Medan södra Sverige rustar för att klara konkurrensen med de folkrika europeiska regionerna, brottas norra Sverige med ett helt annat problem.
Folkminskningen i glesbygden fortsätter. Men vad värre är; den sprider sig och hotar nu tätorterna.
 

 

Ända sedan industrialiseringen tog fart i Sverige har människor flyttat från landet till staden. Idag är tendensen densamma. Det är storstadsregionerna som lockar människorna till sig.
Mäter man länens befolkning, finner man att det under förra året bara var fem län som växte befolkningsmässigt; de tre storstadslänen (Stockholms län, Göteborgs och Bohus län samt Skåne län), Uppsala och Hallands län. Övriga län gick kräftgång i befolkningsstatistiken.
Även de stora kommunerna ökar. Men samtidigt som till exempel staden Örebro ökar, minskar Örebro län.

Under hela nittiotalet har Sveriges folkmängd ökat, tack vare invandringen och höga födelsetal. Men i stort sett hela ökningen faller på redan tätbefolkade områden. I Umeå sitter Erik Bylund, professor emeritus i kulturgeografi med glesbygden som specialitet, och ser med oro på hur inte bara landsbygden avfolkas, utan numera också tätorterna. Det låter som en farsot när han beskriver hur fenomenet breder ut sig.
- Folkminskningen fortsätter och griper omkring sig. Och det här borde vara en larmklocka, att tätorterna inte längre får den påfyllning de behöver. Förr skedde en inflyttning från glesbygd till tätort och därifrån till storstäderna. Numera flyttar man direkt till storstaden, säger han.
En av orsakerna till flykten från glesbygden är naturligtvis bristen på arbetstillfällen.
- Först och främst har vi rationaliseringen inom jord och skog. Vid andra världskrigets slut krävdes det en man för att avverka en kubikmeter skog. Idag krävs det 0,1 man för samma arbete. Behovet av arbetskraft har alltså minskats till en tiondel inom skogsindustrin. Och service- och industriell verksamhet har inte kunnat kompensera förlusten av arbetstillfällen, säger Erik Bylund.

Utbildning
på gott och ont
En annan orsak är att svenskarna blir ett alltmer utbildat folk. Paradoxalt nog kan man flytta exempelvis till Östersund för att ägna sig åt högre studier, men för att få ett jobb som kräver den kompetens man skaffat sig, måste man flytta därifrån.
- Förr var det så att om man miste sitt jobb, då bytte man jobb. En utbildad människa som blir arbetslös idag flyttar. Och det kan man förstå. Man vill ju få bruk av sin kompetens och den typen av jobb aggrergeras idag till storstadsregionerna, säger Erik Bylund.
Han påpekar också att dagens svenskar tycks ställa högre krav på utbudet av kultur- och nöjesaktiviteter. Och även i det fallet drar glesbygden det kortaste strået.

Inlandet
lämnas öde
De fem norrlandslänen har idag drygt 13 procent av Sveriges totala folkmängd. På 60-talet var den siffran sjutton. Och utvecklingen lär fortsätta. Erik Bylund skisserar ett scenario som inte precis är en framtisdröm för Norrland, framför allt inte dess inland.
- Så småningom kommer halva befolkningen bo i storstadsregionerna och i norra Halland, som alltmer integreras med Göteborgsregionen. I Norrland kommer det att finnas en smal tarm med befolkning längs kusten. Inre landet lämnas öde, trots att det är där rikedomarna i form av naturresurser finns. De unga flyttar och de flyttar långväga. Den lokala kulturen blir de äldres kultur.
Förutom bara försämrad service och ett krympande kulturutbud för de som bor kvar, ser han andra större risker med befolkningskoncentrationen.
- Det allvarligaste är att de politiska maktförhållandena ändras. Den politiska makten ligger där folk hör till. Har politikerna inte en känsla för bygden, blir det inga bra beslut för den bygden. Det upplever vi redan, i Norrland är vi långt ifrån makten.

"Staten måste ta
ett stort ansvar"
Trots allt är Erik Bylund optimistisk när det gäller glesbygdens framtid. Han tror på decentraliseringar och påpekar att staten måste ta ett stort ansvar i den här frågan.
- Det är ingen tvekan om att staten måste ta större ansvar. Men nu måste vi börja nerifrån och bygga uppåt. Tidigare regionalpolitik har byggts uppifrån. Folk i glesbygden måste fortsätta kämpa, ta större ansvar. Men de klarar det inte utan hjälp från stat, kommun och landsting.
Vad exakt vill då Erik Bylund att staten ska göra? Jo, förutom en garanterad lägsta nivå på servicen till boende i glesbygden, vill han se decentraliseringar av olika statliga organ, till exempel länsstyrelserna. Genom att flytta vissa beslut till en lägre nivå skulle såväl arbetstillfällen som politisk makt spridas.
- Många av länsstyrelsens beslut skulle kunna tas på kommunnivå, ja, nästan byanivå. Allt behöver inte beslutas i residensstaden. Dessutom skulle man kunna återuppliva den gamla ortssystempolitiken som man försökte driva under 70-talet men som sedan spolades. Tätorter klassificerades som primärt centrum, regionalt centrum, kommunalt centrum och så vidare. Med detta skulle följa vissa uppgifter.
Den statliga Regionberedningen vill att mer politisk makt läggs på den regionala nivån. Den folkvalda regionala nivån (landstinget) ska få mer makt på bekostnad av just länsstyrelsen, som fungerar som statens förlängda arm.
- En svår politisk fråga. Visst kan man tänka sig att det vore bra om landstinget fick mer makt. Men får kommunerna mindre att säga till om, kan det påverka relationen till landstinget. Det kan bli ett ökande problem. Samtidigt är det så att kommunerna måste börja samarbeta mer, säger Erik Bylund.

Sverige=en region?
Den statliga utredningen anger som ett skäl för en regionalisering av Sverige att vi måste kunna konkurrera med EU:s starka regioner. Som en start har Skånes två län blivit ett. I Västsverige ska fyra snart bli ett. Hur påverkas Norrland av en regionalisering?
- Detta är en mycket öm punkt. Regioner konkurrerar med varandra och då behöver vi stora starka svenska regioner. Det gynnar naturligtvis storstadsregionerna. En regionalisering som inriktar sig på Stockholm skulle vara bra för Norrland för då måste man ju stärka Norrlandsregionen. Men jag tror att Norrland förlorar på en regionalisering som är inriktad på Bryssel och det tror jag att Regionberedningen är.
Men enligt Erik Bylund är det inte bara Norrlandsregionen som kan få svårigheter med att lansera sig som en region. I ett europeiskt perspektiv består hela Sverige av glesbygd. Inte heller södra Sverige består i så måtto av starka regioner.
- Det verkar svårt att få genomslag för Sverige som något annat än en enda region. De europeiska regionerna har ofta femton, tjugo miljoner. Vi har totalt åtta miljoner och det säger sig självt att våra regioner i det perspektivet inte blir starka. Kanske kan Skåne och Västsverige dras in i en Öresundsregion som kan få betydelse i EU, men det är inte bra för övriga delar.
Ett alternativ är att Sverige istället engagerar sig i ett mer intimt samarbete med Finland. En stark skandinavisk region hade det kunnat bli med Norges medverkan.
- Då är det synd att inte Norge är med i EU.
En annan variant som Erik Bylund skulle kunna tänka sig är en nordlig region som sträcker sig över nationsgränserna. Det skulle vara ett sätt att "komma runt" Stockholm, en populär tanke bland många som lever i de norra glesbygderna. Ett visst samarbete, som dessutom uppbär stöd från EU, finns redan inom Barentsområdet.
- Därmed skulle man kunna återuppliva en nordlig region som faktiskt var mycket stark under senmedeltiden. Luleå var då en mycket välmående stad som spindeln i nätet på en region som sträckte sig ända bort till Murmansk. Men även detta fordrar Norges medverkan. Och det skulle nog bli svårt ändå att tränga in över ryska gränsen.

text: HELENA UTTER
bild: HENRIK LANGE


[TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING]