OZONER FREONER
OCH FORSKARE

 

Forskare gräver inte alltid ner sig i skyttegravar och bombarderar varandra med hypoteser. De kan nå samförstånd. När det gäller ozonhålet och dess uppkomst fann forskarna två teorier att enas om. Hur gick det till? Det har Jan Nolin funderat på.

Ämnet var inte snävt, svarar forskaren Jan Nolin på frågan om varför han valde vetenskapsteori till sin disciplin. Vi träffas i institutionens biblioteket i den gamla redarvillan i centrala Göteborg.
-Ozonskiktet och den påföljande vetenskapliga debatten var intressant ur flera aspekter. Problemet var komplext och det blev med tiden föremål för en tvärvetenskaplig forskningsinsats., berättar Jan Nolin.


Överljudsplan och vattenånga

Allting har en början, när började diskussionen om ozonet?
- 1966 kom det första tecknen på att det fanns hot mot ozonskiktet. Men det var inte förrän 71 som det kom till offentlighetens kännedom. Då var det en atmosfärforskare som såg sambandet mellan hudcancer och en förtunning av ozonet. Denna teori byggde på överljudsplanens avgaser, de innehåller stora mängder vattenånga. Denna teori med vattenångan faller inför nya teorier.Eftersom planen var tvungna att flyga mycket högt upp kunde vattenångan bryta ner ozon och därigenom tunna ut ozonskiktet, säger Jan Nolin.
Industrin och ozonet

Under sjuttiotalet kom flera teorier om vad överljudsplanens avgaser skulle kunna ställa till med. Men forskarna får inte tid att behandla dessa teorier färdigt. För ett nytt hot dyker upp. Det är nu CFC-teorin får sitt intåg i debatten. Sprayburkar, kylskåp och luftkonditionering innehåller CFC. Innehållet är klorerade flourcarboner med molekyler som är extremt stabila. Rowland och Molina var två kemister som blev bekymrade över detta. Genom atomernas stabilitet kunde miljoner ton med farliga kemikalier föras upp till stratosfären. Högt där uppe fanns risken att dessa atomer skulle dela sig och börja förstöra ozonet.
För USAs politiker var detta ett stort problem. Den kemiska industri som tillverkade och använde dessa kemikalier var mäktig. Inkomsterna från kemiindustrin räknades i biljoner dollar. 1979 kom ändå förbudet mot sprayburkar innehållande CFC. Faran för ozonet var däremot långt ifrån över. 1985 visade produktionssiffrorna av kemikalierna en ökning av CFC produkter med 3% om året.
- Samma år skrevs ett internationellt avtal om en minskning av de farliga ämnena. Avtalet var svagt, dels beroende på att alltför få länder skriver på och dels på att forskningsläget blivit allt osäkrare, säger Jan Nolin.

Ozonhålets upptäckt

- Vid Halle Bay i Antarktis har ozonskiktet mätts sedan 1957. Den kraftiga minskningen av ozoner som uppmättes 1982, togs inte på allvar. Den brittiska forskningsgruppen vid Antarktis använde ett gammalt mätinstrument. Gruppen av forskare trodde helt enkelt att de nya värdena berodde på att mätinstrumentet var trasigt. En ny mätare beställdes och mätningarna fortsatte men värdena var så låga, uttunningen så kraftig, att forskarna inte vågade tro på dem, berättar Jan.
I New York Times november 1985 kunde intresserade läsare ta del av upptäckten av ozonhålet. Om läsarna blev övertygade så var fortfarande många forskare tveksamma till ozonhålet och mätningarna vid Halle Bay. Det behövdes mer mätningar för att forskarna skulle kunna vara riktigt säkra.
NASA:s satelliter började 1978 att plocka in information om ozonskiktet. Satelliten som användes för mätningarna av ozonet var från början inte konstruerad för detta. Så NASA:s forskarteam visste inte riktigt hur de skulle tolka datan de fick från satelliten.
- Resultaten diskuterades inte offentligt. Problemet diskuterades över kaffet. Det fanns en stor osäkerhet över siffrornas kvalité. Ovanan vid att behandla dessa mätningars resultat gjorde att många forskare kände sig dumma och generade. Eftersom forskare strävar efter att nå sanningen ville ingen publicera innan de kände sig helt säkra, menar Jan Nolin.

Konkurrerande teorier

I augusti 1986 är NASA-forskarna tillräckligt säkra och då bekräftas alla siffror från Halle Bay. Vad det betydde för forskarna är lätt att förstå. De gamla modellerna som tidigare använts vid studiet av atmosfären måste kritiskt granskas. Avståndet mellan de teoretiska modellerna och datan var för stor. Det var dags att tänka om. Hålets storlek visade på en snabbhet i nedbrytningen av ozonet som ingen forskare varit medveten om. Alla forskare var inte med på denna s.k. polara CFC-teori. De fanns de som hävdade att ozonförtunning var ett resultat av polarvindarna och inte av människans användande av farliga ämnen.
-Kontroversen kom att avgöras av Susan Solomon, en forskare som tog med sig en expedition till sydpolen för att försöka avgöra tvisten. På sydpolen arbetade man med flera olika mätmetoder. Allt för att undvika felaktigheter. Expeditionens resultat blev en seger för teorin om CFC farlighet. Mätningarna bevisade att det fanns mycket klordioxid vid polen, berättar Jan.

Ronald Reagans miljöinsats

Tvisten mellan de olika forskarna var inte över trots resultatet av mätningarna. Efter en del debatt om kvalitén på sammansättningen av expeditionen når till slut forskarvärlden en överenskommelse. Den polara CFC-teorin blir den dominerande.
Vetenskapsmännen blev överens men det tog lång tid för den politiska makten att komma fram till ett avtal som kunde begränsa användningen av de farliga ämnena.

Efter många möten som gav varierande resultat bl.a. beroende på att u-länderna var mycket skeptiska och länder med stora kemijättar drog ut på besluten. Ronald Reagan kom att spela en huvudroll i avskaffandet av CFC. Själv opererad mot hudcancer gav han sitt stöd till de miljögrupper som´ville förbjuda kemikalierna. Reagan var då inte direkt känd för sitt stora engemang i miljön. Som svar på miljöorganisationernas oro för de unika reedwoodträden fällde Reagan kommentaren" You know, a tree is a tree - how many moore do you need to look at".
På det internationella planet var mötet i Montreal i september 1987 viktigt. Där beslutades om en minskning av ozonförstörande kemikalier med 50% fram till 1999.

Förbrödringens psykologi.

Hur uppstod då konsensus kring ozonet?
-Det finns flera skäl till att forskarna till slut kunde komma överens. Detta med ozonet var nytt och okänt. Det innebar att det fanns en öppenhet för nya teorier. Ingen hann gräva ner sig i fastlåsta positioner.
Den kemiska industrin insåg att produkter som innehöll dessa kemikalier inte längre var kommersiella.

text och bild: BJÖRN ZETTERLING


Synpunkter? Skriv till oss | Innehåll