Ett spöke under radarn

[140428] VinjettbildVi närmar oss EU-valet och intresset bör väl åtminstone stiga något fram tills dess. SOM-institutet har pejlat opinionen sedan 1989. Men på bara ett år kan strömningar ha dolts under mätradarn.

Egentligen finns inte särskilt mycket som talar för några större svängningar i inställningen till EU, den har varit ganska stabil. Frida Vernersdotter har kommenterat den senaste mätningen 2012 som presenterades i juni förra året. Hon klassar in EU-opinionen i fem grupper som skapar det forskarna kallar en EU-trappa:

Integrationsivrare utgörs av personer som svarat att de är för ett svenskt medlemskap i EU, att de vill att Sverige ska arbeta för att EU ska utvecklas till ett Europas förenta stater, och som inte svarat att de vill att Sverige ska gå ur EU.

Status quo består av personer som ställer sig positiva till eller är likgiltiga inför det svenska medlemskapet i EU samtidigt som de uttrycker en förändringsovilja angående fördjupad integration och utträde ur unionen.

EU-skeptiker består av personer som är emot det svenska medlemskapet i EU, men inte vill att Sverige ska lämna unionen.

EU-avvisare består av personer  som är emot det svenska medlemskapet och vill att Sverige ska lämna unionen och inte vill ha fördjupad integration.

Likgiltiga består av personer som placerat sig i mitten på skalan eller valt svarsalternativet ”ingen uppfattning” på frågor i SOM-undersökningen.

Senaste SOM-rapporten redovisar mätningarna från de tre senaste åren, 2010–2012. Trots att opinionen varit tämligen stabil, blir resultatet ändå ett sjunkande förtroende för EU. Integrationsivrarna har minskat från 12 till 9 procent. Störst är gruppen Status quo, som ligger på strax över 50 procent.

Bland integrationsivrarna är åldersgruppen 16–29 år den klart minsta. Det bådar inte gott för denna opinion om inte något händer som stärker denna ståndpunkt. Den ekonomiska krisen för euron kastar givetvis en svart skugga över opinionerna i samtliga grupper. Var du bor har också betydelse. Ju större samhälle, desto fler integrationsivrare.

Den EU-trappa som Frida Vernersdotter presenterar återspeglar även vår inställning till demokratin i Sverige. Ju mer positiv du är till EU, desto mer nöjd är du med den svenska demokratin. Här öppnar sig för ett fenomen som inte går att se i det slag av opinionsmätning som görs här. Sverigedemokraterna framstår i andra undersökningar mer kritiska till den svenska demokratin. Motsvarande gäller för andra EU-länder, inte minst efter den senaste ekonomiska krisen. Det betyder att Den bruna mattan seglar under radarn. Men den kommer att uppmärksammas i andra sammanhang. EU-valet kan bli en riktig rysare.

▪ Christer Wigerfelt

BokomslagLäst i SOM-undersökningen

SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Medier) är knutet till Göteborgs universitet. Man samlar årligen sedan 1986 in opinionsvindar bland svenskarna i olika samhällsfrågor. Här presenteras varje månad svenskens attityd i någon fråga vi funnit intressant. Svaren baseras på frågor som ställdes under hösten 2012. Ibland studeras svaren till en viss fråga under flera år, vilket gör det möjligt att utläsa trender av olika slag.

Tidigare texter:
Juli:
På väg bli rumsrena?
Augusti:
Demokratins spelregler förändras?
September:
En bil är inte bara en bil
Oktober:
Myndigheter och politiker i pardans
November:
EU-skepsis blandad med tillförsikt
December:
Ökat intresse för våra internetvanor
Januari:
Våra alkoholvanor förändras
Februari:
Biblioteket i våra hjärtan
Mars:
Från statusnalle till socialt verktyg
April:
Staden och kulturen

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: