SVT SOM PUBLIC SERVICEFÖRETAG I DEN DIGITALA FRAMTIDEN

 
 

Den minnesgoda och tillräckligt gamla vet att Allan Larsson en gång i tiden var journalist på Aktuellt, när vi bara hade en enda TV-kanal i Sverige. Idag är han ordförande för den stora TV-koncernen. Den programpolicy som utvecklades av dåvarande kommunikationsministern Olof Palme när TV2 startades kan sammanfattas i begreppet "stimulerande tävlan" och gäller fortfarande, menar Allan Larsson.

- Det finns stor uppslutning inom SVT om att vår inriktning mot "public service" idag ses som en tillgång. Efter den stora kommersiella explosionen på 90-talet har det börjat växa fram ett nytt självförtroende.

Vad är då Public service? Den frågan har utretts av riksdagsman Anders Ljunggren (c). Begreppet har blivit mer mångfacetterat. I public service-TV betraktas publiken som uppdragsgivare. För den kommersiella TV:n är uppgiften att leverera publik till annonsörerna. Kravet på tillgänglighet är större för public service. Idag når SVT 99,8% av befolkningen. Kommersiell TV struntar i sändare som bara når glest befolkade områden.

- Kommersiella TV-kanaler köper ofta in billiga produktioner på den internationella marknaden, sa Allan Larsson. Public service-bolag har större krav på att producera egna program som når även mindre grupper av befolkningen. Det betyder att bolag som SVT skapar ett nationellt kitt i globaliseringens tidsålder. Public service-bolag bidrar till den nationella identiteten.

Den digitala tekniken omskapar både produktionen och distributionen och i Sverige startade verksamheten ett år efter England, som startade sin verksamhet 1998. Med digital teknik blir produktionen billigare, samtidigt som det finns utrymme för fler kanaler. Genom att det även blir enklare att överföra material mellan olika redaktioner i landet, menar Allan Larsson att den hierarkiska strukturen löses upp. Det blir närmare mellan centrum och periferi.

Programinnehållet kommer också att förändras med den digitala tekniken. Allan Larsson angav barn- och utbildningsprogram som exempel där man kan förutse nya former av interaktivitet. Men utöver detta? Vad händer med SVT när data, ljud och bild smälter samman i en gemensam teknik? Ska dagens tre företag SVT, Sveriges radio och Utbildningsradion slås ihop till ett gemensamt bolag?

Allan Larsson ville inte sia om detta, utan vill se vilka erfarenheter man kan få av utvecklingen i andra länder. En omorganisation är inte akut utan kan anstå tills vidare. Däremot oroar han sig för de stora kostnaderna för utsändningen av programmen med dagens analoga teknik. 15 procent av budgeten går till denna distribution. Vi bör sätta en bortre parentes för detta. Efter den parentesen kan vi kasta alla radio- och TV-apparater som har analoga mottagare.

/Christer Wigerfelt
25.10.2000

   
  TILLBAKA