Religiös skugga över Amerika

[080425] Frågan om rätten för personer av samma kön att ingå äktenskap har blivit riktigt segsliten. I regeringen finns en klar majoritet för förslaget, men det finns också ett motstånd som inte låter sig övervinnas med vanlig demokratisk argumentation eftersom det är religiöst förankrat och bygger på Bibelns utsagor om vad äktenskapet är, en förening mellan man och kvinna. Detta är det kristdemokratiska partiets hållning, och den låter sig inte ändras.

Frågan är om de övriga regeringspartierna helt enkelt kommer att köra över kristdemokraterna och ta risken av en regeringskris, eller om kristdemokraterna kommer att acceptera att förlora mot regeringsmajoriteten men ändå stanna kvar i regeringen. Hur inflammerad den här frågan är framgick med stor tydlighet för några veckor sedan, då den kristdemokratiske riksdagsmannen Lennart Sacrédeus varnade för att samkönade äktenskap skulle kunna bli det första steget på en väg utför, som kunde leda till att också äktenskap mellan människa och djur eller mellan vuxna och barn skulle bli tillåtna. Denna bisarra argumentation är hämtad från den kristna högern i USA, som använder den inte bara för att söka förhindra att könsneutral äktenskapslagstiftning införs, utan också för att den ska avskaffas i de delstater där den finns.

Den amerikanska debatten om könsneutrala äktenskap beskrivs i journalisten och författaren Chris Hedges bok Amerikanska fascister, där han granskar den kristna högerns bredspektrala ideologiska, sociala och kulturella offensiv mot det som man uppfattar som ett förfallet samhälle, präglat av ”sekulär humanism”, i princip det arv från upplysningen som fastslår alla människors lika värde och rättigheterna att yttra sig fritt och fritt välja livsstil, religion och politisk åskådning. Till den sekulära humanismen räknas förstås också övertygelsen om att världen är begriplig och beskrivbar med vetenskapliga metoder, och att den naturvetenskapligt baserade världsbilden är den som rimligen bör läras ut till barnen i skolan och på vilken bedömningar och beslut i samhället bör vila.

Att den kristna högern i USA engagerar sig för att utmönstra den naturvetenskapliga världsbilden från skolundervisningen är ju väl känt, det gäller framför allt berättelsen om världens uppkomst i den stora ursmällen Big Bang och i än högre grad den darwinistiska berättelsen om arternas uppkomst. Båda strider ju radikalt mot den bibliska förklaringsmodellen med en skapande gud som vid en viss tidpunkt tar beslut om att göra en värld, och sedan att sätta in en människa som sin avbild i denna värld, den så kallade kreationistiska hållningen, där det senaste inslaget är ”intelligent design”, med den bärande tanken att livsformernas komplexitet är så hög att det inte finns utrymme för den att utvecklas under de villkor som utvecklingslärans föreställning om naturligt urval och naturlig selektion som drivkrafter förutsätter.

Man försöker alltså komma åt utvecklingsläran genom att påpeka dess vetenskapliga orimlighet, vilket är ett viktigt drag i den kristna högerns strategi, att avvisa naturvetenskapen är omöjligt, den är ju så uppenbart förbunden med samhällsutvecklingen på alla tänkbara områden, inte minst teknik och medicin, och även den kristna högerns mest kreationistiska företrädare flyger på sina resor och uppsöker sjukvården när de blir sjuka.

Den pseudovetenskapliga hållningen kräver en annan typ av respekt än ett renodlat fundamentalistiskt förnekande av vetenskapen, den har etablerat en väg in i skolorna, där en fundamentalistisk kristen undervisning är förbjuden, men där den kreationistiska berättelsen om den intelligenta designen mer och mer bereds utrymme på bekostnad av den naturvetenskapliga utvecklingsteorin. Den kristna högern har också systematiskt börjat bygga upp lärosäten för högre utbildning, det blir alltså mer och mer möjligt och mer och mer vanligt att unga amerikaner går igenom hela sin utbildning på konfessionella utbildningsinstitutioner där det betraktas som en självklar sanning att människan finns till följd av ett övernaturligt ingripande, liksom att den geologiska tidsskalan är alldeles för lång och bygger på en feltolkning av vilka spår t ex syndafloden lämnade efter sig.

Att den kristna högern vunnit stort inflytande i USA är ju inte alls obekant, inte heller att USA:s president har starka band till rörelsen och tveklöst delar dess uppfattning om att det pågår ett heligt krig, där kristna och muslimer står mot varandra, och där det inte alls är en ideologisk metafor när kriget i Irak beskrivs som ett korståg, utan en helt konkret uppfattning. Irakkriget och vad som egentligen drev fram det ägnas en del uppmärksamhet i Hedges bok, konstigt vore det ju annars. Han tar upp hur oljeindustrin som George W Bush har stark anknytning till var en aktör som låg bakom kriget, detta är ju nu också väl känt, det intressanta här är hur olje- och vapenindustrins intressen förenas med den kristna retoriken och uppfattningen om islam som en hednisk och hotfull religion och tillsammans med det incitament som ”kriget mot terrorismen” efter den 11 september innebar ledde till beslutet att anfalla Irak, trots att FN:s vapeninspektörer visat att de famösa ”vapnen för massförstörelse” helt enkelt inte fanns. I Irak har en betydande del av den amerikanska krigföringen övertagits av privata arméer, som på uppdrag och kontrakt agerar i landet med diverse bevaknings- och ordningsuppgifter, som också innefattar rena krigshandlingar men utanför arméns disciplinära ordning och ansvar (sådant det nu är med den saken). ”Ägaren” till den största av dessa legoarméer, Blackwater, hör till den kristna högern, och står nära presidenten och vicepresidenten.

Den övertygelse om de kristna organisationernas värde för landet socialt sett som finns hos den politiska ledningen gör också att mer och mer välfärdsresurser, som pengar för sociala hjälpinsatser, kanaliseras till dessa organisationer istället för till delstaternas eller städernas socialbudgetar. I sin tur leder det till nedrustning (från en ofta redan mycket låg nivå) av de sociala insatser som kan göras i statlig, delstatlig eller kommunal regi. De som behöver olika former av hjälp försätts i situationer där de måste acceptera religiöst motiverade villkor för att få den. Utbildningssystem och välfärdssystem som är centrala för det man brukar betrakta som ett utvecklat samhälle blir alltså i växande utsträckning angelägenheter för den kristna högerns verksamhet och kommer att ingå i dess offensiv för en dominerande position i det amerikanska samhället.

Som framgår av bokens titel stannar inte Chris Hedges vid att beskriva den kristna högerns framväxt, ställning och ambitioner, han betraktar den som en fascistisk strömning, men alla de implikationer det har för uppfattningen om människovärde och världsbild. Att kalla en rörelse fascistisk är en tung anklagelse, vilket Hedges naturligtvis är medveten om, han väljer därför att inleda boken med ett kapitel där han citerar Umberto Ecos definitioner av vad som utmärker fascismen, (eller ”urfascismen”, som det står i Ecos text). Bland annat finns här en traditionskult baserad på föreställningen om att världen en gång för alla är förklarad, det finns en yttersta sanning att förhålla sig till, och lärdomen kan därför inte i egentlig mening gå framåt, den kommer i stället att handla om hur man om och om igen ska tolka den stora sanningens centrala budskap. Här finns handlingsdyrkan, och den kristna högern i USA är verkligen inriktad på aktion och ingripande, det gäller både i fråga om enskilda människors liv och om statens affärer. Vidare menar Eco, uppkommer fascism ur en samhällelig frustration, och Hedges ser hur medelklassen den växande arbetslöshetens USA upplever sig hotad av de delar av befolkningen som övergivits av både näringslivet som flyttat produktionen till låglöneländer och samhället som mer och mer minskat på välfärdsbudgeten och inte längre tar några initiativ annat än skattesänkningar för att skapa incitament till mer arbete, några arbetsmarknadspolitiska program i stil med t ex Roosevelts New Deal förekommer inte. För människor som känner sin sociala identitet hotad blir den mytiska nationaliteten ett grundläggande värde, att vara amerikan blir tillsammans med att vara kristen en identitet som särskiljer och ställer en framför andra. ”Anhängarna måste känna sig förödmjukade av sina fienders uppseendeväckande rikedom och makt” skriver Eco. Och för Hedges avspeglas detta i hur många amerikaner ser på de rika oljeproducerande länderna, där människorna dessutom kan främmandegöras och betraktas som ovärdiga genom sin ”hedniska religion”.

Det är en oerhört deprimerande bild av det amerikanska samhället som framträder i Hedges bok. Det är ju inte så att det kristna högern samlar en majoritet av amerikanerna bakom sig, men den gruppering som har den mest aggressiva framtoningen och de mest utpräglade dominansanspråken, de så kallade dominionisterna, har enligt Hegdes cirka tolv procent av befolkningen med sig. Man har alltså också en stor andel mycket inflytelserika anhängare, med presidenten i spetsen, och man arbetar målinriktat för att ta över mer och mer av utbildningsväsendet. Ett problem för framtiden är att även de politiker som nu framträder som tänkbara blivande presidenter aktar sig för att stöta sig med den kristna högern.

En paradfråga för den kristna högern är abortmotståndet. Starka röster inom rörelsen vill helt förbjuda aborter som inte är strikt medicinskt motiverade, alltså där graviditeten på något sätt innebär ett direkt hot mot kvinnans liv. Alltmer högljutt hörs kraven på dödsstraff för läkare som utför aborter. Och abortfrågan är uppenbarligen besvärande för de blivande presidentkandidaterna, de har svårt att hantera det motstånd som också är representativt för en stor del av väljarna, som kan tänkas gå och rösta just med hur kandidaterna ställer sig i abortfrågan som motiv för hur de lägger sina röster. I ett land där ungefär hälften av de röstberättigade inte röstar kan en mangrann aktion från den kristna högern fälla avgörandet, om inte i presidentvalet så i delstats- och kommunalval. Så har redan skett på många håll.

Abortfrågans betydelse i amerikansk politik kan inte förklaras utifrån dess egen vikt. Det rör sig om symbolpolitik, där omsorgen om det ofödda livet egentligen handlar om att upprätthåla en patriarkalisk samhällsordning, grundad på föreställningar hämtade från västasiatiska klansamhällen för tretusen år sedan, och som bildar det gemensamma mönstret för de så kallade ökenreligionerna, judendom, kristendom och islam. Det paradoxala förhållandet råder alltså, att den kritik som från USA riktas mot islamsk fundamentalism är driven av en kristen fundamentalism och att båda har ett gemensamt ursprung i samhällen där kontrollen över reproduktionen var essentiell för att hålla klanens sammanhållning och maktordning intakt samtidigt som förhållandet mellan klaner reglerades genom reproduktiva allianser, alltså planerade äktenskap. Och, givetvis, måste sådana äktenskap vara mellan man och kvinna. Lennart Sacrédeus skulle inte några problem med äktenskapssynen i det abrahamitiska fårvallarsamhället. Problemet är att han vill att den ska vara likadan här och nu.

Chris Hedges gör världen en tjänst genom sin bok, USA:s ställning som dominerande supermakt innebär att det angår alla vilka det är som har någonting att säga till om när det gäller hur USA styrs och agerar i världspolitiken. För att bara ta ett exempel så är inte växthuseffekten något som den kristna högern anser att man behöver oroa sig för. Gud har lovat skydda sina trogna, och skulle det vara hans vilja att temperaturen på jorden stiger, så är det ingenting människan ska motsätta sig. De som förtjänar att räddas kommer också att räddas. Det säger sig självt att en president som har denna typ av övertygelse utgör en fara både för sitt eget land och för världen. Just nu fästs mycket uppmärksamhet kring vem av Hillary Clinton och Barack Obama som blir demokraternas presidentkandidat. På något sätt tas det för givet att den som vinner också kommer att vinna presidentvalet. Båda har uttalat sig för att USA ska börja vidta åtgärder för att minska växthusgasutsläppen. Men det kan mycket väl tänkas att McCain vinner valet, och då kan både växthusgasutsläppen och ”det heliga” kriget fortsätta länge än.

▪ Christian Swalander

Bokomslag
Chris Hedges
Amerikanska fascister
Den kistna högern på frammarsch
Övers Hans O Sjöström
Ordfront 2008

Christian Swalander är verksam vid Global Studies i Göteborg.

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: