Brev till Angereds lokalpolitiker

[110609] Från Föreningen Mötesplats Hammarkullen, Angered den 3 mars 2011

Vi har läst SDN Angered – Budget 2011 och har förstått att en av era ledstjärnor för hur ni vill gå tillväga i stadsdelen är att ”åstadkomma största möjliga delaktighet/medskapande för invånarna i både planerandet och genomförandet av olika aktiviteter”. Vi har också förstått att ni är måna om att, i enlighet med ”Vision Angered med tillväxtperspektiv”, fokusera på tillväxt genom skapandet av nya mötesplatser.

Det gläder oss också att ni ”ska verka för en meningsfull och positiv miljö för invånarna i stadsdelen” och verka proaktivt, ”genom att erbjuda meningsfulla och positiva alternativ”. Detta ligger också oss varmt om hjärtat, och vi tror att vi har både idéer och resurser som kunde vara av stor betydelse för förverkligandet av dessa idéer.

Situation Hammarkullen – behovsanalys
Under 2010 förändrades det sociala klimatet för oss som bor i Hammarkullen. Torget blev en mer och mer hotfull plats, rapporter om överfall och rån kom ibland flera gånger i veckan och från skola och fritidsgård fick vi veta att barn och unga är rädda, otrygga. I Hammarkullenätverket fick vi genom närpolis och personal på Mixgården veta att kriminella gäng för första gången fått fäste i Hammarkullen, genom rekryteringen av några av områdets ungdomar. På öppna förskolan på torget pratade personalen om ökat våld och drogförsäljning alldeles utanför deras fönster.

Polariseringen mellan unga och gamla, olika etniska grupper och inte minst mellan män och kvinnor blir allt mer tydlig. Många kvinnor spenderar hela dagarna i hemmet. Många av männen spenderar stora delar av dagarna på torget.

Istället för att låta den växande otryggheten och kriminaliteten ta ett grepp om vårt område ville vi tänka kreativt för att bryta den negativa spiralen. Hammarkullen har tidigare kännetecknats av en stor föreningstäthet där mångfalden har varit berikande. Vi ville återskapa tron på Hammarkullen som en attraktiv stadsdel. En plats att bo på, en plats att känna sig hemma på, för alla grupper. Vår vision blev att starta en mötesplats, mitt i vårt centrum. Som kunde förändra torgbilden, och som kunde få vara plats där fördomar får utmanas och nya möten ta form. Vår vision blev ett café, ett annorlunda café.

Vision – utmana och förebygga
Till grund för den otrygghet som intensifierats under 2010 ser vi ett ökat främlingsskap mellan människor i Hammarkullen. Våra sammanhang är ofta dåligt integrerade. Istället möts vi utifrån våra åldersgrupper, etniska grupper eller kön. Detta leder till okunskap, skapar fördomar och motsättningar vilket i sin tur leder till diskriminering och utanförskap. På torget, som har varit ett centrum även för den kriminalitet som tagit fart, har unga män dominerat bilden. Yngre ungdomar har dragits in i detta utan skydd från närvarande vuxna. Dessutom har det länge saknats ett café, en plats där människor från alla åldrar och ursprung kan vara.

Vår vision bygger på några konkreta övertygelser:
• Genom ett café som har funktionen mötesplats, där folk genom kulturella aktiviteter och utbyten blir synliga för varandra, tror vi att främlingsskapet kan minska.

• Genom att ha mötesplatsen på torget, och på så sätt få ökad närvaro av vuxna, inte minst kvinnor, vill vi öka transparensen och tryggheten och därigenom minska kriminaliteten.

• Genom positiva aktiviteter vill vi göra Hammarkullen till en attraktiv plats där man vill vara och väcka intresset för Hammarkullen för folk i övriga stadsdelar.

• Genom att anställa långtidsarbetslösa för driften av Caféet vill vi skapa sysselsättning och på så sätt öka folkhälsan i vårt område.

Konkretisering
Den 24:e januari hade vi öppet hus för hela Hammarkullen. Uppskattningsvis var det 200 människor som tittade in, delade med sig av sina förhoppningar och idéer gällande caféet som vi i det skedet trodde hade fått fäste även i stadsdelens budget. När vi utvärderade öppet hus insåg vi att det finns höga och positiva förväntningar på initiativet. Med hjälp av medborgarnas förslag påbörjade vi sedan en konkret plan på hur idén skulle förverkligas. Här följer en sammanfattning.

Vi har som mål att ha en verksamhet som är öppen sju dagar i veckan. Genom att ha öppet även fredag till söndag blir vi en verksamhet som erbjuder ett positivt alternativ för sysselsättning. Idag är de platser som skulle kunna vara neutrala mötesplatser såsom pizzerian på Hammarkulletorget dominerat av män med samma etniska ursprung.

Genom tydligt profilerade och riktade aktiviteter vill vi verka för att en större mångfald kommer till torget, får plats, blir sedda och får syn på varandra. Indirekt leder detta till att torget blir mer välbesökt och tryggt. För att få dit olika målgrupper vill vi ha en väl organiserad verksamhet, där vi särskilt kommer att jobba på att få dit kvinnor i olika åldrar. Genom den tidigare områdeschefen Elly Samuelsson fick vi tillträde till ”Parkleken”, det röda huset på torget som fram till årsskiftet nyttjades av öppna förskolan. Då denna lokal har två stora rum finns goda möjligheter för att ha en organiserad verksamhet vid sidan av, och i kombination med Caféverksamheten.

Det ena rummet blir i vår planering ett utpräglat café, med runda bord, stolar och soffor. Vi vill där ha ett utbud som varieras genom den kulturella bredd vi har i personalen (se under resurser, Cafégrupp). Vi vill också ha olika teman olika veckor, (t ex Somalisk vecka, där man ställer ut konst, hantverk och foton, serverar typiskt somaliskt fika och eventuellt lyssnar på somalisk musik eller har uppträdanden) och därigenom låta olika etniska grupper och deras matkulturer bli synliggjorda. Vi vill ha väggarna tillgängliga för lokala konstnärer och vi vill låta fixarna från Mixgården vara involverade i upprustning av begagnade möbler och ommålning av lokalerna.

I det andra rummet vill vi ha en väl organiserad verksamhet och vi vill gärna lägga ut en del av tiden på entreprenad för områdets entreprenörer, föreningar och för kommunal verksamhet. Genom att ha kulturkvällar, utställningar och liveakter vill vi att den mångfald och rikedom som vår mångkulturella stadsdel representerar ska avspeglas i Hammarkullens kulturliv. Detta skulle i praktiken kunna innebära alltifrån barngympa till filmvisning och poesikvällar. För att få dit kvinnor skulle vi kunna låta Individ och Familj ha exempelvis verksamhet för familjestödsprogram såsom Funktionell Familjeterapi, Family Check Up, De otroliga åren och Tonårs-cope i lokalen, eller handarbetstillfällen. Här skulle man också kunna låta representanter från förvaltningen sammanträda och genom caféet förse med lunch eller tilltugg.

Resurser
Föreningen Mötesplats Hammarkullen
Föreningen är en självständig arbetsgrupp som jobbar med konkretiseringen av visionen ovan. Föreningen agerar självständigt men har Hammarkullenätverket som bollplank och stöd. I föreningen finns ett tiotal lokalt förankrade medlemmar som alla är beredda att gå in med ett stort ideellt engagemang för att förverkliga idén.

Cafégrupp
Genom Kjell Madsen, samordnare i Trappa Upp, Arbete och sysselsättning i Angered, har vi kommit i kontakt med en grupp med tio kvinnor från olika nationaliteter, bosatta i Hammarkullen eller Hjällbo som under hösten har gått en kurs som kombinerat SFI med en ABF-kurs i att starta och driva café. Sedan årsskiftet har de varit inställda på att samarbeta med oss för att förverkliga visionen om mötesplatsen i Hammarkullen.

Mixgården
Genom fritidsledaren Pelusa (Norberto Cornaglia) som jobbar på Mixgården och som är engagerad i Hammarkullenätverket får vi en naturlig ingång till att samarbeta med ungdomarna på Mixgården. Genom att involvera ungdomarna, och då särskilt Fixarna i renovering av lokal och restaurering av begagnade möbler så får vi dels mycket praktisk hjälp, men också ett lokalt förankrat engagemang för lokalen hos områdets unga.

Centrum för Urbana Studier
Lasse Fryk, socionomutbildningen och Jenny Stenberg, Chalmers Arkitektutbildning, har båda varit involverade och vill med sina studenter och praktikanter bidra med idéer och resurser.

Hammarkullenätverket
Deltagarna i Hammarkullenätverket, vilket är politiskt och religiöst obundet, är ett bollplank och ett stöd i förverkligandet av idén.

Medborgare i Hammarkullen
Under öppet hus visade många besökare ett intresse att engagera sig ideellt.

Vi behöver
Lokal: Först och främst behöver vi få bekräftat att vi får lov att använda lokalen på torget som vi sedan årsskiftet har haft nyckel och fri tillgång till. Det var också i den lokalen som vi hade öppet hus för Hammarkullens medborgare den 24:e januari. Vi behöver också få ett ekonomiskt stöd för betalningen av hyran.

Projektledartjänst: För att organisera uppstarten samt få igång och leda verksamheten behöver vi en tjänst på minst 80% första året och 50% andra året. De ideella krafter vi har är goda och många, men det behövs någon som samordnar och leder arbetet. Vi behöver en anställning för detta.

Utrustning för ett kontor: För förverkligandet av visionen behövs ett kontor upprustat med dator, skrivare och telefon.

Kök: Vi behöver ett tillskott för att bygga om kök i enlighet med livsmedelsverkets krav.

Som avslutning vill vi förmedla att vi har positiva förhoppningar på ett gott samarbete med nämnd och förvaltning. Särskilt då vi i Budgeten förstått att förvaltningens ambition är att möta de behov som medborgarna själva identifierar, att man i arbetet måste utgå ifrån det som invånarna vill ha och kan påverka för att det ska bli attraktivt, samt att det inte är avhängigt vem som gör det – bara det blir gjort .

Liksom ni vill vi att ”Angered ska utvecklas till att utgöra en attraktiv och långsiktigt hållbar del av Göteborgsregionen, där de boende och verksamhetsidkare inom olika branscher känner stolthet och framtidstro ”. Vi tror att detta är ett steg i det ledet.

Kontaktperson:
Magdalena Djurachkovitch

Vad hände sedan?
Idag, tre månader efter att skrivelsen skickats till stadsdelens politiker, har inte mycket hänt i det kommunala maskineriet. Verksamheten är säkrad över sommaren. Om föreningen kan få en lokal för en längre tid finns det utrymme för viss bemanning. [Red]

▪ Magdalena Djurachkovitch

Öppet Hus.
Öppet Hus under årets karneval i Hammarkullen.

Foto på Magdalena Djurachkovitch
Magdalena Djurachkovitch formulerade skrivelsen.

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: