NUTS(Nomenclature des Unités Territoriales Statistique)

     EU:s system för regionindelning

  Medlemskap i EU förutsätter att medlemsstaterna anpassar sin administrativa struktur på ett sådant sätt att den passa in i EU:s regionalpolitiska ramar. Grunderna för denna anpassning ligger i NUTS-klassificeringssystemet. NUTS är förkortning för Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques - nomenklatur för territoriella enheter för statistik.

  NUTS-indelningen är ett sätt för EU att få ett likartat underlag för insamlandet av statistik. Denna skall i sin tur ligga till grund för EU:s regionalpolitik.
En av de grundläggande tankarna med NUTS-indelningen är att utjämna den ekonomiska levnadsstandarden mellan EU:s regioner. En annan är att man inom EU vill tillbaka till den "logiska geografin". De tidigare logiska regioner i Europa som hölls samman av gemensam handel och kultur bröts delvis upp av statsbildningen. Detta har skapat ologiska kommunikationssamband med följande resursspill och onödiga påfrestningar på naturen.

  Regioner som egentligen ligger väl så centralt som centralmakten i ett land, blir genom gränsdragningen för staten placerade ute i periferin. Skåne är ett exempel.
Det finns tre NUTS-nivåer. NUTS 1 är den högsta och anses mindre viktig. I flera nationer existerar den inte över huvud taget.
NUTS 2 kallas basregion och är den nivå som anses viktigast. Det är denna typ av region man talar om i Sverige när man diskuterar regioner och det är på den nivån EU försöker analysera och lösa regionala och nationella problem.

  NUTS 3 motsvaras i Sverige av län och används enbart vid riktade punktinsatser.
NUTS-systemet används främst för insamlandet, bearbetandet och harmoniseringen av EU:s regionala statistik, för utförandet av socio-ekonomiska analyser av tillståndet i regionerna samt för att ligga till grund för EU:s regionalpolitik.

 

text: PER NILSSON
bild: HENRIK LANGE


[TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING]