Så kan hyresrätten utvecklas

[080612] Sedan Alliansregeringen tillträdde har Bostadspolitiken i Sverige förändrats på ett sätt, som varit till nackdel för landets hyresgäster. Det är alldeles klart att regeringen prioriterar ägandet, bostadsrätt och egnahem, före hyresboendet. Det kommer så småningom också ett förslag om ägarlägenheter.

Regeringen började med att avskaffa investeringsbidraget till små och billiga lägenheter samt att slopa räntebidragen till hyreshus. Villaägarnas och bostadsrättsinnehavarnas avdrag för sina räntekostnader finns dock kvar. Därav kan man dra slutsatsen att avdrag är bra men bidrag är dåligt. Orättvisorna mellan de olika upplåtelseformerna ökar. Effekten av slopat stöd blir att det byggs allt färre hyresrätter. I många kommuner pågår dessutom utförsäljning av allmännyttiga bostäder för fullt. Vidare har man ändrat målet för bostadspolitiken från tidigare Alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar till den skrivning, som återfinns i budgetpropositionen 2007/2008 …långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven… Man skulle kunna säga att omsorgen om individen har ersatts av omsorgen om marknaden.

Den 18 april lämnade utredningen om allmännyttans villkor sitt betänkande ”EU, allmännyttan och hyrorna”. Jag ska inte återge allt som utredaren föreslår men ett par saker är ändå värt att lyfta fram. Dels föreslår utredningen att allmännyttans hyresnormerande roll ska slopas, dels vill man införa ett efterfrågepåslag. Det senare innebär i korthet att i områden där efterfrågan på lägenheter är stor så ska man kunna höja hyran årligen till dess efterfrågan har planat ut. Om förslagen blir verklighet kommer det att leda till rejäla hyreshöjningar. Med detta i åtanke känns rubriken i allra högsta grad relevant.

Jag tror emellertid att det går att utveckla hyresrätten, inte genom att höja hyrorna och låta markanden styra utan genom ett grundligt och klokt arbete med fokus på en trygg hyresmarkand och med hyresgästerna i centrum. Boendet är ju centralt i de flesta människors liv och därför måste vi också fundera över hur vi ska kunna engagera fler i att skapa morgondagens boende. Hyresrätten är nödvändig för att vi ska ha en fungerande bostadsmarkand likaväl som en fungerande arbetsmarknad. Låt mig ge några exempel på hur vi i Hyresgästföreningen vill utveckla hyresrätten.

För det första: Vi måste ha rättvisa ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna.
Vi menar att hyresrätten är ekonomiskt missgynnad av staten. En villaägare eller bostadsrättsinnehavare kan göra ett ränteavdrag på 30 % av sin räntekostnad och vi tycker att det bör införas en liknande möjlighet för hyresgäster genom att göra 25 % av hyran avdragsgill. Vi tycker också det är dags att införa skattefria underhålls- och investeringsfonder för hyresfastigheter. Miljonprogrammet står inför stora upprustningar och det här skulle vara ett första steg för att underlätta den upprustningen. Vidare menar vi att man ska sänka skatten på självförvaltning inom hyresboendet. Tänk tanken att en villaägare skulle betala en extra skatt för att han/hon själv sköter underhållet av sitt hus och sin tomt. Vi anser också att fastighetsskatten på hyresrätter ska slopas.

För det andra: Vi måste öka integrationen
Jag tror att det är alldeles nödvändigt att vi snabbt agerar för att bryta segregationen. Här måste alla goda krafter till. En av många lösningar är att bygga blandat. Där det finns få hyresrätter måste det byggas fler och där det finns många hyresrätter bör man komplettera med villor och bostadsrätter. Samtidigt måste man naturligtvis komplettera med daghemsplatser, skolor kulturellt utbud, goda kommunikationer etc det vill säga allt som krävs för ett bra boende och som kännetecknar ett bra samhälle.

För det tredje: Vi måste börja samarbeta över gränserna
Det behöver byggas avsevärt fler hyresrätter i Sverige. Jag tror att vi måste skapa någon form av partnerskap mellan byggindustrin, byggherrar, kommunerna, staten och inte minst hyresmarknadens parter. Sitter vi i varsin hörna och väntar på att någon annan ska göra saker så lär vi få vänta. Staten kan t ex bidra med investeringsbidrag och kreditgarantier, kommunerna med rimliga mark- och exploateringskostnader. Hyresmarknadens parter erbjuder trygga villkor för hyresgäster och hyresvärdar bl.a genom ett tryggt och rättvist hyressättningssystem.

För det fjärde: Vi måste tänka långsiktigt
Bostaden är inte en köp, slit och slängvara. Bostadshus ska stå i bortåt 100 år. Då krävs det eftertanke vid byggandet liksom det krävs stabila och trygga villkor för såväl hyresgäster som fastighetsägare. Hyresrätten är öppen för alla och man behöver inte sätta sig i skuld för att ha råd med en kontantinsats. Genom rätten att bo kvar, det s.k besittningsskyddet, har hyresgästen trygghet i sitt boende. Det finns risk för att besittningsskyddet urholkas och kanske rentav försvinner om en del av det som presenteras i det betänkande jag nämnde inledningsvis blir verklighet. En hyresrätt är lätt att säga upp eller byta om det är så att jobb, utbildning eller annat gör att man måste byta bostadsort. Vi menar också att hyran även fortsättningsvis ska sättas med bruksvärdet som grund och att det ska finnas ett ordentligt hyrestak.

Slutligen, för det femte: Vi vill ha ett flexibelt boende med hyresgästinflytande
Precis som en villaägare och en bostadsrättsinnehavare ska också en hyresgäst ha möjlighet att välja vilken standard han/hon vill ha i sin lägenhet. BOFLEX, framtaget av hyresgäströrelsen, är ett system som garanterar hyresgästen ett stort individuellt inflytande över boendekvalitet och service. Självförvaltning bör vara ett naturligt inslag för dem som så önskar. Jag tror också att det är bra om en hyresvärd kan hjälpa sina hyresgäster med vissa saker som de har svårt för att utföra själva, någon form av s k fixartjänster.

För mig är hyresrätten framtidens boende och det är alldeles uppenbart att hyresrätten kan utvecklas men det kräver intresse och vilja från en lång rad aktörer. Jag har här redogjort för ett urval tankar om vad vi inom hyresgästföreningen gärna vill vara med och realisera.

▪ Sven Carlsson

Sven Carlsson är ordförande i Hyresgästföreningen Region Västra Sverige och i den internationella hyresgästfederationen.

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: