Koppla samman kultur och hälsa

[071213] Människan i västvärlden får det materiellt bättre och bättre, trots det ökar ohälsan i världen – en ”hälsans paradox”. I det ligger en utmaning och närmast en skyldighet att ta vara på dessa insikter och fördjupa våra kunskaper inom området.

Alltfler studier och iakttagelser pekar på att det finns ett klart samband mellan delaktighet i kulturlivet och välbefinnande. Behovet av en kulturellt rik miljö både i förebyggande och terapeutiskt syfte inom vården är väl dokumenterad och har rönt stort intresse även inom läkemedelsindustrin. Vetenskapligt högt rankade tidskrifter som Science ocn Nature har skrivit om området. Inom EU förväntas de integrativa inslagen i vården arbetas in i nya anvisningar.

Sverige har jämsides med USA, Storbritannien och Kanada kommit en bit på väg. Vi har framsynta politiker och mångåriga erfarenheter av tvärvetenskapliga centrumbildningar på en rad områden. Vi har en universitetsstruktur som omfattar såväl medicin som vård och hälsa inom samma fakultet, Sahlgrenska akademin, vilket är om inte unikt så i alla fall ovanligt i världen. Det skapar en bas för gränsöverskridande forskning.

Intresset för att skapa ett centrum för kultur och hälsa är mycket stort, på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vid ett seminarium i april 2007 i samband med Vetenskapsfestivalen diskuterades sambandet mellan de båda begreppen och en rad förhoppningar fanns för bildandet av ett sådant centrum hos såväl politiker som forskare.

Centrumet ska arbeta regionalt, nationellt och internationellt och har till syfte att initiera och driva tvärvetenskaplig forskning, i samverkan med andra aktörer inom området – vad gäller både tillämpningar och utveckling av ny kunskap. Den vetenskapliga höjden garanteras av ett internationellt rådgivande organ och centrumet kommer att vara väl synligt genom seminarieserier och workshops, liksom genom internationella symposier. Inte minst närheten till universitetets ”Jonsereds Herrgård” är en stor tillgång i sammanhanget.

På sikt kommer flera professurer, gästforskare, doktorander och en stipendieverksamhet för exempelvis examensarbeten och andra former av kunskapsöverföring knytas till centrumet. Göteborg och Västra Götaland har sällsynt goda förutsättningar att ta en tätposition redan från start. Självklart ska detta Centrum vara närvarande på internet och en presentation förbereds.

▪ Gunnar Bjursell

Foto Gunnar Bjursell

Gunnar Bjursell är professor vid Göteborg universitet och tillhör den första generationens forskare som klonade mänskliga gener. I Göteborgsregionen byggde han upp biotekniken på såväl universitetet som Chalmers.Han har arbetat som konsult åt AstraZeneca och är uppfinnare till läkemedel som nu finns i Biovitrums utvecklingsprogram. Han är initiatitagare till den internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg och ordförande i projektgruppen för Kultur och hälsa.

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: