Replik: Bryta kränkande och diskriminerande strukturer är inget särintresse

Vinjettbild

[200131] Svar till Susanne Dodillet som skrev om Pedagogiska och specialpedagogiska institutionen vid Göteborgs Universitets HBTQ-diplomering, den 12 januari 2020. Det Susanne Dodillet gör med sina invändningar i sin debattartikel är inget nytt för oss. I alla tider har ökad kunskap och synliggörande av HBTQ-frågor motarbetats, även av personer som säger sig värna om yttrandefrihet, allas lika värde och människors frihet.

Tyvärr brister Dodillet i sin kunskap om West Prides verksamhet och väljer medvetet att skapa en bristfällig berättelse som förvanskar såväl Göteborgs Universitets intention och svartmålar West Prides arbete. Dodillet väljer också att angripa West Prides ordförande och tillika skådespelaren Tasso Stafilidis både genom att kritisera föreställningen Kärlekens Pris samt genom att förvränga sanningen referera till hur processarbetet med HBTQ-diplomeringen har sett ut.

Givetvis har Dodillet sin fulla frihet att tycka vad hon vill, i detta svaret bemöter vi de angrepp och osanningar som Dodillet riktar mot West Pride och Tasso Stafilidis.

  1. För det första förminskar Dodillet West Prides verksamhet genom att beskriva vår festival som ”arran3gören av stadens årliga prideparad”. West Pride är Sveriges största Pridefestival som inte tar inträde där programutbud och festivalplatser är öppna och gratis för besökarna. West Pride är också den enda Pridefestivalen i Norden och en av få i Europa som bedriver verksamhet året runt.  Verksamheten arbetar med att sprida information och kunskap kring HBTQ-frågor och HBTQ-personers livssituation, bland annat genom att utbilda och processleda HBTQ-diplomeringar. Vi gör det på skolor för elever och personal och på arbetsplatser (såväl offentliga som privatägda verksamheter) för personal och ledningsgrupper.
  1. HBTQ-diplomeringen i sig är ingen vetenskaplig utbildning. Det är Dodillet som slår in öppna dörrar genom att angripa formen för ett processarbete som ska leda till förändring. West Prides HBTQ-diplomeringar går ut på att processleda förändringsarbetet genom att initiera samtal och diskussioner i arbetsgrupper som ska resultera i en egen skapad handlingsplan. Detta har påpekats vid flera tillfällen men Dodillet verkar ha missat det varje gång. ”Det är ni som är experterna här och det är ni som kan er verksamhet. Vi är här för att ge er verktyg och uppslag för att uppnå era uppsatta mål så att ni kan uppfylla de krav som ställs i lagstiftningen, såväl för er som anställda och för studenterna.”
  1. Föreställningen Kärlekens Pris faller inte Dodillet i smaken och den måste ha varit så trist att Dodillet missat flera delar av föreställningen som lyfter upp positiva berättelser och erfarenheter som till exempel första kärleken, när Johan fick hjälp och samtalet med Elsa. Föreställningens dramaturgi med berättelser och vittnesmål från olika delar av världen varvade med sånger av Vysostkij och Brel, bygger på att just kunna ge en känslomässig beröring för hur situationen ser ut för HBTQ-personer runt om i världen men också personliga erfarenheter och hedersförtryck med möjlighet till reflektion och empati. Över 80 000 personer har sett föreställningen, de flesta högstadie- och gymnasieelever som efter föreställningen alltid får medverka i en frågestund med frågelåda. Dodillet menar också att ”Pjäsen är lättsam så till vida att den har ett budskap som alla kan hålla med om.” Här kan vi upplysa Dodillet om att så inte är fallet. Det är inte helt ovanligt att det framförs hot och homofobiskt hat av personer som hellre skulle vilja se alla HBTQ-personer döda än levande. Även när sådant framförs väljer West Pride att ta debatten direkt, för det finns fortfarande de som balanserar på en skör tråd och det handla om liv och död.
  1. West Pride har, likt många andra organisationer, sammanställt en lista med HBTQ-begrepp för att erbjuda en förståelse för dem. Listan presenteras och förklaras alltid på följande sätt: ”Tänk på att detta inte är att likställa med Svenska Akademiens ordlista, att ha för att slå någon i huvudet med. Det här är en ordlista som hjälper er att förstå de olika HBTQ-begreppen som kan ha olika betydelse för olika personer som använder begrepp för att definiera sig själv. Därför finns också läsanvisningar om vad som upplevs som okej eller inte, av definitionerna och vad som kan uppfattas som kränkande.” Att detta skulle vara ett sätt för West Pride att förmedla sin ”världsbild” med ”tvärsäkra ställningstaganden”, begränsa ”balanserade definitioner” eller ”reproducera West Prides värderingar” är Dodillets eget påfund, alternativt en grov förvanskning av varför ordlistan delas ut och hur den används.
  1. Dodillet har tagit del av HBTQ-diplomeringen med en från början mycket kritisk och ifrågasättande inställning. Detta har framgått med största tydlighet i den öppna och även enskilda dialogen. Men att inte ge det hela en chans och sedan undanhålla information för att stärka sin falska verklighetsbild av vad West Pride gör är förkastligt. Varför nämner inte Dodillet alla dokument som delades ut? Ett av två dokument som delades ut vid den inledande workshopen är en lista med ett urval på de lagstiftningsreformer som genomförts i Sverige sedan 1944 då kriminaliseringen av homosexualitet avskaffades.
  1. Som Dodillet mycket riktigt påpekar är ”Pinkwashing” något som inskränker HBTQ-communityns frihet och begränsar även West Prides verksamhet. Därför har West Pride sedan 2010 arbetat medvetet för att motverka all form av Pinkwashing. Det är kanske här Dodillet rör till det ordentligt när hon å ena sidan hänvisar till ett ideologiskt-politiskt pridenätverk som vill verka sekteristiskt och exkluderande, samtidigt som hon kritiserar Göteborgs universitet. West Pride motverkar Pinkwashing på flera olika sätt men främst och mest effektivt genom att sprida kunskap och erbjuda HBTQ-kompetens i utbyte mot samarbeten och partnerskap. West Pride kräver HBTQ-kompetens av alla som blir partner med festivalen. Att då anklaga Göteborgs universitet att bidra till Pinkwashing när universitetet i olika omgångar bjudit in till kompetenshöjande seminarier och annan programverksamhet, så som de närmare 300 seminarierna, debatterna och föreläsningarna under festivalens genomförande, är ytterligare bevis på att sjunka lågt. Kompetenshöjande åtgärder motverkar Pinkwashing, inte tvärtom. Och Pedagogiska och specialpedagogiska institutionens HBTQ-diplomering ett ytterligare bevis för detta samtidigt som institutionen tar sitt ansvar fullt ut för att uppfylla de krav som ställs upp i lagstiftning och i måldokument samt riktlinjer från Göteborgs universitet.
  1. Dodillet väljer medvetet även att förvanska West Prides budskap i processledningen och det som Dodillet skriver kring befintlig kompetens är något West Pride lyft upp från dag ett. ”På den här institutionen har ni fantastisk expertis som ni ska använda i ert fortsatta arbete. Ni besitter kompetenser vilket många andra arbetsplatser skulle drömma om att ha.” Och det är det centrala i en handlingsplan som HBTQ-diplomeringen ska resultera i. West Pride är med och processleder initierandet av att systematisera likabehandlingsarbetet men när handlingsplanen finns på plats ska det verkliga och djupgående arbetet fortsätta att bedrivas av institutionens personal. Det här är starten på ett långsiktigt och medvetet arbete. Men det är bra att Dodillet trots sin fräna kritik ser något positivt genom att upprepa det som West Pride påpekat vid ett flertal tillfällen.
  1. Dodillet kritiserar också ställningstaganden i resonemanget om lämpligheten att vara till exempel homofob (kan likställas med antisemit, islamofob, afrofob etc.) och samtidigt stå bakom Göteborgs Universitets värdegrund och innebörden av likabehandlingslagen samt Diskrimineringslagen. Ska vi tolka Dodillets ifrågasättande som att hon själv tycker att det är förenligt med sin arbetsgivares värdegrund och gällande lagstiftning att vara homofob, bara det inte utövas på arbetsplatsen? Rasism och HBTQ-hat uppstår knappast enbart i en kontext i människors privatliv som inte lyser igenom i yrkeslivet, då det i grunden handlar om människors värde och värdighet. Vi är tydliga i vår ståndpunkt om att dessa två diametralt skilda livsuppfattningar om människors värde och rättigheter kan vara förenliga. Och nej, den akademiska friheten är inte tillräcklig som värdegrund, det visar vår historia och det fastslår såväl universiteten som lagstiftningen. Att hänvisa till att det blivit tystare och att personer tystats när frågor om likabehandling lyfts upp på bordet borde kanske också väcka tankar om behovet av öppna samtal. Vid ett par tillfällen diskuterades diskrimineringslagens utformande och lagen fastslår att det inte går att använda en diskrimineringsgrund emot en annan, exempelvis genom att hävda att en trosuppfattning ger rätt att diskriminera utifrån sexuell läggning. Dodillet tycks både förtränga denna diskussion och lagens utforming då hon forsatt hävdar att trosuppfattning skyddas av diskrimineringslagen även om den diskriminerar någon inom de andra diskrimineringsgrunderna.
  1. Värderingsövningens syfte i en så stor grupp var aldrig avsedd till att ställa personer till svars, snarare ett sätt att få igång diskussionerna. I efterhand kan vi konstatera att det kanske inte var helt lyckat eftersom några enstaka personer kände sig angripna av övningen. Det hade vi inte räknat med även om utgångspunkten aldrig kan vara att sätta sig till ro utan att bli ifrågasatt och behöva ta ställning. Vissa tycker det är befriande och andra tycker det är jobbigt. Och här väljer Dodillet också att mörka hela sanningen gällande Powerpoint-presentationen som skulle ha bläddrats förbi för fort. Den var utdelad till alla som underlag för gruppdiskussionerna och dokumentation från workshopen, öppet och transparent, inte ett sätt att tysta eller osynliggöra.

Det återstår två steg för Institutionens HBTQ-diplomering som ska resultera i en handlingsplan som sedan ska presenteras och förverkligas. Därefter startar det systematiska arbetet för institutionen för att ytterligare öka kompetensen och skapa en inkluderande och trygg arbetsplats för såväl personal som studenter, fri från kränkningar och diskriminering.

Tasso Stafilidis, ordförande West Pride
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef West Pride

▪ Tasso Stafilidis, Emma Gunterberg Sachs

Detta inlägg är ett svar på debattinlägg av
Susanne Dodillet,
Är HBTQ-certifiering lämplig för universitetet?

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: