Är EU-opinionen på väg upp?

[150301] VinjettbildDen svenska opinionen om EU följer ungefär samma utveckling som EU-arbetet självt. När När EU-arbetet går trögt sviktar opinionen i Sverige. Men ett långvarigt opinionsfall har nu bromsats.

I Europabarometern finns en fråga om vi har en positiv, neutral eller negativ bild av EU. Strax före greklandskrisen pendlade de positiva i spannet 45–52 procent, räknat på den samlade befolkningen inom EU. Sedan började de positiva svikta för att hamna på 30 procent våren 2013. Främst är det i de drabbade länderna i södra Europa där stödet fallit mest. Hösten 2013 kunde man se en svag ökning av stödet.

Under året fram till 2013 ökade den positiva opinionen i Belgien med 5 procent, vilket kanske inte förvånar med tanke på att en stor del av unionens verksamhet är förlagd till landet. Mer överraskande är kanske att samma uppgång skett i landet som fortfarande tror att det är en världsmakt, Storbritannien. Opinionen i Sverige ligger ungefär på balanspunkten.

SOM-institutet gör kompletterande undersökningar till Europabarometern, som vår inställning till om vi för gå ur eller stanna kvar i EU, förtroende för EU-kommissionen och EU-parlamentet, eller om vi ska gå med i eurosamarbetet eller inte. Alla opinionskurvor 2010 till 2013 uppvisar i stort sett samma mönster – först ett förtroendefall för EU-verksamheterna, sedan en svag uppgång. Enda tydliga avvikelsen gäller förtroendet för euron, som inledningsvis föll än tydligare.

Hur ser förtroendet för EU ut inom olika samhällsgrupper i Sverige? År 2013 var det något fler män än kvinnor som var positiva. Sett till ålder är gruppen 16–29 år de mest positiva medan de äldsta är mest negativa. Sett till utbildning ser man en fallande skala från högutbildad till lågutbildad. Folk på landsbygd är mer negativa än de i storstad, liksom för den politiska skalan från vänster till höger. Enda undantaget är Sverigedemokraterna som intar ungefär samma position som Vänstersympatisörer.

SOM-undersökningen studerar även hur vi bedömer medlemskapets konsekvenser. Positiva omdömen får brottsbekämpning, miljöpolitik, företagsklimat och möjlighet att påverka i EU. Negativt upplevs den sociala tryggheten, jordbruket, den personliga integriteten och invandringspolitiken. Sören Holmberg, som ansvarar för undersökningen, anser att den visar att sysselsättningen och ekonomin påverkas mindre negativt av det svenska medlemskapet år 2013 än året dessförinnan. Hans slutkläm blir att våra uppfattningar om EU främst är kopplad till hur ekonomin påverkas.

▪ Christer Wigerfelt

Här hittar du texter om SOM-undersökningen 2013

BokomslagLäst i SOM-undersökningen 2014

SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Medier) är knutet till Göteborgs universitet. Man samlar årligen sedan 1986 in opinionsvindar bland svenskarna i olika samhällsfrågor. Här presenteras varje månad svenskens attityd i någon fråga vi funnit intressant. Redovisningen baseras på frågor som ställdes under hösten 2013. Ibland studeras svaren till en viss fråga under flera år, vilket gör det möjligt att utläsa trender av olika slag.

Tidigare texter:
Feb: Svenskarna och civilsamhället
Jan: SD:s sympatisörer?
Dec: Dödsdans med reklam-TV
Nov: Läsandet av e-böcker
Okt: Hur styr din oro?
Sep: Vad betyder partiledaren?
Aug: Varningsflagg för SOM?
Juli: Konsten att mäta

Texter 2013/2014:
(se länken ovan)

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: