Vad är en region?

Region? Det vet väl alla vad det är? Nej, helt självklart är det inte. Hur begreppet tolkas är starkt beroende av vem som gör det. En intressant sak är att definitionerna som givits i uppslagsverk förändrats. Den politiska tolkningen dök inte upp förrän i verk utgivna 1994 eller senare.

Vanligaste definitionen i ordböcker och uppslagsverk:
region: område, trakt, zon, bälte, sfär, rymd

  National Encyklopedien, 1994:
Region (lat. régio 'läge', 'trakt', 'landskap', eg. 'riktning', av régo 'rikta', 'styra', 'leda'): term som i sin allmänna betydelse avser ett geografiskt område. i administrativa sammanhang betecknar en region vanligen en nivå mellan centralmakten och lokalsamhället, men den kan även avse ett transnationellt område (t.ex. Baskien, som har rötter både i Spanien och Frankrike). För termens vetenskapliga betydelse inom geografiämnet måste åtskillnad göras mellan homogena regioner och funktionella eller centrerade regioner. De förra betecknar områden som i ett eller flera avseenden visar stor inre likformighet men samtidigt klart skiljer sig från omgivande områden. De senare är områden som hålls samman genom starka inre samband (t.ex. en lokal arbetsmarknad, en tätort med pendlingsomland eller ett kommersiellt centrum med kundomland). Jfr > kulturområde, > regional identitet, > regionalism
 
 

  geografisk definition:
region: plats
 

  Europarådets definition:
Region, den största territoriella/administrativa enheten inom nationalstaten.
 

  Etnologen Sven B Ek:
Region: ett område som kännetecknas av vissa karaktäristika som skiljer det från andra. Antingen detta område bestäms utifrån geologiska eller ekonomiska likheter är det underförstått att gränserna får sättas av betraktaren och att de har en operativ funktion. Det är dessutom acceptabelt att med politiska medel försöka skapa en region.... den regionala politiken är till sin karaktär framtidsinriktad.
 

 

text &research: SIRI REUTERSTRAND
illustration: HENRIK LANGE[TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING]