Svaga regioner behöver nationalstaten


Extra

Vem hade kunnat gissa för 20 år sedan att Serbien-Montenegro skulle vara en av storfavoriterna i Eurovision Song Contest? Och att tävlingen skulle avgöras genom att tittare från hela Europa ringer in och röstar på ett annat lands bidrag? Det är ett av många exempel på att samhällsutvecklingen hela tiden förändras och att omvärlden kommer närmare, eller har blivit mer påtaglig, för de flesta människor.

Vi kan uttrycka det som att vårt samhälle har blivit mer internationaliserat, med omfattande kontakter mellan människor, företag, organisationer, kommuner och regioner - över nationsgränserna. Samhällsförändringar av detta slag innebär också att förutsättningarna för politiskt styre ändras, och att statens starka ställning utmanas.

I samhällsförändringens kölvatten skvalpar en uppsjö av olika teorier och visioner om framtiden. En sådan är föreställningen om Óregionernas EuropaÓ, där regioner förväntas vara ekonomiskt framgångsrika, generera tillväxt och ingå i olika former av internationella nätverk och samarbeten. Verkligheten ser däremot inte ut riktigt så. Tvärtom finns det en tendens att svaga regioner med ekonomiska problem, utflyttning och nedläggning av företag ibland glöms bort i lyriska framtidsvisioner om regioner i Europa.

Tyvärr kan det få konsekvenser i form av att regionala och kommunala företrädare som inte känner igen sig i dessa idealbeskrivningar kanske väljer att blunda för den internationella utveckling som pågår. Eller i alla fall intar en mer passiv hållning som innebär att om man agerar är det framförallt som en reaktion på en situation som uppstått. Problemet är att man då missar chansen att själva kunna påverka varför, när och hur det vore lämpligt för den egna regionen eller kommunen att agera internationellt. Ett problem som inte minst berör de svenska regionerna och kommunerna.

Med tanke på de senaste årens regionreformer är det spännande att undersöka vilken grad av internationalisering som präglar en region som Västra Götalandsregionen. Kommuners och regioners internationalisering är att betrakta som en process, som består av en intern och en extern del. Det handlar inte bara om direkta externa kontakter över nationsgränserna, utan lika mycket om det arbete som görs internt, som att ta fram strategidokument, utbilda personal och att avsätta resurser. Rutger Lindahl och jag har (inom ramen för utvärderingen av den nya Västra Götalandsregionen) under fem års tid följt kommunernas och regionens internationaliseringsprocesser.

En sammanfattande bild är att Västra Götaland som helhet har en betydande potential när det gäller utveckling av internationellt samarbete, men att internationaliseringens form, innehåll och intensitet varierar stort mellan olika delar och sektorer. Inte minst är kommunerna, och relationen till regionen, viktiga. För kommunernas del är det generella mönstret att större kommuner med god ekonomi och högre andel tjänstesektor är mer internationaliserade än mindre landsbygdskommuner med sämre ekonomi.

Men det finns intressanta undantag där ett par kommuner av den senare sorten har en hög grad av internationalisering, tack vare ett starkt engagemang hos den politisk-administrativa ledningen, eller någon annan person i förvaltningen. Eldsjälarnas betydelse ska inte underskattas! Generellt sett är ledningens uttalade stöd av mycket stor vikt, liksom förmågan att integrera internationella frågor så att de inte ses som något specifikt utan genomsyrar hela verksamheten. För att hela Västra Götaland på ett bra sätt ska kunna hantera en internationaliserad omvärld finns det ett behov av att samordna resurser och stödja de delar och verksamheter som behöver vidareutvecklas och hitta fruktbara förhållningssätt.

Samhällets internationalisering berör Sverige på alla nivåer, och är inte något som är möjligt för politiska företrädare att välja bort. Det är en process som pågår vare sig vi vill det eller inte, och de viktiga besluten handlar därför snarare om hur dessa förändrade förutsättningar bör hanteras i den egna regionen eller kommunen. Här har såväl regionala som kommunala företrädare ett ansvar. Visionen om regionernas Europa kan verka avlägsen, men desto mer realistiskt är behovet av samarbete mellan olika politiska nivåer, inte minst i internationella frågor. Att staterna inte verkar försvinna i första taget är förmodligen tur för de flesta regioner i Europa och deras invånare - även om Västra Götalandsregionen, med Skara centralt placerat, förmodligen hade klarat konkurrensen i Eurovision Song Contest alldeles utmärkt.

2004.04.22


Extra
Extra Linda Berg är doktorand i statsvetenskap i Göteborg, med speciell inriktning på regionaliseringsfrågor.
 
alba avslöjar
 

ALBA.NU NR 3 2004

KRÖNIKA
Bild: Linda Berg
 
 
Att staterna inte verkar försvinna i första taget är förmodligen tur för de flesta regioner i Europa och deras invånare.