Flera förlag under samma tak

 Nästa höst får Göteborg sitt första Förlagshus.Nu ska koncentrationen av förlag i Stockholm få konkurrens ochVästsverige ska hamna på den kulturella kartan. Det är baraen lämplig lokal som fattas.
-Lite som lokalpatriot kan man ju tycka att det är roligt att Göteborguppmärksammas, säger Kerstin Aronsson från Anamma Böckeroch ordförande i föreningen Förlagshuset.

För några år sedan kom idén om att bilda ett förlagshusför att samla flera av dessa småförlag under ett och sammatak.

Några av tankarna med Förlagshuset är att alla förlagenska kunna dela och samordna distribution, tekniska utrustning och marknadsföring.
-En samordning gör att man kan lägga ner mer tid på redaktionelltarbetet istället för att springa till posten och skicka paket,säger Kerstin Aronsson.


Ett ekonomiskt stöd från stiftelsenFramtidens kultur på två miljoner och 80 000 kronor frånGöteborgs kulturnämnd har gjort att Förlagshuset bli verklighetredan hösten 1998.
-Från och med år fyra ska Förlagshuset vara självbärande.
Kerstin Aronsson tycker det är viktigt att huset ligger centralt. Detär flera tänkbara "hus" som figurerat men ännuär inget klart. Hon berättar att det senaste förslaget ärdet stora gula Lagerhuset vid Pustervik/Rosenlund.

Förutom Anamma Böcker kommer följande förlag att ingå:Korpen, Tre Böcker, Bo Ejeby, Gavrilo, Vinga Press, Warnes, Paul ÅströmsFörlag, Lindelöws, Lutfisken, Optimal press, Renässans, Bokskogenoch Epsilon press.

Författarkvällar och visningsrumär några av de aktiviteter som Förlagshuset kommer att ha.Kerstin Aronsson är noga med att betona att det praktiska måstefungera först men tror att det kommer att bli en väldigt spännandeoch kreativ miljö när alla förlag hamnar under ett och sammatak.
Förlagshuset kommer att ingå i ett kulturprojekt, Leonardo daVinci, som stöds av EU. Flera liknande pilotprojekt runt om i Europakommer att ingå för att nya samarbetsformer ska få stödoch ges möjlighet att testa det senaste inom den tekniska utrustningen.
Att kunna hitta nya vägar ut till läsarna är nödvändigt.Kerstin Aronsson hoppas därför att Förlagshuset i framtiden,genom projektet ska klara att trycka sina böcker själva föratt kunna hålla kostnaderna nere.Anamma böcker är förlaget som
lyckats slåsig in på de stora jättarnas arena. Sedan starten 1991 har merän fyrtio titlar ges ut. Kerstin Aronsson slutade sitt arbetet somjurist och startade Anamma Böcker tillsammans med Annika Persson. Drivkraftenär glädjen att få ge ut bra litteratur som hon självtycker om. Litteratur som kanske aldrig hade nått den svenska bokmarknadenannars. Författarnamn som isländska Vígdís Grímsdottíroch engelska deckardrottningen Val McDermid har gett Anamma gott renommé.

På årets bokmässa har Anamma med sig nio av sina författare.
-Jag tror att det är jätte viktigt för oss att få ståmitt ibland läsarna, så att de får se oss och kan ge responspå böckerna och författarna. Att de stora förlageninte finns med på årets mässa tror hon bara är braför de små förlagen. Det bli lugnare men folket kommer ändåför att träffa författare och titta på montrarna.På mindre än sex år har KerstinAronsson varit med om att starta ett eget förlag, bildat NOFF, Nordiskaföreningen för mindre förlag, och lagt grunden till ett Förlagshusi Göteborg. Arbetsveckor på i genomsnitt 80 arbetstimmar hörinte till ovanligheten, men själv tycker hon att det har gåttalldeles för långsamt.
-Jag är nog otålig och vill få saker och ting gjorda, menjag har i alla fall haft semester i år! säger Kerstin Aronssonoch skrattar.
Med lite jävlar anamma kommer man långt, det är KerstinAronsson ett bevis för.


text och foto: INA LARSSON


 


Här kan du läsamer om Anamma Böcker