- Malmö är en platt stad utan några naturliga avgränsningar. Man ska inte bygga murar i en tid då murar rivs. I Malmö är man främst malmöbo, inte invånare i någon speciell stadsdel. Percy Liedholms negativa attityd till stadsdelsnämnds-
reformen var inte representativ för debatten.
 

Kvällen den 22 januari arrangerade Göteborgs kommun en debatt på Stadsteatern. Den hölls i samband med konferensen "Demokrati i storstad" till vilken inbjudits stadsdelspolitiker och -tjänstemän från Göteborg, Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Så gott som alla deltagare var överens om stadsdelsnämndernas (eller bydelsrådens) förträfflighet när det gäller att föra besluten närmare dem som berörs av dem. Agneta Granberg, kommunalråd från Göteborg ville visserligen inte ha en återgång till det tidigare centrala styret, men tyckte att "en fyra, fem enheter" kunde vara lagom.
Hela kvällen kom därför mer att präglas av frågan om hur det lokala styret ska utformas för att fungera som bäst. Först ut var Oslos Rune Gerhardssen, socialdemokratisk bydelsrådsleder, han lovprisade den norska demokratin och ville poängtera vikten av att ta steget fullt ut när det gäller lokalt självstyre. Det måste därför vara självklart med direktval.

Direktval självklart
- Det är viktigt med direktval för att legitimera makten. Idag handlar det för oss inte i första hand om att ifrågasätta systemet, utan om hur vi ska stärka visionen om ett levande folkstyre.
Jytte Iuel, (sf), strukturudvalget i Köpenhamn, höll med honom och berättade att Oslo varit en stor inspirationskälla vid införandet av bydelsråd i Köpenhamn.
- Att ha samma fördelning av förtroendevalda som i kommunalvalet är dumt. Bydelarna ska styras med den representation som gäller i bydelen. Det är även viktigt att man inte kan sitta som förtroendevald både i bydelen och i Köpenhamn centralt.

Öppna möten?
Oppositionsborgarrådet Jan Björklund (fp) från Stockholm sade att det var viktigt att beslut tas av någon som "känner till det som det beslutas om". Han nämnde också de försök med öppna möten som gjorts i Stockholm vilka även Oslos representant talade sig varm för.
När det sedan blev SDN-delegationens ordförande i Göteborg, Lars Johanssons (s) tur blev han tvungen att försvara beslutet att inte ha öppna möten i Göteborg.
- I Stockholm har det kommit det 50-60 personer till stadsdelsnämndernas möten under försöksåret. Då fungerar det bättre i Göteborg. Vi har offentliga möten före fullmäktige. På ett möte i Torslanda kom 600 personer till ett budgetmöte.
Han fick också medhåll av Agneta Granberg (m), kommunalråd i Göteborg.
- Jag kan inte förstå att det är någon poäng att sitta där och lyssna.
- Samtidigt är människor naturligtvis oroliga i besparingstider och vill bevaka sina intressen.

Slutenhet ett hot mot lokaldemokratin
Rädsla för att viktiga debatter skulle föras någon annan stans än på möten berördes också, men den avfärdades av dem som har erfarenhet från öppen verksamhet.
Många argument för framfördes och de flesta ansåg att frågan om direkta val till stadsdelsnämnden tydligt hängde ihop med frågan om öppna möten:
- Jag är starkt kritisk mot göteborgsmodellen. I Oslo har vi en timme före varje möte för frågor. Dessutom är kontakterna med organisationslivet viktigt. Bydelssystemet kan inte överleva i slutenhet, sade Rune Gerhardssen.

Överblick är en politikers skyldighet
Jan Björklund, Stockholm fyllde i med:
- En dialog med väljarna är viktig. Man ska stå till svars inför dem som man fattar beslut om.
­ Det är en politikers skyldighet att försvara långsiktiga intressen gentemot kortsiktiga. Det är viktigt att man kan tydliggöra de moraliska konflikter som kan finnas inbyggda här.
- Om man överför en stor del av trygghetssektorn till stadsdelsnämnderna är nyckeln till framgång att sammanträdena är öppna.
Miljöpartiets representant Anders Törnblad från Malmö ansåg att det är självklart att man som politiker måste stå till svars direkt inför sina väljare.
Lars Johansson var ändå orolig över att det skulle vara svårt att ha annan majoritet i stadsdelsstyret jämfört med det centrala kommunala styret. Han menade att det skulle kunna medföra svåra lojalitetskonflikter men bemöttes direkt av Rune Gerhardssen.
- Varför ska man inte kunna ha olika politisk majoritet i bydelarna? Det är inte konstigare än att ha olika styre i kommunerna jämfört med riksdagen.

Partipolitikens upplösning?
Jytte Iuel påpekade också en viktig poäng med direktval kontra centralt delegerad makt.
- Direktvalen är viktiga därför att partipolitiken blir mindre viktig. Lokala listor kan få stor betydelse för att få aktiva medborgare.
Lars Johanssons svar på detta var:
- Val ska vara kopplade till beskattningsrätten. Olika politisk majoritet på de olika nivåerna kan ge upphov till lojalitetskonflikter.
- En annan modell förutsätter att alla ställer upp på den behovsstyrda resursfördelningsmodellen.
Anmärkningsvärd i sammanhanget var ändå moderate Percy Liedholms kommentar i slutminuterna "ska det nu vara stadsdelsnämnder, ska det naturligtvis vara med direktval."


Fem frågor till Lars Johansson (s) och en debatt med Jan Björklund (fp)
Tillbaka till innehållssidan
| Har du egna synpunkter?