbete över länsgränserna. Men det är framför allt en utbrytning av Kungsbacka, som väckt de största farhågorna.

Hur ställer sig Kungsbacka kommun till en sammanslagning i ett västsvenskt storlän?

Eftersom det inte framgår tydligt vilka konsekvenser det får för kommunen, beslöt kommunfullmäktige i Kungsbacka, i slutet av 1995, att säga nej till att ingå i det föreslagna västsvenska storlänet. Man ville ha svar på en rad frågor rörande administrativa beslutsnivåer och skatteuttag, innan en eventuell sammanslagning skulle kunna ses som en möjlighet.

Men alla är dock inte motståndare till en länssammanslagning. Kommunalrådet Åke Eliasson (s), Kungsbacka, talar för en utbrytning av Kungsbacka, men föreslår att gränsen dras så att även Varberg och Falkenberg skulle komma att ingå i det föreslagna storlänet, eftersom dessa kommuner redan har en regional samhörighet med Göteborg.

-De ekonomiska konsekvenserna för resten av länet skulle bli negativa, om enbart Kungsbacka skulle brytas ut, då kommunen svarar för 25% av länets skatteintäkter. Det skulle drabba sjukvården. Och hur skulle det gå för Varbergs sjukhus? säger han vidare.

Eftersom kommunpolitikerna i Kungsbacka, ännu vid mitten av 1996, inte fått några svar på sina frågor angående konsekvenserna av länssammanslagningen, började man oroa sig för att halka efter i den regionala utvecklingen.

- Med tanke på Kungsbackas starka ställning i stor-Göteborg, skulle det drabba kommunen och dess invånare negativt, att ställas utanför den politiska administrativa gemenskapen, som den nya länsindelningen skulle komma att representera, säger Roger Larsson (m), kommunstyrelsens ordförande.

Därför ändrade man sig; rev upp det sedan tidigare fattade beslutet, och begärde i ett brev till inrikesdepartementet att få vara med i storlänsutredningen, för att lättare kunna ta ställning i frågan.

-Vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 1996, var avsikten i stort sett att underteckna brevet, och diskutera när man skulle skicka iväg det. Istället fördes en missriktad debatt, där läns-
sammanslagningen och dess konsekvenser hamnade i fokus. Centerpartiet jämställde en begäran om att få vara med i utredningen, med att man gav sitt medgivande till en utbrytning av Kungsbacka. Detta skulle, enligt Centerpartiet, innebära att Kungsbacka kommun skulle tvingas att vara med och bekosta den eftersatta sjukvården i Göteborg. Dessa argument blev avgörande för Kd och Miljöpartiet, som ändrade ståndpunkt och ställde sig negativa till att skicka iväg det omdebatterade brevet, säger kommunalrådet Åke Eliasson (s).

Därmed vidmakthölls det tidigare fattade beslutet att stå utanför ett västsvenskt storlän, vilket även innebar att man sa nej till en folkomröstning i Kungsbacka.

Vilka konsekvenser får det för Halland och för Kungsbacka, som hamnat i kläm mellan två storstadsregioner?

-Denna identitetskonflikt, kommer på sikt att skapa fler problem än lösningar. För Kungsbacka kommun kommer det att medföra onödigt dubbelarbete, och omkostnaderna för sjukvården och lokaltrafiken kommer att bli betydligt större. Kommunen kommer att få svårt att hävda sitt oberoende till Göteborg, sett ur ett framtida regionalt och internationellt perspektiv.
Nära hälften av Kungsbackas invånare är inflyttade göteborgare, och 16000 pendlar dagligen mellan Kungsbacka och Göteborg. De kommer givetvis att påverkas av kommunens kortsiktiga framförhållning, anser Åke Eliasson.

Hallands kommunförbund har därefter beslutat att kartlägga hur storlänet kommer att påverka Hallands kommuner.

-Det är ett initiativ som jag väntat på sedan flera månader tillbaka, kommenterar Roger Larsson, som inte kommer att föra upp länsfrågan på den kommunala dagordningen inom den närmaste framtiden.

text: REGINA THOMSEN
bild: HENRIK LANGE


[TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING]