Frågan om regiontyp måste komma före svaret

[121108] Den administrativa regionens framtid har diskuterats under en längre tid. Diskussionen har handlat om vem som ska göra vad. Svaret på frågan om regionens framtid är ”det beror på…” Det beror på vad vi anser att den regionala nivån ska vara ansvarig för. När denna diskussion förs gällande regional utveckling glöms ofta medborgarperspektivet bort – det bör handla om att minska den regionala röran.

Mats Sjöstrands översyn av den statliga regionala nivån läggs fram i december i år. Redan vid Regionforskarkonferensen som arrangerades 1-2 februari i år vid Karlstads universitet sa Mats Sjöstrand att länsstyrelser kan slås ihop och bli större (Värmlands Folkblad). När det gäller regionsammanslagningar så beskrev Sjöstrand redan i september att processen hade fått ”pyspunka” (SvD 29 november 2011). En del aktörer i processen säger att den har stannat av, att ”vem som ska göra vad” är en icke-fråga att detta är redan färdigutredd. Det är här vi är idag.

Det beror dock på vem som tillfrågas. Ovanstående diskussion kan sägas stå för den nationella nivån. När regionala och lokala aktörer tillfrågas har ainte regionförstoringsfrågan avstannat, bara saktat ned. Man behöver bara se till den nuvarande diskussionen om regionförstoring i södra Sverige med en möjlig sammanslagning av Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skånes län (Sydsvenskan 2011). Vad som efterfrågas är tydligare riktlinjer. Dessa riktlinjer inkluderar ”vem som ska göra vad”. Det är riktigt att den regionala kartan och uppgiftsfördelning är två skilda frågor men den tidigare är beroende av den senare.

En av de frågor som berörs är regional utveckling. Kanske inte frågan om regional utveckling i sig, utan vilken aktör som bör vara huvudansvarig för detta viktiga politikområde. Idag ligger huvudansvaret hos länsstyrelsen, regionfullmäktige eller ett samverkansorgan beroende på vilken typ av ”region” länet är. Vi har vad som kan beskrivas som en regional röra (se Stegmann McCallion 2008 för en diskussion om den regionala röran).

Det är i denna kontext den nuvarande diskussionen om Region Värmlands vara eller icke vara bör placeras. Då sammanslagningen med Västra Götaland inte blev av så har Region Värmlands framtid diskuterats i olika forum och vi kan läsa olika politikers utspel i frågan i regional media (NWT 2012). Egentligen är detta en diskussion som inte bara gäller Region Värmland, det är en diskussion som bör föras utifrån ett tydligare medborgarperspektiv. Det ska vara lätt för medborgarna att kunna se vilken regional aktör som är ansvarig för de beslut som fattas, jämför regional utvecklingspolitik med till exempel hälsa- och sjukvård. Frågan om den regionala nivåns roll när det gäller regional utvecklingspolitik bör därför lyftas och förtydligas.

Region, regionkommun eller ja vad? Frågan borde istället vara varför? Varför förs regionförstoringsdiskussionen? Vad handlar den om? Vad bör den handla om? Ur ett regionalt utvecklingsperspektiv bör diskussionen föras utifrån ”vem som ska fatta besluten”-perspektivet. Det handlar om enkelhet i ansvarsutkrävande. Ska denna vem vara en folkvald församling eller inte? När denna fråga är beslutad kan diskussionen föras om storlek och geografi då även dessa aspekter spelar roll när det gäller ansvarsutkrävande och inte minst för att minska den regionala röran.

Referenser:
Johnsson, J. (2011) ”Dags att lägga ner Region Värmland?” Debattartikel av Philip Johnsson (S) i Värmlands Folkblad publicerad 6 september 2011 http://www.vf.se/asikter/debatt/dags-att-lagga-ner-region-varmland
Landstinget i Kalmar Län (2011) pressmeddelande ”Ja till avsiktsförklaring för regionbildning i södra Sverige” http://www.ltkalmar.se/lttemplates/NewsPage____24057.aspx
NWT (2012a) ”Det blir inga storregioner” publicerad 2 februari, uppdaterad 3 februari http://nwt.se/karlstad/article1049138.ece
NWT (2012b) ”Larsson (M) vill lägga ner Region Värmland” artikel i Nya Wermlands Tidning publicerad 8 juni 2012 http://www.vf.se/nyheter/allman/larsson-m-vill-lagga-ner-region-varmland
Stegmann McCallion, M. (2008) ”Tidying Up? ‘EU’ropean Regionalization and the Swedish ‘Regional Mess’”, Regional Studies, Vol. 42.4, pp 579–592, när det gäller en definition av den regionala röran se sida 580.
SvD (2011) ”Regionfrågan har avstannat” publicerad 29 september 2011 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/regionfragan-har-avstannat_6510228.svd
Sydsvenskan (2011) ”Ja till storregion i söder” publicerad 21 december 2011 http://www.sydsvenskan.se/sverige/ja-till-storregion-i-soder/
Värmlands Folkblad (2012) ”Regionfrågan: Utredare slår ihop länsstyrelser”, publicerad 3 februari 2012 http://www.vf.se/nyheter/karlstad/regionfragan-utredare-slar-ihop-lansstyrelser

▪ Malin Stegmann

Malin StegmannMalin Stegmann är verksam vid Karlstad universitet.

 

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: