Fördjupat inlägg om ägandet

Ägarsymbol

[200702] Alba.nu har förlagt en ny bok av Lars Jadelius, med titeln Ägandet av himmel, hav, skog och bygd, där undertiteln ”Klimatet och demokratin kräver en ny ägandefilosofi” är väl så belysande för innehållet. Här har vi fått möjlighet att publicera några inledande och avslutande utsnitt ur boken.

Värnandet av jordens klimat är vår tids troligen allvarligaste utmaning, även om det just nu ser ut att vara coronapandemin och den arbetslöshet som växer fram i dess spår. Ska vi kunna hantera sådana kriser krävs en ny och utvidgad syn på våra demokratier. Kunskapandet måste ställas i centrum för att till exempel klimatkrisförnekarna ska kunna hållas i schack. I sin förlängning så förutsätter detta en ny mycket mångfasetterad och nyanserad ägandefilosofi. Privategendomen som samhällsbärande princip måste fasas ut och ersättas av ett rättssystem som beaktar både planetens och våra gemensamma behov.

Denna bok ifrågasätter och berikar våra invanda sätt att se på ägande och tillägnelse av allt från himmel och hav till skog och bygd. Med perspektiv från många olika fält utmanar boken den självklarhet som ägandet hanteras med av såväl nyliberaler som den så kallade vänstern.

I ett kort inledande avsnitt, som vi valt att inte publicera här, beskriver författaren hur boken kommit till. Under en längre period har en sökande lärprocess pågått, med seminarier och mindre föredrag. Så har de olika avsnitten vuxit fram i samverkan med ett antal engagerade deltagare. Och så är det tänkt att fortgå. Boken ska ses om en betydelsefull avsats för ett fortsatt, breddat engagemang i de berörda frågorna.

Några ord om boken och temat i Alba:
Efter denna inledning följer här några argumenterande avsnitt ur boken om äganderättens betydelse för klimatet och demokratin. Fyra viktiga avsnitt som fördjupar analysen och lägger en betydelsefull grund för de avslutande resonemangen och uppslagen är helt utelämnade här. Dessa avsnitt har följande rubriker:

  • Socialismens drömmar om äganderättens avskaffande

  • Vore en både/och-dialektik fruktbar?

  • Institutionalisering och förstatligande; Prison or Promise?”

  • Vad är modernt? En allas maktlöshet eller gemensam nytta?

De tre följande avslutande har i boken fått rubrikerna:

  • Platsen som icke är – nätverkssamhällets utopi?

  • Att tillägna sig en plats i ett demokratiskt kunskapande

  • Vad finns det för möjliga vägar framåt?

Lars Jadelius
är docent i arkitektur, numera pensionär men fortfarande verksam med föreläsningar och visionärt forskande. Hans vetenskapliga meriter omfattar förutom arkitektur och design även ett brett kulturvetenskapligt och pedagogiskt perspektiv. Han har hela sitt vuxna liv aktivt verkat för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

▪ Christer Wigerfelt
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: