– Vi välkomnar färre och större regioner!

[150419] Regeringens förslag om att en ny regionreform från och med 2019 ska minska antalet landsting är välkommet. Tiden är mogen att lämna 1600-talsindelningen – befolkningsstruktur, levnadsmönster och samhällsekonomi skiljer sig vitt från vad som gällde då.

Dagens internationella konkurrens, den demografiska utvecklingen, människors och företags ökade rörlighet, ny kunskap och teknik kräver en ny samhällsindelning. Det är dags att rita en ny Sverigekarta!

Vårt samhälle står idag inför stora framtida utmaningar. För att föra landet framåt krävs att statlig, regional och kommunal organisation svarar mot människors och företags behov. Myndigheters service ska vara funktionell och lättillgänglig i hela landet.

Arbetsmarknad och näringsliv, hälso- och sjukvård, forskning och utbildning – de flesta samhällsfrågor berör mer än bara ett län. Medborgarna rör sig idag över större geografiska områden än tidigare.

Vi måste skapa regionala organisationer som bättre motsvarar den moderna människans behov och förväntningar – för att det ska bli bättre både nu och i framtiden när det gäller jobb, tillväxt och miljö, hälso- och sjukvård och annan service.

Det är därför positivt att vi nu har en regering som tar ansvar i frågan och tydligt vill möta landstings och regioners perspektiv. En storregionreform måste också innebära att de statliga myndigheterna organiseras på ett mer ändamålsenligt sätt.

Färre regioner skapar bättre möjligheter för hela Sverige

Regionreformerna som gjort Västra Götaland och Region Skåne till storregioner är framgångsrika, men de har inte fått efterföljare. Storstadsregionerna springer ifrån oss andra – men det behövs tillväxt i hela Sverige! För att åstadkomma det, krävs kraftfullare förutsättningar för landstingen – i form av ett starkare ekonomiskt underlag och mer befolkning.

Redan för tio år sedan fanns tankar på att antalet län och landsting borde minska. Ansvarskommittén drog 2007 slutsatserna att det i en region bör finnas drygt en miljon invånare, universitet, universitetssjukhus och en rimligt sammanhållen och logisk arbetsmarknad.

I Region Örebro län finns tillförsikt och starka ambitioner

Alltsedan dess har ambitionen i Örebro län varit att bilda en större regionkommun med några av våra grannlän. Vi har dock ännu inte nått ända fram, utan vi har bildat en egen regionkommun från och med 2015, där vi tagit över det regionala utvecklingsansvaret för länet. Vi är samtidigt en del i en utveckling där landsting och regioner knyts allt närmare samman i hälso- och sjukvård, forskning och utbildning.

Region Örebro län är en av de nya regionerna som har länsgränsen som regiongräns – men här finns både tillförsikt och starka ambitioner om såväl arbetsmarknadstillväxt som hållbar utveckling och en blomstrande kultur. Med direktvalda politiker får vi starkare demokratiskt inflytande över utvecklingsfrågorna. Det regionala tillväxtarbetet för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling är oerhört viktigt och kräver bredare insatser. Tillsammans med kommunerna, länsstyrelsen, universitetet, företagarna, den ideella sektorn och medborgarna ska vi utveckla arbetsmarknaden och skapa allt bättre förutsättningar för fler jobb i regionen. Vägar och järnvägar slutar inte i vårt län, utan kopplar oss samman med omvärlden. Jobben finns inte längre bara nära den egna bostaden. Vårdens insatser och möjligheter har utvecklats enormt – så mycket mer går att göra, men kostnaderna ökar också därefter.

Vi bygger ett starkare Sverige

För att effektivare arbeta för regional tillväxt och finansiera högspecialiserad vård och ändå ha demokratiskt inflytande behövs färre och större regioner!

Fler jobb och stärkt konkurrenskraft, en hållbar framtid och ökad välfärd och trygghet: det kan vi åstadkomma tillsammans: staten i nära samarbete med regioner, landsting och kommuner.

Färre och större regioner innebär att bygga ett starkare Sverige – för det vi står för, nationellt och internationellt!

▪ Iren Lejegren
▪ Marie-Louise Forsberg-Fransson

Iren Lejegren och Marie-Louise Forsberg-Fransson

Iren Lejegren (S)
Ordförande i nämnden för regional tillväxt
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S)
Regionstyrelsens ordförande
Region Örebro län

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: