Hållbar tillväxt sker bäst på regional nivå
  AV PONTUS TALLBERG
 

En kraftfull regionalisering kan på bästa sätt tillvarata de olika regionernas olikheter. Den regionala nivån är den nivå där olika politikområden kan mötas på ett för medborgarna hanterbart sätt och uppfylla krav på närhet, ansvar och effektivitet.

Tillväxtpolitiken kommer att få ett ökat utrymme i den politiska debatten. Det pågår ett omfattande målarbete i alla län och regioner kring tillväxtfrågor. Tillväxten skall vara såväl långsiktig som ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar vilket ofta sammanfattas med begreppet "hållbar tillväxt". Begreppet måste dock definieras och göras meningsfullt om det ska ha förutsättningar att kunna bli operativt. Den regionala nivån är den nivå där detta bäst hanteras genom de möjligheter till samverkan som finns och bäst hanteras regionalt.

Regeringen har i uttalanden framhållit att landets regioner har olika förutsättningar och att varje regions egen utvecklingskraft tillvaratas bäst på regional nivå Frågan om en regionalisering borde därför vara okontroversiellt. Så är dock inte fallet eftersom staten dels förbehåller sig en rätt att bedöma regionernas egna planer dels genom att staten regionalt och lokalt saknar tydlig vilja att medverka i regional samordning.

Varför skulle inte staten, med nationell överblick och med starkare resurser, vara det effektivaste sättet att samordna politikområden regionalt. Lösningen på regionaliseringens problematik skulle i så fall vara att länsstyrelserna byggs ut och får en starkare roll. Det kan låta som en rimlig lösning i ett traditionellt centralstyrt land.

Sverige består i princip av ett antal regionala ekonomier och inte av ett enda sammanhängande ekonomiskt system som kan hantera en nationell näringslivspolitik. Samtidigt är de lokala/regionala ekonomierna mycket olikartade vad gäller arbetsmarknad, kommunikationer, utbildningsnivåer m.m vilket gör det omöjligt att utforma en nationell näringslivspolitik som kan passa alla delar av landet.

En modern ekonomi är också mycket komplex och kräver ett behov av samordning vilket kräver en mobilisering av alla regionala aktörer såväl offentliga som privata. Detta måste koordineras på en regional nivå av en aktör som har hög grad av regional legitimitet och en beslutskraft - rimligen ett folkvalt regionalt organ. En framgångsrik sammanhållen tillväxtpolitik utformas bäst genom att olika politikområden vägs samman på en nivå där ansvar, närhet och tydlighet kan möta de olika behoven.

Statlig politik innebär ofta stora systemlösningar med krav på likabehandling av medborgarna i hela landet.. Men bara det faktum att olikheterna i landet är stora gör att detta kräver en olikhet i de olika delarna av landet. Den regionala och lokala kunskapen är helt avgörande för att nationella mål om likvärdig service på ett antal områden ens ska kunna vara realistiskt.

En kraftfull regionalisering är nödvändig för att Sverige ska kunna utveckla varje regions egna fördelar men också en nödvändighet för att kunna öka den nationella politikens anpassningsförmåga i en komplex omvärld. Det är svårt att se varför staten har sådan tveksamhet inför en regionalisering i Sverige.

Någon måste ta samordningsuppdragen mellan olika politikområden - men nationellt går det inte.

2003.06.12

   
 
   
  Pontus Tallberg arbetar med omvärldsbevakning på Region Skåne.
   
 

 
 

Krönika - Pontus Tallberg
 

Sverige består i princip av ett antal regionala ekonomier och inte av ett enda sammanhängande ekonomiskt system som kan hantera en nationell näringslivspolitik.