Tankar om staden och framtiden

[051201] I staden vimlar det av människor, många är i rörelse, andra uppehåller sig en stund på någon av stadens alla platser. Ytterligare andra tycks ha gjort någon del av det offentliga rummet till sitt egen; de givna mötesplatserna, favoritbänken, det där hörnet som rundas varje dag på väg till och från jobbet eller det där stället man alltid stannar till vid för att blicka ut över kanalen, gågatan, hamnen, eller vad det nu är. Vissa platser i staden, eller till och med hela delar av staden, kan kännas som ens egna, som om de vore en del av ens person och ens person en del av dem. Mina platser är inte de samma som någon annans platser; den stadsdel du kan sedan barnsben kan för mig vara en blind fläck. Kanske är det just de här skillnaderna i upplevelsen av staden och dess många platser och rum som skapar kontraster och öppnar upp för nya möjligheter, både till förändring och förnyelse men även till bevaring.

Vad som är viktigt i utformningen av staden – vad som är bra arkitektur, stadsplanering, nybyggnation och så vidare – är en fråga med många olika svar, beroende på vem du frågar. Och vem är det då som ska tillfrågas? Experterna? Eller folket i staden? Att alla ska komma till tals kan te sig som en ren omöjlighet – kanske är inte ens alla intresserade av att tycka någonting. Men möjligheterna bör finnas där; möjligheten att uttrycka sin åsikt, möjligheten att påverka, möjligheten att förändra, möjligheten till en dialog mellan beslutsfattarna och folket i staden. Ett rent önsketänkande från min sida vore att det fanns ett mer etablerat och större forum för diskussioner kring staden och framtiden, med plats för alla, oavsett ålder, kön, klass och nationalitet. Hur detta forum skulle kunna se ut är svårt att konkretisera, men jag tänker mig att både samhället i stort och dess medborgare har ett ansvar vad det gäller att få till stånd en såväl visionsfylld som verklighetsförankrad diskussion kring stadens utveckling. Hur vill vi att staden ska se ut och fungera? Vilka funktioner har de olika delarna och platserna i staden? Vad vill vi förändra eller utveckla vidare? Och vad kan jag, som enskild individ, göra för att vara en del av processen?

Media har en roll i byggandet av ett forum för diskussion och utveckling av staden, men den delen skulle kunna vara betydligt större. Dels skulle det vara möjligt att föra fler diskussioner om staden och framtiden i media och dels skulle de diskussionerna kunna föras på fler nivåer; ge plats åt tankar åt visioner och önsketänkande, klagomål och beröm, förändringar av alla de slag och en chans för var och en att komma till tals. Kanske är denna idé en ren utopi, kanske är jag ensam om att anse detta vara av betydelse – någon skulle kanske hävda att ett sådant här forum redan existerar, en annan att det inte är intressant eller ens möjligt i verkligheten. Men tillåt mig ändå att tänka fritt och låta idéfröna gro. Visst diskuteras staden i media – på kultursidorna och i debattartiklar exempelvis – men jag tror att många fler har åsikter och idéer, sådant som skulle kunna komma till nytta om det bara kom fram. Det här grundar sig på min tro – eller kanske snarare min vilja att tro – att vi, alla människor, är viktiga bitar i det stora samhällspusslet. Alltså, stadens utformning, utveckling, förändring och liv handlar kanske mer om politik – allas delaktighet i samhället, utnyttjande av de demokratiska rättigheterna och så vidare – och ambitionen att föra öppna och inbjudande samtal kring detta, än vad det handlar om rent fysiska förändringar, eller icke-förändringar, av staden.
Således har politikerna en annan del i det tilltänkta forumet för en demokratisk och visionär stadsutveckling. Visst, Stadsbyggnadskontoret har utställningar och annonser kring nybyggnationer, förändringar av plaster eller byggnader etc. och det är bra, mycket bra. Men kanske skulle man kunna göra mer än då?

Hur många känner egentligen till hur den här processen ser ut, hur många vet ens om att det överhuvudtaget finns chanser att påverka? Inte alltför många skulle jag vilja påstå. Kan man nå fler? Ja, det är jag helt övertygad om – men det kräver en viss grad av nytänkande. De som inte läser tidningen till exempel, eller de som inte kan svenska eller saknar tillgång till internet – hur kan man nå dem? De som uppfattar stadsplanering och stadsbyggnad som något de inte kan påverka – hur ska man väcka deras intresse? Jag tror att frågorna kring staden och framtiden, som är många, måste komma fram mer, på många olika sätt och på vitt skilda platser, för att få liv i såväl stadsplanerare som stadens invånare. Så som vi fullkomligt översköljs av information av olika slag i dagens samhälle krävs det mer än en notis i tidningen för att folk ska få upp ögonen. Varför inte föra in staden i skolundervisningen mer? På gymnasiets Samhällsprogram, med inriktning kultur, finns det en kurs som heter just Staden och framtiden. Det var när jag läste den kursen som mitt intresse kring de här frågorna vaknade – kanske skulle många fler skolungdomars intresse för staden kunna väckas?

Säkerligen är jag inte ensam om att önska mig ett bredare forum för diskussioner om staden och framtiden. Säkerligen är jag inte heller ensam om att, trots många idéer, inte riktigt ha en konkret bild av hur detta forum skulle se ut och hur det bäst skapas. Men, det behöver inte vara en anledning till att inte försöka att skapa ett sådant forum. Och det är definitivt ingen inte en anledning till att kasta visionerna, luta sig tillbaka i soffan och tänka ”jag kan ändå inte påverka någonting”.

Stadens framtid kan man endast spekulera om. För varje år växer många städer i storlek, vad det gäller invånarantal, och för varje år förändras staden. Nya byggnader tillkommer, andra försvinner, nya platser inrättas, andra tycks ödeläggas och ytterligare andra omdanas och ges nya funktioner. Platser som inbjuder – eller motverkar – till möten, platser som erbjuder vila eller folk i rörelse, platser för olika aktivitetsutövanden och arrangemang, platser som upprör och berör, skrämmer eller lockar. Staden har många olika möjligheter, liksom dess invånare nyttjar staden och dess olika platser på många olika sätt. Vilken är din favoritplats? Vad tycker du är viktigt i din stadsdel för att du ska trivas? Vilka platser känner du dig otrygg eller främmande inför? Avsaknaden av ett enda svar, som skulle kunna stå för stadens alla invånare, på frågor av det här slaget kan tyckas utgöra ett oöverkomligt hinder – det är omöjligt att tillfredsställa alla. Visst är det så, men är det inte just därför ett forum för samtal kring dessa frågor är av största betydelse? En chans att vara med och påverka tror jag kan ge en människa lika mycket som själva förändringen i sig – det viktiga är inte alltid att det blir precis som man vill, utan att man i alla fall fått uttrycka sin vilja. Och att den lyssnas till, lika mycket som någon annans.

Så, staden och framtiden är ett tema väl värt att uppmärksamma – jag gör det gärna, och hoppas att det finns många med mig.

▪ Rebecca Liedman
Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: